A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Eszmélet 2004/1-4.

Társadalomkritikai és kulturális folyóirat - 61-64. szám

Tartalom

1. szám
Asztal körül
Magyarország és a II. világháború - kerekasztal-beszélgetés4
Még egyszer a Wehrmacht-kiállításról, az SS és a Wehrmacht mentalitása, magatartása közti különbségekről és azonosságokról. A hazai hatalmi-politikai elit felelőssége Magyarország II. világháborús szerepvállalásában s annak mikéntjeiben, különös tekintettel a magyarországi holokauszt és a német megszállás összefüggéseire.
Történelem
Krausz Tamás: Az ismeretlen holokauszt a Szovjetunió elfoglalt területein. Vázlatok a náci néirtás okairól és természetéről27
A náci néirtás története a Szovjetunió elfoglalt területein Magyarorszgáon úgyszólván ismeretlen. A tanulmány arra tesz kísérletet, hogy e történetet összefoglalja, és tudományos szempontok szerint a megfelelő historiográfiai, történeti, elméleti és politikai kontextusba állítása.
Götz Aly: A zsidók deportálása Rdoszból Auschwitzba58
A tanulmány azt bizonyítja, hogy a zsidók deportálásában a Wehrmacht is aktívan részt vett, s felhívja a figyelmet arra is, hogy a népírtásban a rasszista ideológia mellett jelen voltak valós és vitális érdekek is, amelyek működésbe lendítették a gyilkos mechanizmust.
Olvasójel
Christian Gerlach, Götz Aly: Das letzte Kapitel, Realpolitik, Ideologie und der Mord an den ungarischen Juden 1944/1945 Susan Zimmermann)69
Szalai Erzsébet: Gazdasági elit és társadalom a magyarorszgái újkapitalizmusban és Baloldal - új kihívások előtt ( BArtha Eszter)72
Analízis
Hans-Georg Betz: Az "új jobboldal" az Európai Unió fejlett demokráciáiban84
Az új jobboldal európai előretörésében, a szerző szerint, közrejátszik a tradicionális fasizmus hátragyása, a programatikus radikalzmus és a szélsőjobboldali populzmus, amely a társadalom politikai intézményrendszerének megváltoztatására, a jóléti rendszer és a multikulturalizmus ellen irányul.
Hannes Hofbauer: Brüsszel útja a belső egyesítéstől a keleti bővítésig94
A ikk leleplezi az EU monarchikus szellemiségű elitista alkotóelemeit, melyek éppen nem a demokrácia, a szabadság és az egyenlőség hirdetett értékrendjét követték/követik. A "négy szabadság" integrációján nyugvó egységes belső piac nem készült fel a "Kelet" visszatérésére; az EU szelektív, cseppet sem liberális viszonyt alakított ki a csatlakozni szándékozókhoz.
Kislexikon
Euró (Andor László)115
Változatok egy témára
Peter Wahl: Németország válaszúton. A "rajnai kapitalizmus" vége123
A II. világháborút követő évtizedek jóléti állama a szociális biztonság olyan fokát jelentette széles rétegek számára az NSZK-ban, ami példa nélküli a német történelemben. A német modellt nemzetközileg is magasra értékelték. E modell azonban válságba jutott, aminek csak egyik jele a szakszervezetek és az SPD közötti kapcsolat meglazulása.
Gavin RAe: Lengyel szociáldemokrácia131
Az SLD azért válhatott a lengyel baloldal vezető pártjává, mert az 1990-es években beváltotta szociáldemokrata ígéreteit. A másodi SLD vezette kormányzatnak azonban nem sikerült javítani a közszolgáltatásokat, csökkentenie a munkanélküliséget és a társadalmi egyenlőtlenségeket. Ennek következtében elvesztette szavazói támogatását, tagságának jó részét pedig kiábrándította.
Tromf
Thoma László: A baloldali esélyekről143
A Szigeti Péter tanulmányában felvetettekkel szemben a szerző vitatja, hogy a nyolcvanas években reálisan létezett volna Kelet-Közép-Európa államszocializmusainak baloldali alternatívája. Szerinte az akkori vitákban már kizárólag a piac és a demokrácia polgári válfaja jelentkezett a fenálló alternatívjájaként.
Visszhang
Soltész Sándor: Hozzászólás az államszocializmus-vitához149
A szerző értelmezésében az államszocializmus a félfeudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet egyik állomása, s ennélfogva a rendszerváltást a szerves tőkés fejlődés érdeke kényszerítette ki.
Arcok
Krausz Tamás: Egy el nem mondott temetési beszéd-Szalai Pál emlékére155
Asszociációk
Oscar Reyes és Stuart Hodkinson: Lehet demokratikus a fórum160
A szerzők Párizsban tartózkodtak az Európai Társadalmi Fórum idején, ahol 60 ezer küldöttel, ellentmondások sokaságával és széles néptömegek azon közös érzésével találkoztak, hogy a fórumnak radikális változáson kell keresztülmennie.
Nagy András: BSA versus FSF. Az informatikai forradalom két filozófiája164
Ki az igazi szerzője azoknak az informatikai szerzeményeknek, amelyek sok szempontból olyanok, mint a folklór: közösségi alkotások, amelyek felhasználásával alakulnak ki kereskedelmi szoftvereik. Fontos problémáról van szó, amit kétféle filozófia mentén lehet kezelni. A szerző politikai gazdaságtani érvekkel támadja, hogy a copyright a szerzői jogokat elidegeíthetetlen személyiségi jogokból de facto elidegeníthető tulajdonjogokká változtatja.
Dokumentum
Jan Marijnissen: Szocialisták Európában191
A holland Szocialista Párt az EU-ban a béke a biztonság és a mindenki számára elérhető jólét megteremtésének feltételeit keresi. Jelmondata az "európai összefogás mellett, az európai szuerpállam ellen"; e cél érdekében támogatni kívánja a demokrácia és társadalmi jogok indított harcot.
2. szám
Asszociációk
Arundhati Roy: ÉLvezik-e a pulykák a hálaadást?4
az "Új Amerikai Évszázadért" projekt célja, hogy állandósítsa az egyenlőtlenséget, s amerikai hegemóniát teemtsen a világon. A Szociális Világfórum igazságot és túlélést követel. MIndezek miatt magunkat harcoló félnek kell tekintenünk.
Hegyi Gyula: A munkásosztály a feledésbe megy?11
Van-e jövője szervezett politikai és történelemformáló erőként a munkásosztálynak? A baloldalnak csak akkor van jövője, ha nem mond le a kapitalizmus kritikájáról és egy igazságosabb rendszer lehetőségéről.
Párizs körútjait is vendégmunkások építették. Beszélgetés Saskia Sassennel19
A globalizáció gazdasági és társadalmi hatásainak egyik legnevesebb kutatója nyilatkozik a munkaerő-áramlás és a kultúrális, vallási különbözőség kapcsolatáról, a kis országoknak a globális munkamegosztásban betölthető szerepéről, illetve a "tömegpusztító fegyverként2 működő spekulációs célú tökemozgásról.
Tromf
Anna Bazac: Néhány gondolat az államszocializmus vitához27
Romániában még várat magára a sztálinizmussal való baloldali szembenézés. A szerző a sztálinizmust a kapitalizmus egy izotópjának tekinti, és saját álláspontja mellett betekintést enged az ottani diskurzusokba is.
Történelem
Bartha Eszter: Munkások a munkásállam után: a változás etnográfiája egy volt szocialista "mintagyárban"47
A tanulmány a rendszerváltozás kritikai munkásnarratíváit elemzi, rámutatva, hogy a "létező kapitalizmus" kritikája nem vezetett el a kapitalizmus mint társadalmi rendszer elutasításához. A munkások "konzisztensen inkonisztens" nézetei azon ellentmondások kifejeződsei, ahogyan az "átmenetet tapasztalják.
Kislexikon
Seumas Milne: Az angliai bányásztrájk73
Az angliai bányászok 1984-85-ös sztrájharcainak közgazdasági és szociális értelemben vett racionalista húsz esztedő távlatából is kitánik, míg a bányászszakszervezet és a munkavállalói önvédelem elleni támadások öncélúsága egyre nyilvánvalóbb.
Arcok
Dr. Murányi Zoltán (1960-2004)77
Olvasójel
Bill Fletcher, Jr. : Osztályharcok Mexikóban80
Analizis
Melegh Attila: Munkások vagy migránsok? Globalizáció és migráció a társadalomtudományi irodalom tükrében83
A tanulmány áttekinti a nemzetközi irodalmat, amely globalizációs szemszögből vizsgálja a nemzetkzi migráció kérdését, illetve a migrációs folyamatok elemzése során jut el újabb következtetésekhez a globalizáció folyamatával kapcsolatban.
Ravi Ahuja: Az indiai munkásmozgalom történetének margója102
A cikk az indiai munkástörténet historiográfjának bemutatásán keresztül bontja ki a modernizáció kritikáját, s arra keresi a választ, milyen elméleti keretből kiindulva lehet perspektivikus a társadalomtudományi gondolkodás.
Scott William Hoefle: Politikai részvétel a közösségi szerveződés Közép-Amazóniában121
Amazónia jelentős változásokat él meg, különösen a növekvő közösségi nyomás miatt, amelyet a közigazgatás intézményei éreznek a legjobban, az állami és a szövetségi képviselőkkel való kapcsolat azonban továbbra is tekintélyelvű, illetve patrónusi-kliensi természetű. E politika negatívan befolyásolja az ökológiai és a szociális kérdések megoldását is.
Változatok egy témára
Timothy A. Wise: Mexikó kistermelői a globális gazdaságban146
Bár néhányan még mindig sikertörténetként utalnak Mexikóra, mind nagyobb az egyetértés abban, hogy a szabadkereskedelmi kísérlet- mely jóval a NAFTA 1994-es létrejötte előtt kezdődött - nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Bernard Duterme: A zapatista felkelés tíz éve Chiapasban155
Az egy évtizede kezdődöt zapatista felkelés egyszerre helyi mozgalom és a globalizáció egyfajta szellemi és gyakorlati alternatívája. A zapatisták folyamatosan keresik azokat az elméleti és gyakrolati megoldásokat, amelyek elősegítik a mozgalom helyi megerősödését. Ez egyúttal szimboliksu támaszt jelent más alternatív mozgalmak számára is.
Immanuel Wallerstein: A Lula-korszak162
Ami Brazíliában történik, annak jelentős geopolitikai és világgazdasági következménye is van. Kérdés, hogy a 2002-ben a baloldali Munkások Pártjának jelöltjeként elnökké választott Luíz Inácio Silva ("Lula") kormánya képes lesz-e politikájának fenntartására a neoliberális erők ellenében?
Periszkóp
Pierre Franklin Tavares: Miért van annyi államcsík Afrikában?166
Az afrikai katonai puccsok és puccskísérletek okait firtatva a szerző arra a következtetésre jut, hogy az új világrendhez való sikertelen alkalmazkodásban mind a multiknak, mind maguknak az afrikaiaknak megvan a maguk felelőssége.
Rémy Herrera: Az amerikai embargó hatásai Kubára173
Az ENSZ tagállamainak túlnyomó többsége elítéli az Usa Kuba elleni embargóját. Az önkényes megszorító intézkedések hadüzenet nélküli háborúval érnek fel, aminek gazdasági és társadalmi hatásai elviselhetetlenek a kubai nép számára.
Dokumentum
Nyilatkozat az EU alkotmánytervezetének szociális tartalmáról177
Állampolgári Charta egy másfajta Európáért178
3. szám
Asszociációk
Stephen Erci Bronner: A neokonzervativizmus építménye4
Az amerikai értelmiség leginkbb megvásárolható köreiben kiterjedt befolyással rendlkező neokonzervatív mozgalom ideológiai sajátosságát a feltétlen piaci lekötelezettség, illetve az idegengyűlölő és vallásos vakbuzgalom egyesítése adj. A cikk bemutatja a neokonzervativizmus politikai és intellektuális arculatát, gyökereit és evolúcióját. Sötét színekkel ecseteli azt a szellemi és erkölcsi-politikai hanytlást, amelyet a Bush elnök mögött felsorakozott - a szerző kifejezésével - "maffia" megtestesít.
Rubicsek Sándor: 15 év után címszavakban19
Eltelt 15 év. A társadalom többségének szempontjából talán úgy is mondhatnánk, eltelt 15 évnyi rombolás. Leromboltuk, amit 40 év alatt így vagy úgy felépítettünk. Erre a sorsra jutott szinte a teljes magyar ipar és mezőgazdaság. A társadalompolitika teljes egészében alárendelődött a gazdaságpolitikának. ugyanakkor a 15 év talán legnagyobb "átverése", hogy az alkalmazott - neoliberális - gazdaságpolitikának nincs alternatívája.
Szigeti Péter: A versenytársadalom versenyszótárából24
A globális kapitalizmus jellegzetes gondolkozási sémái, toposzai a földön hevernek, csak le kell hajolni értük. A szókészlet jelentését érdemes közelebbről is szemügyre vennünk.
Marosán György: A liberális kommunizmus elmélete30
A társadalom konkrét állapotát leíró információk és a megfelelő módszertani eszközök birtokában - a szerző szerint - matematikailag felrajzolható - azaz bizonyítható vagy cáfolható - , hogy a valóban stabil modellé válhat-e a kommunista közösség. Végső bizonyíték természetesen csak e közösség létrejötte lehet.
Arcok
Andor László: Ronald Reagan - távolról50
Ronald Ragan halálát követően számos nekrológ látott napvilágot a hazai sajtóban. Eek vizsgálata alapján kirajzolódik a jelenkori Reagan-mítosz, összefüggésben az Egyesült Államok és a mai Kelet-Közép-Eurpa sajátos viszonyával.
Dokumentum
Egy lemondás története. Robin Cook tiltakozása az iraki háború ellen64
Változatok egy témára
Immanuel Wallerstein: Az EGyesült Államok és Európa 1945-től napjainkig73
A szerző az európai integrációval szembeni amerikai félelmek és az USA külpolitikájának kapcsolatát elemezve arra mutat rá, hogy az amerikai törekvések szinte minden szempontból zsákutcába jutottak. Európa viszont az egyetemes geopolitika nagy kérdőjeleként akár egy sokszínűbb világ kialakításának alternatíváját is jelentheti.
Ravi ARvand Palat: Vergődő sas, ugrásra kész tigrisek. Az USA nagyhatalmi szerepének hanyatlása és az új ázsiai regionalizmus78
Az USA hatalmi fölénye nem örök érvényű, e felismerés mellőzése növeli az USA gazdasági problémáit. A katonai kiadások növelésének és az adócsökkentés egyidejű erőltetése hosszabb távon elősegíti a távol-keleti, elsősorban a kínai gazdaság növekedését, ezzel a politikai, hatalmi viszonyok átrendeződését.
Olvasójel
Bernát Péter: Háború - Irak (Gombár CSAba - Volosin Hédi szerk.: Képtelen háború; Andor László, Tálas Péter, Valki László: Irak - Háborúra ítélve; Csapody Tamás: Ne az én nevemben!)98
Lugosi Győző: A (cigány) mélyszegényésg szociológiája a kelet-európai újkapitalizmusban (Ladányi János - Szelényi Iván: A kirekesztettség változó formái. Közép- és délkelet-európai romák történeti és összehasonlító szociológiai vizsgálata)107
Berki Tamás - Zámbó Tibor: Lehetőségek a munka világában (Makó CSaba- Chris Warhurst - JOhn Gennard (szerk.): Emerging Human Resource Practices- Developments and Debates int he New Europe; Makó Csaba- Simonyi Ágnes szerk.: A munka és párbeszéd új paradigmái)115
Analíizis
Andrej Ballajev: A szocializmus perspektívái- jelen és jövő123
A cikk rekonstruálja a szocializmus elméleti és politikai-történeti fogalmát, s így beleáramlik folyóiratunk hasábjain folyó polémiába. A szerző rámutat, hogy a szocializmus fogalmának többrétűsége és változó értelme nem választható el az emerek természetes szükségleteitől (az ingyenes oktatástól, egészségügytől stb. ) de egyetemessé válásához gazdasági fejleménnyé kell kiteljesednie, amely az állam és a tőke gyámkodásának leközdését foglalja magában.
Laki László: Megélhetés vidéken a rendszerváltás után14
Különös átalakulások mentek végbe a globalizáció peremvidékein. A tanulmány Kunhegyes térségében végzett "mélyfúrások" erdményét ismereti. A mikrofolyamatok sokat elárulnak az összfolyamat természetéről is.
Történelem
André Mommen: Magyarország neoliberális forradalma. A kapitalista globalizáció sikertörténete?159
A magyarországi újkapitalizmus kialakulása a többi közép-európai országhoz hasonlóan a neoliberalizmus zászlaja alatt zajlott le. Az átmenet egyik sajátossága a technokraták és a közgazdászok politikai oerientációjának többszöri változása, ami-egyebek mellett-a ami kétpárti oerientációhoz vezetett el.
Periszkóp
MIchal Polák: A rendszerváltás politikája és az átmenet utáni időszak Szlovákiában177
A rendszerváltás Szlovákiában is véget ért: az új hatalmi elit célja immár nem a nyugat - európai mintákhoz való alkalmazkodás, hanem a reformok álcájában egy párját rikítóan radikális, jobboldali gazdaságpolitika megvalósítása. Szlovákia, de akár az egész kelet-európai régió lehet a neoliberális eszmék új laboratóriuma?
4. szám
Asztal körül
Reflxiók a 3. Európai Szociális Fórumról ( London, 2004. október 15-18.)4
Virtuális kerekasztal-beszélgetés a Fórumon részt vett magyar küldöttek, Alpár Róbert, Benyik Mátyás, Farkas Péter, Szigeti Péter és Tanay Marcell beszámolói alapján.
Asszociációk
Fókuszban az Európai Unió Alkotmányos Szerződése18
A közhiedelemmel ellentétben a politika sem egyszerű tevékenység, mert közel sem csak akarati tényezőkön múlik. Az Európai Unió Alkotmányos Szerződésének értékelésekor-aminek jövőbeli összhatása bizonytalan-éppen ezért a baloldali gondolkodók álláspontjai is differenciáltak. Különböző véleményeket raktunk egymás mellé, amelyekből olvasóink tájékozódhatnak és kialakíthatják saját pozíciójukat.
Szigeti Péter: Előre az Európai Unió IV., szociális pillére felé18
Vastagh Pál: Az európai alkotmányról-magyar szemmel21
Lóránt Károly: Az európai alkotmány28
Vincze Hajnalka:Az Alkotmányos Szerződés biztonság- és védelempolitikai újításai42
Kislexikon
A központi bankok hatalma48
A globális pénzügyi rendszer liberalizácijáva egyidejűleg világszerte nő a nagyobb függetlenséggel rendelkező központi vagy jegybankok szerepe. Ezek prioritásaira a bankárok és a befektetők sokszor jelentős befolyással bírnak, a felelősség alól azonban kivonják magukat.
Analízis
Eric Tousaint: A Világbank és az IMF a diktatúrák szolgálatában51
A cikk történelmi perspektívában elemzi az immár hatvan éve működő Bretton Woods-i intézményrendszert. Rámutat, hogy a folyton hangoztatott nemes célok mögött masszív politikai érdekek állnak: a cél a feljlett kapitalista országok politikai és stratégiai érdekeinek mindenáron való érvényesítése.
Olvasójel
Farkas Péter: Egy nagyon tisztességes vitairat a fejlődő országokért ( Rózsa György: Ante-equilibrium. Vitairat a fejlődő országok esélyegyenlőségéről.)64
Másképp-más kép
Gazdagok és szegények I.68
A gazdag és szegény országok közötti különbségek egyik oka a gyarmatosítás. A három fiktív kiáltványn a gyarmatosítás egyes következményeit- tömeges éhhalál, terrorista fenyegetettség-értelmezi eltérő nézőpontokból.
Változatok egy témára
John Lea: A bűnözés mint uralom72
A szervezett bűnözés a nagy üzlet egyik ága: a tőke illegális szektora. Az 1990-es évekre a szervezett bűnözés "bruttó bűnügyi terméke" révén a ilág huszadik leggazdagabb szervezete lett; gazdagabb mint 150 szuverén állam. A bűnözés immár nem csupán célja, hanem-a tőkehfelhalmozáshoz, a közösségi élet, illetve a politikai hatalom újratermeléséhez kapcsolódó gazdasági folyamatok révén-formája is az uralomnak.
Sonja Buckel: Autonómia és erőszak86
A jog ttransznacionalizálódása felveti a kérdést, hogy gyengül-e ezzel a nemzetállamok hatalma, s vele a jogalkotás nemzetállami monopóliuma. A jog transznacionalizálása nem az eddigi államrendszer leépítését, mint inkább átépítését jelenti; a globális jogrend elemei kapcsolódnak az eddigi joggyakorlathoz.
Simon Paulenz: Igazságtalan igazságosság94
A Nemzetközi Bűntetőbíroság (NBB) léte, működése szinte megalakulásától vitákat vet fel, ami arra utal, hogy a nemzetközi jog és annak intézményei a hatalmi-poltikai számításoknak, erőviszonyoknak kitéve léteznek.
Ursula Flossmann-Bernd Piringer: A jog szabad játéka100
A jog globális egységesülése előrehaladottabb a gazdasági és kereskedelmi jogban, mint a bűntetőjogban. A határokon átívelő gazdasági tevékenység jogi szabályozása nem ellentétes a világkereskedelem liberalizálásával, sőt szükséges feltétele annak, hogy globálisan hatékony lehessen a piaci mechanizmus.
Tromf
Konok Péter: Egy lezárhatatlan vita margójára107
A tanulmány történeti szempontból vizsgálja a "létező szocializmus" és a szerteágazó baloldali radikális eszmerendszerek viszonyát. Ezek-miközben osztályalapú társadalomban gondolkodtak-egységesek voltak a szovjet típusú társadalom elutasításában. A baloldali radikálisok kezdetben a szovjet társadalom etatizmusában látták a forradalom vereségének okát, majd a gazdasági világválság és a szovjet érdekszféra terjeszkedésének hatására egyre inkább előtérbe került a "létező szocializmus" államkapitalista jellegének hangúlyozása. Bár a második világháború után a baloldali radikális mozgalmak marginalizálódtak, mozgásterük beszűkült, érdemes végiggondolni, hogy az államszocializmus végére nézve milyen tanulságokkal szolgálhat e kritka.
Krausz Tamás: Megjegyzések a szocializmusvita jelenlegi állásáról135
Szigeti Péter vitaindítója nyomán az államszocialista rnedszer mibenléte, bukásának történelmi okai és a szocializmus perspektívájának elméleti lehetőségei számos írásban körvonalazódtak. A legélesebb vita a régi rendszer jellegéről bontakozott ki az államkapitalizmus és az államszocializmus fogalmainak keretei között. E látszólag tisztán elméleti-terminológiai polémia múlt és jelen minden alapkérdését érinti, beleértve a rendszerváltás értelmezését is. A tanulmány számos elméleti kérdésben állást foglal, más kérdésekben csak a felvetésig jut, jelezve, hogy a vita elkerülhetetlenül folyatódik.
Történelem
Deák Barna: A szovjet tapasztalat baloldali kritikájához156
A tanulmány a forradalmi és a sztálini korszakban Oroszországot megjárt három nyugati értelmiségi-Bertrand Russell, Victor Serge és Walter Citrine-szocializmus-és Szovjetunió-képét mutatja be, s Foucault tudás-archeológiai elmélete alapján megkísérli feltárni a gondolkodási sémákat, amelyeket az utazók számára eleve kijelölték a megismerés korlátait
Dokumentumok
Az iskola bukásra áll? A Védegylet oktatáspolitikai javaslatai178
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem