A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 2004/1-6. I-II.

A Magyar Történelmi Társulat Folyóirata - 138. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

1. SZÁM
TANULMÁNYOK
Ladányi Andor: Az egyházak és a felsőoktatás a dualizmus korában 3
Honvári János: A mezőgazdasági nagygépek állami monopóliumának kialakulása 39
KÖZLEMÉNYEK
Demény Lajos: Veress Endre a román-magyar közös múlt kutatásának szolgálatában 89
Egresi Katalin: Viták a társadalompolitika elméletéről és gyakorlatáról a Bethlen-érában 119
Tilkovszky Loránt-Weidinger Melinda: Magyar memorandum és német válasz. A Duna-medencei kisebbségi problematikáról, 1931-ben II 159
Janek István: Károlyi Mihály a csehszlovák-magyar viszony és a lakosságcsere rendezéséért 1945-48 között 207
FIGYELŐ
Vofkori Mária: Imreh Istvánról 223
Pályázati felhívás Habsburg kutatási ösztöndíjra (001) 241
Pályázati felhívás Habsburg kutatási ösztöndíjra (002) 242
TÖRTÉNETI IRODALOM
Held József: Csillagok forradalma. Nyugat-Európa szellemi fejlődése Kopernikusz-tól Locke-ig (Ism.: Kontler László) 245
Le Livre Noir du Colonialisme. XVIe - XXe siecle: de l'extermination a la repentence (Ism.: J. Nagy László) 247
Markó Áij)ád: II. Rákóczi Ferenc csatái (Ism.: Bánkúti Imre) 250
Berend T. Iván: Kisiklott történelem. Közép- és Kelet-Európa a hosszú 19. században (Ism.: Gunst Péter) 251
Documents d'Archives Français sur L'Histoire du Bassin des Carpates 1918-1932. Vol. IV. Janvier 1922 - décembre 1927. (Ism.: Kecskés Gusztáv) 253
Salcicz Gábor: A főkegyúri jog és a püspökök kinevezése a két világháború között Magyarországon (Ism.: Gergely Jenő) 256
Yves Denéchere: Jean Herbette (1878 - 1960). Journaliste et ambassadeur (Ism.: J. Nagy László) -. 261

2. SZÁM
TANULMÁNYOK
Kiss Gergely: A Pannonhalmi Apátság egyházjogi helyzete a 11-13. században 265
Veszprémy László: Megjegyzések korai elbeszélő forrásaink történetéhez 325
KÖZLEMÉNYEK
Bollók Ádám: „Inter barbaras et nimiae feritatis gentes." Az Annales Bertiniani 839. évi rhos követsége és a magyarok 349
Mesterházy Károly: Lengyel - magyar kapcsolatok a 10-11. században 381
Kristó Gyula: Tatátjárás előtti bencés monostorainkról 403
Thoroczkay Gábor: A székesfehérvári rationalék. A 14. századi magyar krónikaszerkesztmény 66. fejezetének kritikájához 413
Skorka Renáta: Pozsony gazdasági szerepe a 15. század első felében a zálogszerződések tükrében 433
C. Tóth Norbert: Zsigmond király tisztségviselőinek itineráriuma I.
Uralkodásának elejétől az 1420-as évekig 465
FIGYELŐ
Vekerdi József: Regnum unius linguae. Megjegyzések az Intelmek új fordításához 495
Blazovich László: A forráskiadó Ilpo Tapani Piirainen 500
TÖRTÉNETI IRODALOM
Paul Stephenson: Byzantium's Balkan Frontier (Ism.: Kálsecz Kata) 503
A keresztény századok sorozat első két kötete. Török József: A tizenegyedik század magyar egyháztörténete I., II. (Ism.: Gárdonyi Máté) 507
Kapitánffy István: Hungarobyzantina (Ism.: Szebelédi Zsolt) 509
II Monachesimo benedettino in Friaul in etá patriarcale (Ism.: Mészáros Orsolya) 512
Szuromi Szabolcs Anzelm: Egyházi intézménytörténet (Ism.: Körmendi Tamás) 516
Kádár Zoltán-Tóth Anna: Az egyszarvú és egyéb állatfajták Bizáncban (Ism.: Ihász Ingrid) 517
Kristó Gyula: Fejezetek az Alföld középkori történetéből (Ism.: Horváth Richárd) 520
Benkő Loránd: Beszélnek a múlt nevei. Tanulmányok az Árpád-kori tulajdonnevekről (Ism.: f Kristó Gyula) 522
Marie-Madeleine de Cevins: Az egyház a késő-középkori magyar városokban (Ism.: Fedeles Tamás) 524
Katona István: A Kalocsai Érseki egyház története I-H (Ism.: Molnár Antal) 527
KRÓNIKA
Kristó Gyula (1939-2004) {Makk Ferenc) 531

3. SZÁM
TANULMÁNYOK
Ván András: Uralom az uradalomban. A nagybirtokos, a gazdatisztek és a parasztok közötti hatalmi viszonyok egy per tükrében az 1810-es években 539
Somogyi Éva: Magyar diplomaták a közös Külügyminisztériumban 601
KÖZLEMÉNYEK
Ugrai János: Európa politikai megtekintése 1825-ből 673
Pete László: Habemus Papam! IX. Pius megválasztása 705
Czövek István: A francia, orosz konzervatív közvélemény és a kettős szövetség 719
BESZÁMOLÓ
Beszámoló múzeumaink születése és jövője címmel megrendezett tudományos ülésről 739
Monok István: Cara patria ac publica utilitas. Széchényi Ferenc könyvtáralapítása 739
TÖRTÉNETI IRODALOM
Niederhauser Emil: Nemzet és kisebbség; Niederhauser Emil: Magyarország és Európa (Ism.: Arday Lajos) 749
Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára.
(Ism.: Kurunczi Jenő) 754
Kockázat, polgár, geopolitika. Borsi-Kálmán Béla munkáiról (Ism.: A Gergely András) 757
Bencze László: Solferino (Ism.: Majoros István) 760
Georges Duby: Folytonos történelem (Ism.: Gyáni Gábor) 762
Ladislav Deák: Viedenská Arbitráz. 2. november 1938. Dokumenty I.;
Ladislav Deák: Viedenská Arbitráz. 2. november 1938. Dokumenty II. (Ism.: Sallai Gergely) 765
Földes története 1849-ig I. (Ism.: Jeney Andrásné) 768
Dokumentumok Budafok-Tétény történetéhez 1731-1950 (Ism.: Rudi József) 771

4. SZÁM
TANULMÁNYOK
Fodor Pál: „Hivatásos törökök" - „született törökök". Hatalmi elit és társadalom a 15-17. századi Oszmán Birodalomban 773
Papp Sándor: A Rákóczi-szabadságharc török diplomáciája 793
KÖZLEMÉNYEK
Erdélyi Gabriella: Hatalom, vallás és mindennapok a középkor és újkor határán: egy kolostorper története 823
Tóth István György: A szaggatott kapcsolat. A Propaganda és a magyarországi missziók 1622-1700 843
Sashalmi Endre: Tulajdonosi dinaszticizmus és államfogalom a 17. századi Oroszországban. . 893
KISEBB CIKKEK
Kuzma Dóra: Nők, mint szerződő felek a 16. századi Besztercebányán 921
Benda Borbála: 17. század közepi étrend a Nádasdi levéltárból 931
BESZÁMOLÓ
Beszámoló a Gyöngyösön 2004. március 26-án megrendezett Rákóczi Ferenc emlékülésről (Mészáros Kálmán) 957
Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2004. évi gyöngyösi közgyűléséről 960
TÖRTÉNETI IRODALOM
Isztoria na Balgarite, Tom I. Ot drevnosztta do kraja na XVI vek (Ism.: Bur Márta) 963
Sceaux et usages de sceaux. Images de la Champagne Médiévale (Ism.: Solymosi László) 970
Thomas Ebendorfer: Chronica Regum Romanorum (Ism.: Érszegi Géza) 973
Frontiers of Faith. Religious Exchange and the Constitution of Religious Identities 1400-1750. (Ism.: J. Újváry Zsuzsanna) 975
XVI. századi uradalmi utasítások I—II. Utasítások a kamarai uradalmak prefektusai, udvarbírái és ellenőrei számára (Ism.: Varga Szabolcs) 979
Molnár Antal: Katolikus missziók a hódolt Magyarországon I. (1572-1647) (IsmTóth Gergely) 981
Litterae Missionariorum de Hungaria et Transilvania (1572-1717) I—II. (Ism.: Varga J. János) 986
Alfred Messerli: Lesen und Schreiben. 1700 bis 1900 Untersuchung zur Durchsetzung der Literalitát in der Schweiz. (Ism.: Tóth István György) 988
Gyulai Lajos: Naplói. A forradalom és szabadságharc korából 1848. március 5-1849. június 22. I—II. kötet (Ism.: Fenyő István) 990
Mályusz Elemér: Klió szolgálatában. Válogatott történelmi tanulmányok (Ism.: Neumann Tibor) 992
KRÓNIKA
Perjés Géza (1917-2003) (Hausner Gábor) 996
A Magyar Történelmi Társulat hírei 1000

5. SZÁM
TANULMÁNYOK
Szerkesztőségi előszó 1003
Pálffy Géza: Koronázási lakomák a 15-17. századi Magyarországon. Az önálló magyar királyi udvar asztali ceremóniarendjének kora újkori továbbéléséről és a politikai elit hatalmi reprezentációjáról 1005
Kenyeres István: A királyi és királynéi „magánbirtokok" a 16. században 1103
Sahin-Tóth Péter: Lotaringia és a tizenöt éves háború 1149
KÖZLEMÉNYEK
Kerekes Dóra: A császári tolmácsok a magyarországi visszafoglaló háborúk idején 1189
Balogh Piroska: „Comiunctio interna organica". Schedius Lajos állam- és társadalomelmélete a kora-reformkorból 1229
MŰHELY
Barbaries Zsuzsa: Kéziratos Neue Zeitung-gyűjtemények a Habsburgok közép-európai tartományaiban 1255
TÖRTÉNETI IRODALOM
Péter Katalin: A reformáció: kényszer vagy választás? (Ism.: Niederhauser Emil) 1275
Gizella Németh Papo-Adriano Papo: Ludovico Gritti, un principe mercante del rinascimentotra Venezia, i truchi, e la corona d'Ungheria (Ism.: Teke Zsuzsa) 1276
Die Hungarica Sammlung der Franckeschen Stiftungen zu Halle (Ism.: Csukovits Anita). . . 1280
Kovacsics József: Baranya megyei népességtörténeti lexikon (Ism.: Szabó A. Ferenc) 1281

6. SZÁM
TANULMÁNYOK
Karsai László: A magyarországi zsidótörvények és rendeletek, 1920-1944 1285
Pogány Ágnes: Magyarország deviza- és árfolyampolitikája a német „Új Gazdasági Rend"-ben 1305
KÖZLEMÉNYEK
Tóth Imre: Nyugat-Magyarország és Burgenland a német külpolitikában (1922-1939) 1327
Simon Attila: Légionárius telepítések Dél-Szlovákiában a két háború közötti időszakban 1361
Katona Eszter: Az olasz fasizmus bukása és a Franco-rendszer 1381
JELEN IDŐBEN A MÚLTRÓL
Randolph L. Braham: Mentőakciók Magyarországon. Mítoszok és a valóság 1393
FIGYELŐ
Deák István: Hadviselők és ellenállók 1417
BESZÁMOLÓ
A kommunizmus és az elitek Közép-Európában. Konferencia a párizsi École Normálé Supérieure-ön, 2004. április 2-3. (Ablonczy Balázs) 1427
Magyar-brit kapcsolatok 1848-tól napjainkig. A Londoni Magyar Kulturális Központ és a Londoni Egyetem Közép-Kelet-Európái Tanszéke által 2004. április 16-17-én megrendezett konferenciáról (.Beretzky Ágnes) 1431
Magyarország az I. világháborúban. Konferencia Szegeden 2004. június 28-án (ifj. Bertényi Iván) 1440
A Magyar Történelmi Társulat 2004. évi szeptemberi ülése {Varga Gergely) 1448
Nemzetközi konferencia az I. világháborúról a Hadtörténeti Intézetben 1453
Hajdú Tibor: Emlékezet és valóság. A magyar politika vezéralakjai a világháborúban 1454
Litván György: A sajtó áthangolódása 1914 őszén 1462
Vörös Boldizsár: A jelen és a közelmúlt történetének tanítása - világháborúban és „világforradalomban" 1468
TÖRTÉNETI IRODALOM
Lévai Csaba: A republikanizmus-vita. Vita az amerikai forradalom eszmetörténeti hátteréről (Ism.: Bődy Pál) 1478
Várdy Béla: Magyarok az újvilágban (Ism.: Csorba László) 1481
Ress Imre: Kapcsolatok és keresztutak. Horvátok, szerbek, bosnyákok a nemzetállam vonzásban (Ism.: Niederhauser Emil) 1486
Bódy Zsombor: Egy társadalmi osztály születése. A magántisztviselők társadalomtörténete 1890-1938 (Ism.: Szívós Erika) 1490
Gömbös Gyula hatalomra kerülése és kormányzása 1932-1936. Antal István sajtófőnök emlékiratai (Ism.: Pritz Pál) 1498
KRÓNIKA
Vass Henrik emlékére (1915-2004) (Sipos Péter) 1501
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 2004/1-6. I-II. Századok 2004/1-6. I-II. Századok 2004/1-6. I-II. Századok 2004/1-6. I-II.

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
7.980 Ft
6.380 ,-Ft 20
32 pont kapható
Kosárba