1.026.441

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Koszorú I-II.

A magyar versköltés utóbbi századának virágaiból

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Légrády Testvérek
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 825 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Két kötet egy könyvben. Egybefűzte Győry Vilmos.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Anthologiai gyűjteményeknek a magyar irodalom eddigelé sem volt híjjával. Midőn tehát ismét egy ujabb ilyen művel lépünk az olvasó közönség elé, mintegy önkénytelenül merül fel az a kérdés: tette-e... Tovább

Előszó

Anthologiai gyűjteményeknek a magyar irodalom eddigelé sem volt híjjával. Midőn tehát ismét egy ujabb ilyen művel lépünk az olvasó közönség elé, mintegy önkénytelenül merül fel az a kérdés: tette-e ezt valami szükségessé, s mi jogosított fel arra, hogy e kötetet közre bocsássuk? Legyen szabad a felvetett kérdésre e néhány sorban adni meg a feleletet.
Az 1872-dik év decz. 15-dikén ünnepelte a magyar tudományos Akadémia s vele együtt az egész ország, a Bessenyei-ünnep alkalmával, a magyar nemzeti irodalom újjászületésének százados évfordulóját. Ezen nemzeti ünnep ébreszté a kiadókban azon gondolatot, hogy egy olyan gyűjteményt állíttassanak egybe, mely a lehető leghívebb tükre legyen a magyar költészet utóbbi századának; legyen e dús mező egyes virágszálaiból egybefont olyan koszorú, mely világos képet nyujtson azon talaj egész termékenységéről, a melyre gyűjtve lőn. Mert, bizonyára nem lesz érdektelen, de örömtelen sem, a művelt s hazája szent ügyeiért lelkesülő magyarnak egy koszorúba egybefűzve látnia költészetünk művelőit s az összeállítás folytán egyszersmind szemlélhetni azon fejlődést, melyet költészetünk - az emberi szellemnek ezen egyik szép nyilatkozata, - utóbbi századában felmutat. Lehetetlen, hogy örömtől ne dobbanjon a nemesen érző szív azon emelkedés láttára, mely a század elejéről származó művekhez képest egy Vörösmarty, Petőfi és Arany örökbecsű s méltán virághírű alkotásain tapasztalható.
Az irodalmat ismerő olvasó első pillanatra észre fogja venni, hogy e gyűjtemény első részének berendezése egészen azon nyomot követi, melyet irodalom.történetünk hallhatatlan érdemű megalapítója. Toldy Ferencz "A magyar költészet kézikönyve" czimű munkájában megszabott, s itt bizonynyal nem ezen nyomnak követése, hanem az attól való eltérés lett volna méltán megróható. Lelkiismeretes kötelességünknek tartjuk egyszersmind azt is megjegyezni, hogy az életrajzi adatoknál Vutkovich Sándor sok érdemű s az irodalomnak hasznos szolgálatot tett "Magyar irók albuma" czimű munkája is használtatott.
A mi a közölt életrajzokat illeti, azok - már a hely szűkénél fogva - sem lehettek oly terjedelmesek, mint az említett művekben. Bővebb életrajzzal csak azon költőinket ismertettük, a kik felől - egészen megbízható forrásból - eddigelé nem is közölt ujabb adatokkal szolgálhattunk irodalmink történetéhez.
Nem ringatjuk magunkat azon hiú reménységben, hogy gyűjteményünk teljesen hiánytalan és semmi kifogás alá nem eshetik; de azt ismét el merjük mondani, hogy teljesebb anthologia e "Koszorúnál" irodalmunkban eddigelé meg nem jelent. S itt nem mulaszthatjuk el hálás köszönetünket kifejezni mindazok iránt, a kik műveik átengedésére felkérve, a közlést hálára kötelező szives készséggel megengedték.
Azon óhajtással bocsátjuk közre gyűjteményünket: vajha mennél szélesebb körben terjeszthesse a nemzeti szellem fejlődését, az irodalom ez ágának ismerését, s ébreszthesse az elismerést azok munkássága iránt, kik a nemzet egyik legdrágább kincsének, drága anyanyelvének művelésén fáradoznak. Vissza

Tartalom

Arany János:
Fiamnak 885
Irószobám
Koldus ének 389
Enyhülés 390
Bor vitéz 392
Zács Klára 394
Kies ősz 394
Arany László:
Elfrida 712
Ábrányi Emil:
Hervadás 736
A zárda szűz 738
Ábrányi Kornél, ifjabb
Nőmhöz 739
Ács Zsigmond:
Omer és Meri ma halála szerbből 600
Ányos Pál:
Egy boldogtalannak panaszai a halavány holdnál 9
Bacsányi János:
Esdeklő panasz 32
Serkentő ének 33
Bajza Jenő:
Mindörökké 608
Bajza József:
Tünődés 189
Esthajnal 191
Emlékezés 192
Lyányka gyötrelme 193
A violához 191
Megelégedés 195
Lenke dala 195
A vezér bucsuja 197
Apotheozis 199
Isten hozzád 201
Sóhajtás 202
Az utas 203
Őszi dal 204
Ébresztő 204
Szolnok mellett 206
Baksai Sándor:
Lukanus "Pharsalia"-jából 723
Balogh Zoltán:
Bucsu Alpártól 545
Sajtó 548
Virradni kezd 550
Barcsay Ábrahám:
Magyarország tudományoknak főgyülekezetihez 6
Barna Ferdinánd:
Lemminkäinen hazaviszi feleségét, Küllikkit 668
Beksics Gusztáv:
Cid bosszúja 810
Beöthy Zsigmond:
Hajoljatok le 428
Ábránd és álom 429
Benedek Aladár:
Megmondjam-e mi vagy te nékem? 702
Az ember 703
Anyám névnapján 705
Berecz Károly:
Alig volt tizenhat éves 534
Sápadt őszi 535
Inkább csillag 536
Myrza Shaffy 536
Télben 536
Berzsenyi Dániel:
A melancholia 87
A jámborság s középszer 88
A közelitő tél 89
Osztályrészem 90
Az örömhez 91
A magyarokhoz 92
Wesselényi hamvaihoz 94
Fohászkodás 95
Bessenyey György:
Az embernek próbájából
Bényey Gábor:
Népdalok
Bérczy Károly:
Anyegin Eugenból
Bonyhai Benjámin:
A hűtlen szerető
Boruth:
Szomorú fűz, ága
Bulcsu Károly:
Thaddé mester
Csengey Gusztáv:
Szép bosnya királylány 795
Először néztem
Három rózsabimbó 798
Csepreghy Ferenc:
A „vizözön"-ből 783
Csodálkozó 750
Csokonai Vitéz Mihály:
Első szerelem-érzés 42
Édes keserűség 44
A rózsabimbóhoz 46
Az esküvés 47
A reményhez 47
Szerelem-dal
Miért nem innánk
A magánossághoz
Thálesz
Lillához
Fogadástétel
A búkergető
A boldogság 57
A szamóca 58
Csukássi József:
Románc
Dalok Arankához
Czuczor Gergely:
A falusi kis leány Pesten
Ki az?
Hunyady
A legszebb ének
Szondy
Kék viola
Kis leány gondja
Boros vándor
A rossz gazdálkodók
Dajka Gábor:
Kesergés
Az esztendő első napján
Dalmady Győző:
Krisztus a buzakalászok közt
Imádkozó hölgy
Az első csók
Éji furulyaszó
Aludjál kis fiam
Kisi gyermekhez
Mért titkolod
Ismerek egy szép, de hideg leányt
Lesz még elég nyári este
Az első fülemüle dal
Oh nők, csak azt ne higyjétek
Vallomás
Csak aki tud szeretni
Fényes pálya
Darmay Viktor:
A küzdőhöz
Délibábok hőséből
Debreczeny Márton:
A kiówi csatából
Dobsa Lajos:
Szeretlek
Döbrentey Gábor:
Hazai ügy a nemzeti nyelvre nézve
Huszár-dalok
Dóczy Lajos:
A "Csók" cimü vígjátékból
Dömény József:
De szivem csak szeret, szeret
Dömötör János:
Az öreg pár
Egy látogatás
Dömötör Pál:
Anyám életútja
Oh az idő
Dózsa Dániel:
Zandirhamból
Endrődi Sándor:
Visszavárlak
Szellemóra
Eötvös József: báró
A megfagyott gyermek
Dalnok és király
Búcsú
Szerencse s nyugalom
Egy újszülött gyermek halálára
Mohács
Végrendelet
Erdélyi János:
Családi kép
Könyörgés
Jó órában
Szondy Drégelben
Erődi-Harrach Béla:
Hafiz dalaiból
Fábián Gábor:
A philosophia dicsérete
Fáy András:
Vigasztalás
A tántoríthatatlan hazafi
Ferenczy Teréz:
Tavaszi daluk 612
Kasszandra 614
Garay János:
Magyar hölgy 255
Kandalló-dal 257
Wesselényi látogatói 259
A zarándok 262
Életkép 264
Az obsitos 265
Árpád, a honalapitó 273
Botond és bárdja 277
Az utolsó Árpád 279
Gáspár Imre:
Elégia 813
Greguss Ágost:
Születésnapra 531
Epigrammok 533
Greguss Gyula:
A Luziádából 661
Gvadányi József gróf
Az asszony
Győri Vilmos:
A régi karszék 579
Gyulai Pál:
Hadnagy uram
Pókainé
Szeretnélek még egyszer látni 451
Marihoz 452
Klárihoz elutazásakor 453
Éji látogatás 453
Hajnalka
A szerelemről
Kis fiam emléke
Herepei Ottó:
Örömtelen 600
Remélni 601
Horváth Ádám:
Vidulás 21
Horváth Endre:
Enyingi Török Bálint 158
Árpádból 163
Iduna:
Megelégedés 80
Tanítsatok 481
Izidora:
Csillagfutás, virághervadás 691
Jánosi Gusztáv:
Zrinyi Ilona búcsúja
A hid
It sometimes
Jókai Mór:
Régi dal, régi dal 520
Anna keserve 821
Széchenyi halálán 523
Magyar divat 524
Kalmár Róza:
Temetésen
Katona József:
Bánk bán-ból 147
Kazinczy Ferenc:
Bor mellett 77
Szabad Erdély 78
Csemegékre 80
Német fiu 82
Kerényi Frigyes:
Harangszónál 366
Zúg a fenyves 367
Elaludt 367
Szellő suhog 368
Kiss János:
Hajós-ének 83
Sopron tájékához 85
Kiss József:
Egy ref. lelkész emlékezete 802
Egy sir 805
A nászbokréta 806
Végzet 805
Simon Judit 807
Kisfaludy Atala:
Hogy ősz lesz
Nyugat felé
Kisfaludy Károly:
A vándor
Honvágy
Mohács
Olaszországban
Róza dala
Pipa-dal
Népdalok
Irói tanács
Magános sir
Eprészleány
Karácsony-éj
A bánkódó férj
Kisfaludy Sándor:
Himfy szerelemeből
A boldog szerelem
Csobáncz
Kiskigyósi:
A rom
Komócsy József:
Veled vagyok
A mámor dalai
Halottak estéjén
Kölcsey Ferenc:
Minden óráin
Sappho után
Rákos nymphájához
Fejedelmünk hajh!
Bor dal
Hymnus
Panasz
Esti dal 80
Drégely 181
Szerelemhez 181
Zrínyi dala 182
Huszt 183
Vész 184
Átok 184
Emléklapra 186
Szép Lenka 186
Vándor 188
Kovács Gyula (ecsedi)
Itthon
Ugy elnézem ezt a házat
Kedvest a kedvesnek
Kovács Gyula (miskolci)
A Tiszánál
Kriza János:
Kádár Kata
Lauka Gusztáv:
A halott
Lehr Zsigmond:
Memento mori
Lévay József:
Mikes
Szerelem emléke
Felejteni
Fia meghalok
Szüretünk
Engesztelés
Lisznyay Kálmán:
Édes hazám
Losonczy László:
Egy emberbaráthoz
Madách Imre:
Az ember tragédiájából
Önmegtagadás
Majthényi Flóra:
Szeretlek-e?
Kérsz, hogy szálljak
Ne hidd, hogy nem szép az élet
Malvina
Az agg legény
Malvina
A farsang utolsó órájában
Juliskám halálára
Az én lakhelyem
Marikovszky Gábor:
Szelid gyermekkor
Medgyes Lajos:
Az év utolsó estéjén
Egy élettel vagy ifjabb nálam
Rákóczy
Mentovich Ferenc:
A tél
Megnyugtatás
Bánatomban
Osztozás
Sötét az élet
Éji merengés
Emlékezés
Mezei József:
Álmatlan éjek
Moldován Gergely:
Miora
Toma
Nagy Imre:
Árpád
Nyilas Samu:
Özvegy asszony
Ne csüggedjünk
Orczy Lőrinc báró
Világi tekintetek megvetésérül
Pajer Antal:
Látogatás
Pap Endre:
Egy szív története
Egy fiatal leánynak
Péczeli József:
Cserfa, nádszál
Petőfi Sándor:
Hazámban
Felköszöntés
Szeget szeggel
Befordultam a konyhára
A szerelem, a szerelem
A virágnak megtiltani nem lehet
Honfidal
Szomjas ember tűnődése
Ezrivel terem a fán a megy
Dalaim
Kutyakaparó
Magyar vagyok
A magyar ifjakhoz
Sári néni
A gólya
Falu végén kurta kocsma
A vándorlegény
Szeptember végén
Pató Pál ur
Mosolyogj rám
Prém József:
S hogy teljesül az édes álom
S ne ékesitne semmi érdem
Az éden mellett
Rajka Teréz:
Még jönni kell, még jönni fog
Rákosi Jenő:
Judith és Holofernes
Rajnis József:
Egy kedves leánykához
A szerelemről
Ráday Gedeon gróf
A tormába esett féreg
Révay Miklós:
A lélek halhatatlansága
Sántha Károly:
Nem vénül a sziv, mely szeret
Sárosi Gyula:
A szerelem szentirás
Marié
Vidák Györgye
Ingeborg önszületés napján
Sujánszky Antal:
Dávid XXII. zsoltára
Sükei Károly:
A fecske
Szabados János:
Gyilkos virágok
Szabó Dávid (Baróti)
Egy ledőlt diófához
Szabó István:
Homéros Iliásából
Szabó László (Szentjóbi)
A sirhalom
Nem szeretek
Szakál Lajos:
Megkövetem a tens nemes vármegyét
Szász Béla:
Oh, csak gyötörj
Csöndesen
Szász Gerő:
A gondolat
Ah, e percek
És még egyszer
Szép, csöndes este
Sétálgatok virágaim között
Szomorú dalok
Szász József:
Egy kis madárhoz
Szász Károly:
Éj hajadnak
Légy büszke.
Ne légy te
Az ifjú
A férfi
A jó tündér 464
Iduna 465
Dal 466
A kis Ilonka emlékezetéből 467
Emlékezési apámra 470
A holló 477
Szeberényi Lajos:
Jablonszky "Salamon"-jából 658
Legbecsesebb gyöngy
Székács József:
Újévkor 301
A rátóti kertben 303
Napoleon 303
Az "Uj biblia" cimü satyrából 303
A görög anthologiából 305
A habozó szerelmes 305
A római ifjusághoz 306
Aszán agáné panaszdala 307
Szelestey László:
Az ármány és az idő 433
Merengett a szőke kis lány 435
Szemere Miklós:
Szüreten
A vén poéta
Agglegénység
Szemere Pál:
Emlékezet
A titkos vidék
Szendrey Júlia:
El messze innen
De kijutott nekem
Szentmiklósi Alajos:
A bucsuvétel
Az egér
A pillangó s cserebogár
Az öröm
A szerény
A sorson nyerhető diadalom
A szép és igaz
Szigligeti Ede:
A furulyácska
A hit
Szilády Áron:
A Bárzonámeból
Tárkányi Béla József:
Coriolan
Haragomban
CXXXVIIl. zsoltár
A "Messiás"-ból
Teleki Ferenc: gróf
Csata-dal
Teleki József: gróf
Az atyafiúi barátság oszlopából
Thaly Kálmán:
Távolból
A zsibói csatamezőn
Kuruc lantosnak
Tisza Domokos
Nyár végivel
Tolnai Lajos:
Hogy mint szeretlek én 620
Játszó leányok közt 622
A régi szerető 623
A mostoha lány 626
Az alvégi kőháznál 626
Tompa Mihály:
Beteltem
Tornácomon
Alföldi képek 373
A madár fiaihoz 375
A gólyához 376
Nyári estén 377
Gyilkos fenék 379
Karácsony estéjén 380
A mézharmat 382
Torkos László:
Kísértés 723
Jöjj ki kedves 724
Borús napon 725
Tóth Endre:
Válás 539
Mendegélek 540
Három madár 541
Dal a távolból 541
Tóth Kálmán:
Az apa
Lemondani
Halál
Ne irigyeld
Kik voltak a honvédek
Ki volt nagyobb?
Minek is van a sziv s a szivben szerelem?
Őszi idő
Tóth László:
Tisztválasztás
Udvardy Géza:
ÉK órák
Hugómnak
Álom közben
Járok künn
Vachott Sándor:
Költő
Óhajtási 290
Merengés 290
Panasz 291
Az anyátlan gyermek 291
A gyöngykereső 294
Egy ifjunak, ki messze útra kelt 294
Vachott Sándorné:
Örül a gyermek 677
Vajda János:
Luzitán dal 494
Bucsu 497
A sírból 498
Sirámok 499
Gina emléke 502
Vecsey Sándor
A köpeny
Verseghy Ferenc:
Lilla
Az irigységhez
Vida József:
Bő szüret
Nézd, nézd
Az anya fájdalma
Kérded anyám
A költő születik
Rab és király
Bájos völgy
Egy tücsökhöz
Matrózdal
Házas életem
Virág Benedek
Lantomhoz
Kalitkába zárt madárról
Horatius után: III. 1.
Vitkovics Mihály:
Életphilosophia
Epigrammák
Vörösmarty Mihály:
Kis gyermek halálára 209
A tünődő 210
Árpád emeltetése 212
A magyar költő 212
K. Mathild dala 213
Puszta-csárda
Kisfaludy Károly sirjára 215
A boldog 215
A nándori toronyőr 216
A puszta sir 216
Salamon 216
A hontalan
A kis leány baja 220
Szózat 221
A megcsalt leány 224
Wass Ottilia grófnő
Megnyugvás 92
Lengő szellő
Wohl Janka:
Álomban, való 688
Áldozat 689
Meg szeretnék halni 690
Bölcső-dal 690
Zajzoni:
Volnék bár a földnek 603
Illatozó kertben 604
Börtönben 604
Zalár:
Egy kép előtt 551
Temetőben 558
Zichy Antal:
Fáy Gusztáv halála felett 709
Zichy Géza: gróf
Egy asszony halt meg 800
Zilahy Imre:
Ne hidd soha 628
Zilahy Károly:
Szavam nem átok 602
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem