A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A XV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia nívódíjas pályamunkái II.

Humán tudományok, oktatástechnika, tantárgypedagógia, pedagógia, pszichológia, közművelődés

Tartalom

Irodalomtudomány
Bakó Dorottya: Balassi füves kertecskéjének motivumrendszere15
Gál Erika: Műfaj és személyiség Stephan Hermlin "Abendlicht" c. művében18
Hauber Károly: Világkép és életérzés Gozsdu Elek életművében /Az utóromantikából a szecesszióig./22
Hubert Gabriella: Foktövi János kéziratos prédikációkötete26
Kádár Krisztina: A Pataki névtelen fordítói poétikája30
Katona Judit: A személyiségkoncepció Bunyin prózájában. Bunyin: Mitya szerelme c. elbeszélésének elemzése34
Katona Zsuzsanna: Camus: Caligula /A szerzői utasítás szerepe egy mai modern drámában./38
Kertész András: A vicc egy logikai modellje41
Moksony Ferenc: "A jelenidő vitrinében égek" - Berzsenyi utja45
Monok István: Csanaki Máté könyvjegyzéke49
Müller Péter: Értelmezés és értékelés viszonyáról irodalmi műalkotások vizsgálatában51
Németh Kinga: Értékrendszer és abszurditás: Albee, Pinter és az abszurd dráma55
Odorics Ferenc: Egy elbeszéléstípus leírása58
Paszkosz Vaszilisz: A kisszámú ismétlődések rendszere Ranyevszkaja alakjában /A "belső szüzsé" mint a csehovi dráma konstruktív elve./62
Rockenbauer Zoltán: A semmi megtisztítása /Tandori Dezső pályájának egy pontja a folyamat egészében./66
Sárhidi Éva: A magyar olvasóközönség az 1850-es években71
Schindele Ildikó: Iván Karamazov - intellektuális és pszichológiai motívumok az alak és a cselekmény korrelációjában75
Schweitzer Judit: Kötetkompozíció és allegória. George Herbert The temple c. ciklusának elemzése79
Simonffy Zsuzsa: Mallarmé poetikájának szemantikai alapjai82
Sneé Péter: Az agitáció, a dokumentáció és a személyesség elemi Illyés Gyula: Puszták népe című művében86
Szabó László: A minőségelv néhány eszmetörténeti vonatkozása Németh László két világháború közötti esszéiben90
Szentesi Zsolt: A Mészöly Miklós-i epikus látásmód sajátosságai93
Szirmai Éva: Jövőkép Majakovszkij költészetében97
Tarnay László: Titok és kommunikáció101
Treuer Mária: Szilágyi Domokos: Bartók Amerikában c. versének megközelítése105
Tüskés Tünde: A magyar irodalom visszhangja Angliában 1970 és 1980 között109
Varga Pál: Lezárás és utkeresés: a magyar lira lehetőségei a kiegyezés után113
Nyelvtudomány
Andrássy Géza: A for előljáró néhány funkciója117
Báthory Márta: A magyar ikerszókkal rokonítható orosz nyelvi alakulatok121
Bezsenyiné Huszár Melinda: Ráckeve keresztnevei /1800-1950/125
Cseh Györgyi: Vizsgálódások a gyermek- és dajkanyelv körében Kőszeghegyalján129
Dömötör Adrienne: A költő-hadvezér Zrínyi Miklós leveleinek néhány mondatszerkesztési sajátsága133
Fitos Amália: Szókészleti vizsgálatok lickóvadamos nyelvjárásban137
Forgács Tamás: A müncheni kódex jelöletlen tárgyas szószerkezetei141
Galgóczy Zsófia: A szintaktikai percepció néhány kérdése általános iskolások körében145
Hegedüs Tibor Attila: Tanyanévvizsgálat Bács-Kiskun megyében149
Jakab Edit: Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata 7-8. osztályos általános iskolai tanulók elbeszélő fogalmazásaiban153
Kovácsné Nagy Márta: A jellem nyelvi fölépítésének mondatszerkezeti elemzése Németh László "Széchenyi"-jében157
Mészáros Edit: A mordvin igeképzők számítógépes vizsgálata161
Molnár Judit: XIX. századi angol nyelvkönyvek Magyarországon165
Patayné Salamon Ágnes: Az erza-mordvin tárgyas ragozás173
Rózsa Zsuzsanna: Az információ logikai és szintatikai széttagolódása kétmondatos újsághirekben177
Történettudomány
Dányi László: Lenin az államkapitalizmusról /1917. márc. - 1919./180
Fekete László: A gazdaság és a politikum kölcsönhatásai a későközépkorban a Balti-tenger vidékén184
Juhász Márta: A kalocsai érseki uradalom gazdálkodása az 1890-es években188
Nacsa Mária: Kelet-Európa leírása a XIV. század elejéről /A mű és szerzője./192
Németh Mária: A sárospataki habánok és a habán fazekasság története 1645-1690196
Sin Aranka: Török adóösszeírások felhasználhatósága a településszerkezeti és gazdaságtörténeti kutatásban /1546-1562/200
Szendrői Árpád: Az 1939: II. t. c. 141. §-a alapján alakított 36 tagú országos bizottság, mint a kivételes hatalom alkotmányjogi garanciája204
Tarsoly László: Szabolcs vármegye Árpád-kori történeti földrajza208
Tóth István György: A körmendi uradalom a XVII. században212
Váczi Ilona: A magyar arisztokrácia politikai aktivitása és pártállása az 1843-44. évi országgyűlésen214
Ókortudomány
Ilon Gábor: Urukagina, Hammurapi és a hettita állam, valamint törvényeik - az un. ázsiai termelési mód elméletének tükrében218
Németh György: Örökre gondtalan? Az Oidipus kolónosban 1765. sora222
Régészet
Béres Mária: Egy különleges Árpád-kori kemence típus225
Siklódi Csilla: Kisérlet a tiszapolgári kultura életmódjának rekonstruálására228
Néprajz
Bereczki Ibolya: Csépa népi táplálkozása232
Bereznai Zsuzsanna: Falucsufolók az egri járásban236
Cseri Miklós: Szuhafő népi építkezése240
Laklia Márta: A dél-somogyi summások életmódja a két világháború között243
Mohay Tamás - Szarvas Zsuzsa: Halászcéhek Magyarországon a 16-19. században247
Pintér István: Szuhafő településnéprajza251
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem