Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Örökimádás 1916-1917. január-december

Havi folyóirat a legméltóságosabb oltáriszentség imádása s a szegény templomok fölsegélyezésére hivatalos közlönyül/XVII-XVIII. évfolyam 1-12. szám

Előszó

Részlet az 1. számból:

Az Oltáriszentség az újévben.

Az Úr Jézus gyönyörűséggel lakozik közöttünk. Szeret itt lenni szentélyeinkben az oltáron, de kétségtelenül jobban szeret lenni az... Tovább

Előszó

Részlet az 1. számból:

Az Oltáriszentség az újévben.

Az Úr Jézus gyönyörűséggel lakozik közöttünk. Szeret itt lenni szentélyeinkben az oltáron, de kétségtelenül jobban szeret lenni az emberek szivében.
Az Úr Jézus egészen ismer bennünket. Tudja örömeinket, látja fájdalmainkat; megérzi reményeinket, megérti hitünket. Azokban a körülményekben szeret bennünket, ahogyan elhelyezett bennünket a földön, de csak akkor, ha mi is szeretjük Őt, ha mélységes imádással járulunk hozzá.
Az Úr Jézus - mondhatjuk - velünk együtt érez, velünk együtt örül, velünk együtt szenved, velünk együtt küzd, velünk imádkozik, velünk szomorkodik, munkálkodik és fáradozik. Hiszen «szeretet az Isten és aki a szeretetben marad, Istenben marad és Isten is őbenne». Szent gondolat ez, mely felemel, megszentel bennünket és boldoggá tesz.
És az Úr Jézus a jelen háború borzalmait is velünk szenvedi. Bátran fordulhatunk hozzá, bátran kérhetünk szívünk óhajtása szerint Tőle újabb kegyelmeket!
A legméltóságosabb Oltáriszentség az újévben is a mienk marad, mert Ő kitart velünk mindvégig, a világ végezetéig. Őt nem veszítjük el, ha mi nem akarjuk. Ő sokkal jobban szeret bennünket, mint mi Őt és Ő soha nem hagy el, soha nem vet meg bennünket. Csak mi ragaszkodjunk hozzá egész szívvel, egész lélekkel igazán és minden erőnkből, egész szivünkből, egész lelkünkből. Vissza

Tartalom

1916. január-december
Vezércikkek, iránycikkek.
Vargha Damján: Az Oltáriszentség az újévben 1
Dr. Tiefenthaler József: Az Oltáregyesület újéve ... ... 26
- Délutáni, vagy esti misék ... 256
Dr. Wéber Pál: Férfi-apostolság _ 35
- Áldozók szövetsége az elhalókért 71
- Húsvéti programmunk 83
- Velünk az Isten 106
- Pünkösdi gondolatok 129
- Imádkozzunk a pápáért 98
- A mi jóbarátunk 225
- Hálaadás a szentáldozás után 249
- Engesztelő karácsony 275
Horváth Rezső: Május első vasárnapján 105
- Benedictus, qui venit ... 201
- I. Ferenc József 273
- Janika gyónni akar 88
- Az Eucharisztikus Gyermekszövetség 290
Barcza Leánder: Tovább, tovább 113
Német István : Legyen az első szentáldozás emlékezetes 139
- Alakítsunk Oltáregyesületeket 202
Perger Lajos: Jöjjetek hozzám 153
Elmélkedések.
Dr. T. M. : A karácsonyi Jézus 3
Kozelka Jenő : A szeretet Istene 11
- Mutasd meg Uram arcodat
Brautigam Ferenc: Manna absconditum 33
Monori Kovács Ferenc : A szentáldozás titkos hatalma 46
- A vigasztaló 49
- A tabernákulum világa 64
- Az öröklámpa fényében .116
Zachratka Zádor József: Az élő kenyér 61
- Látszat és valóság 157
- Krisztus áldozata 207
- Az oltár drámája 287
Dr. Tiefenthaler József: Boldog egyesülés 67
Dr. Wéber Pál: Tíz kérdés 181
Pauli Mariska : Szüret
Horváth Rezső: Víz, víz! - Vér, vér! 81
- Aratás 177
- A tizedik csapás 187
- Pour le Mérite - Pour le Démerite 234
_ Ének egy nagy fekete madárról 252
Beatrix: Tükördarabok 215
Pázmándi: A Golgothán 90
- Akik Őbenne hisznek 183
- A szent Szív első éjszakáján 278
Dr. Bozóky Géza: A vigasztalás szentsége 132
Csányi E. Medárd: Ahol békességesek a lelkek 138
- Krisztusvárás 158
- Visszavárlak 228
Molnár Sándor: Jézus a szentmisében 165
- A mi csodás lelki eledelünk 212
Pelikánfióka: A pelikános monstrancia 144
Vegyestartalmú közlemények.
Dr. Wéber Pál: Epiphania 5
Pintér József: Szövetségi élet a tűzvonalban 19
Veszprémy Dezsőné: Lenyűgözött szivek 37
- Egy nagybácsi levele kispap öccséhez, aki katonának szeretne menni ... 41
Dr. Turchányiné : Divat és erkölcs 43
Szentmihályi József: Királyi művészet 190
Fr. Tarziciusz: Imádkozzál, édes gyermekem 44
- Böjti tárca 73
Deák Antal: Égő füstnek illatával 48
- A lélek fimonsága . 110
- Élővirággal övezzük a Legméltóságosabbat ... ... 162
- A régi magyarok istentiszteletének helyei 119
- A régi magyarok áldozatai 168
- A legszebb áldozási képecske 244
Dr. Hannig Györgyné : A lélek értékéről 50
Kozelka Jenő: Kis tettek, nagy érdemek 117
- A Lélek éltet 142
- Quo vadis? 188
- A túlvilág tornácain 264
Dr. Tiefenthaler József: A hires Krupp-cég Szent Margit-temploma Berndorfban 155
Horváth Rezső: Az Örökimádás-templom harangjai 259
- Mulandóság 263
X. Y.: Hozzászólás a sajtókérdéshez 93
Reviczky Aladár: Tegyünk a missiókért 236
Márk Margit: Mikor elvitték őket 238
Dr. Schügerl Gyula: A békéért ... 239
- Jézus igazi kedvelőinek jámbor egyesülete 240
Elbeszélések. Költemények.
Csányi E. Medárd: Vallomás 8
Horváth Rezső: Zsoltár 57
- Jézuska a mezőn 122
- Prefáció Jézus szentséges Szivéről 136
Blaskó Mária: Bölcsek jövének napkeletről 9
- A doktor gyertyája 68
- Ezüst rege 85
- Miserere 86
- Templomcsendben 179
-- Karcolat 205
- Az igazi tudós 254
- Békesség 282
Hamaj József: Két levél 13
- Testvérek 146
Gáspár János: A lélekharang 17
- Legenda 93
- Vigasztalódás 220
- Muszkák nyomában 242
Bencskó Andor: Harc után 24
Dr. Wéber Pál: Sanyi első szentáldozása 58
Zaymus Gyula: A kis Tarzicius 95
Szvoboda Román : Menj a templomba 102
Homor Imre: Az élet tengerén 121
- A békesség fejedelméhez... .. 135
- Himnusz Jézus Szivéhez 138
- Csapások idején 158
- Salve Regina 182
- Ne feledkezzél meg 230
Nagyfalusy Lajos S. J.: Szűz Sión zengd 186
Antal Margit: A beteg 195
Dr. Turchányi L.-né: Aki az Úr Jézust kiszabadította 21
T. Margit: Otthon 51
Mindszenty Gedeon: A fájdalmas szűz Anyához 206
S. I.: Ima a csütörtök éjféli szentségimádásra 218
Kozelka Jenő: Salve Regina 230
Lovich Ilonka : Áldozás előtt 234
- Halál 258
Eucharisztikus könyvpiacz. - Irodalom.
Im Kampfe um Lourdes. - Schall-Rossi: Seele Christi
Lucens: Lourdes IV
Dr. Mihályfi Ákos: A nyilvános istentisztelet 125
Pehm József: Az édesanya a vallás, társadalmi kérdés és költészet tükrében ... 198
Szentmihályi József: Csanád leánya. Búzavirág IX
Riedl Kázmér S. J. : Szűz szent Zita élete. - A «Zászlónk« diáknaptára az 1916-
17. iskolai évre 245
Franz Weiss: Tiefer und Treuer. - Dr. Varga Dámján : Imádkozzunk. - Paksy
Gáspár: Egyházi énekek és himnuszok. - Kriston Endre : Aggódó lélekkel. - Az Egri Népkönyvtár legújabb füzetei 267
Egyesületi élet.
Választmányi ülés. - Bazár. - Beszterczebányai Oltáregyesület. - Dunaföldvári Oltáregylet. - Barstaszári Oltáregylet 29
Szíves előfizetőinkhez. - Választmányi ülés. - A pécsi Oltáregylet működéséből 52
Negyvenóra-ájtatosság. - Választmányi ülés. - Visszapillantás. - Nagyböjti
lelkigyakorlatok. - Nagyböjti szentbeszédek az Örökimádás-templomban. -
Mozi 79
Nagyheti szertartások az Örökimádás-templomban. - Felhívás. - Hirek az
" Oltáregyesület hadikórházából. - Triduum az Örökimádás-templomban ... 99
Májusi ájtatosság az Örökimádás-templomban. - «A szenvedés az ember életében
és Isten gondviselésében. -» Triduum a Szentatyáért. - Mozi. - Auguszta
főhercegasszony. - Előkelő vendégek 127
Választmányi ülés. - Tetszett a mindenható Istennek. - A májusi szentbeszédek. -
A pécsi diákifjúság imanapja. - A beszterczebányai Oltáregyesület. - Hajókirándulás Esztergomba 149
Dr. Mészáros János. - Dr. Makay Lajos. - Az Örökimádás-templom úrnapi körmenete. - Országos könyörgő úrnapi körmenet. - Az Oltáregyesület 57.
kiállítása. - Katonák jönnek, katonák mennek. - Vakáció 169
A Jézus Szive körmenet 199
Requiem Erzsébet királynéért. - Országos szent Jobb-körmenet. - Salm-Salm
herceg hősi halála. - Tábori kazetták a fronton. - Tábori kápolnák honvédezredeknek. - Oltáregyesületi kiállítás Beszterczebányán. - Kölcsönkönyvtár 223
Munkaórák. - Liszt ostyasütéshez. - Házi ünnep az Oltáregyesület hadikórházában. - A pécsi Oltáregyesület kiállítása 245
Választmányi ülés. - Visszhang. - Harangok költözése. - Oltáregyesületi kiállítás Pozsonyban. - Zászlóbontás Bakabányán. - Bazár 269
Képek.
A királyi lantos 57
És bemenvén az angyal hozzája, monda : Üdvözlégy ! 63
A Golgotha ... 82
Szabó Jóska, az Örökimádás-templom legkisebb ministránsa
Béke királynője, könyörögj érettünk ! 107
«Gyönyörűségem az emberek fiai közt lenni!» 137
''Ne sírj !» " 159
Az Örökimádás-templom úrnapi körmenetéből: Oltár a bejárat fölött 163
A celebráns pedig áldást osztott keletnek, nyugatnak 167
Az Oltáregyesület kiállításából: Tábori kazetták 172
A munkaterem zárdakápolna benyomását tette 173
Kenyérszaporítás 178
Kinek első szent királyunk felajánlott minket» ... ... 182
«És a te lelkedet is a fájdalom tőre járja által» 207
«Örök lemondás bátor hősei» 229
Az Örökimádás-templom harangjai : Borr. szent Károly-harang 259
Szer. szent Ferenc-harang 260
Szent Vilmos-harang 261
Mulandóság 263
Glória in excelsis Deo 279
Kimutatások.
1915. november hóban befolyt adományok 21, 55
A budapesti Országos Központi Oltáregyesület 1915. évben meghalt tagjai ...32
A budapesti központi Oltáregyesület választmánya 1
A budapesti Oltáregyesület terjesztőnői 1
1915. december hóban befolyt adományok 56
1916. január hóban befolyt adományok 79
1916. február hóban befolyt adományok 103
1916. március hóban befolyt adományok V
1916. április hóban befolyt adományok 151
1916. május hóban befolyt adományok VII
Az 1916. évi kiállításra ajándékoztak, illetve dolgoztak ...200
1915. június hóban befolyt adományok 200
1916. július hóban befolyt adományok IX
1916. augusztus hóban befolyt adományok 248
1916. szeptember hóban begyült adományok ...272

1917. január-december
Vezércikkek, iránycikkek.
Dr. Babura László: Jézus Szive a benne meghalok reménysége 202
Dr. Hirschler József: Orate fratres - laborate fratres 61,84
Dr. Tiefenthaler József: A keresztény szymbolika 11, 24, 49
- Az Oltáriszentség a hit diadala 151
Domonkos István: Örökimádás 162
Dr. Bozóky Géza: A szentmise gyakori hallgatásának áldásai 164
Dr. Várkonyi Fidél: Az igazi gazdagság forrása 145
Samassa Désy Annié: Több világosságot! ... 221
Dr. Wéber Pál: A szentségi Jézus szenvedése a világháborúban 21
- Bizalom Jézushoz 46
- Fehér lelkek vasárnapja 72
- Oltáriszentség és Máriatisztelet - 81
- «Szeretsz-e engem?» - - 105
- Az ő vére, a mi vérünk legyen 122
- Szeret! Szeresd ! 181
Pázmándi: Az újév hajnalán - - 2
Knapp Nándor: Tevékeny hitélet és szentáldozás 13
Zádor József: A mező virágaitól az oltár Kenyeréig 90
Kozelka Jenő: Megújulnak Benne mindenek 37
Deák Antal: «Dilexi decorem domus tuae» ... -- -96
Horváth Rezső: «És lészen a gyermeknek köntöskéje» - 198
H. R.: Germania docet - 35
- IV. Károly - - 1
Heliodor; Szent Óra-ájtatosság békében és háborúban 196
Elmélkedések.
Özv. báró Vay Dénesné: A világot átfogó fehérség 121
Dr. Piliván Mihály: Az utolsó vacsora termében 64
Dr. Babura László: Az öröklámpa - 41
Dr. Wéber Pál: Boldog zarándokságunk 204, 230
Fr. Kelemen: Juniusi gondolatok a Krisztusarcról - 107
Husvéth József: Az Oltáriszentség és az emberi fájdalom 67
- Az emberi szív és az Oltáriszentség - 141
- Sötétség és világosság - 189
Lukácsy István: Egy csepp víz - 127
Nemo: A csend 126
Molnár Lajos: A győzelmes élet ... 210
Deák Antal: Keresem magamat - - - 115
Margarétha: Jöjjetek hozzám mindnyájan . 117
Kislaky Szilárd: Az örökmécs lángjánál 31
Horváth Rezső: A kenyér és a Kenyér 101
- Dominus Jesus 184
- «Nagy az Isten és senki más.»-- - - 217
Fotográfiák.
Dr. Wéber Pál: Galgani Gemma 148
- Szent Zita 168
- 1617 január 25. - 1917 január 25 5
Dr. Várkonyi Fidél: Boldog Cottolengo József Benedek ... 232
Deák Antal: Eucharisztikus virágok 213
Vegyestartalmű közlemények.
Blaskó Mária: Szentek lélektana 28, 52, 75; 92, 130, 154, 175, 235
Husvéth József: Az evangelium világa 8
Molnár Lajos : Az én világom ... 172
Elbeszélések. Költemények.
Lovich Ilonka : Dal 75
- Mikor a templomból hazamegyek 90
- Agnus Dei-kor ... 90
- Király vagyok 110
- Szeretnék 127
- Communio 130
- Nagymisén 148
- A boldogságról 174
- Vizió 188
Homor Imre: Hódolat a Báránynak 44
- Szerenád 104
- Bemegyek Isten oltárához - 167
Homor Imre: Harangokból ágyúk 207
Blaskó Mária: A kereszt 45
- Uram, mit adsz nekem 238
Kreisel Matild: A keresztfa alatt 67
Baum Mária: Megtaláltam 27
- Szeráfi ének 11
- Mily kedves énnekem oltárod 212
Csányi E. Medárd: Bözsike 32
- Életképek ___ 88
Lukácsy István: Sötét órák vigasztalása ...111
Horváth János: Amiről egy képeslap beszél 192
Irodalom.
Mother Mary Loyola: Coram Sanctissimo 16
Erich Przyvara: Eucharistie und Arbeit ... 238
Dr. Bartalos Gyula: A harangok ... ... 38
Dr. Kass József: Szent Ágoston vallomásai ... 54
Reiner Irma: Szent Zita ... ... 168, 178
Bányász József: A szentmise ... 178
P. Szendei Ágoston: Lelki élet ... 179
Dr. Vargha Dámján: Imádkozzunk a diadalmas békéért ... ... 215
Maria Gonzaga: Gedanken und Aussprüche der Schwester Maria vom. göttl.
Herzen ... 215
Harangokból ágyúk _ 239
Quotidián Lajos: Loyolai szent Ignác vize... ... ... ... IV
Szentmihályi József: Színművek 16
Egyesületi élet.
Választmányi ülés. - Bazár. - A barstaszári Oltáregyesület áldozatkészsége 19
«Szomjúhozom». - Breyer István apát. - Választmányi ülés. - Novena 38
Hornig Károly báró. - Békenap. - Konferencia-beszédek férfiak részére. - Nagyböjti szentbeszédek. - Választmányi ülés. - Ájtatosságok a novena keretében. - Negyven óra ájtatosság. - Egy a vezérek közül. - Az Oltáregyesület
gyásza. - A rozsnyói egyházmegye Oltáregyesületének központi szervezése 56
Választmányi ülés. - Nagyböjt. - Bérmálás. - Visszhang. - Erdélyből. - Mozi 78
Hirdetmény. - Választmányi ülés. - Dr. Vass József. - Mozi. - Április 15-én. -
Első szentáldozás. - Lelkigyakorlatok Beszterczebányán. - A bécsi központi Főoltáregyesület kiállítása. - A pozsonyi Oltáregyesület 98
Dr. Breyer István. - Választmányi ülés. - Májusi szentbeszédek. - Oltáregyesületi kiállítás Székesfehérvárott - 120
Irodalmi pályázatok. - Az Örökimádás-templom úrnapi körmenete. - Az Oltáregyesület Budán. - A központi Oltáregyesület kiállítása. - Hősök a front
mögött. - Az esztergomi Oltáregyesület kiállítása. - Oltáregyesületi kiállí-
tás Beszterczebányán. - A katonáink - 134
Oltáregyesületi kiállítás Váczon. - Fejedelmi vendég az Oltáregyesület hadikórházá156
ban. - Hajókirándulás 156
Dr. Wéber Pál. - Requiem az Örökimádás templomban. - Munkaórák. - Országos Szent Jobb-körmenet. - Oltáregyesületi kiállítás Pécsett ... : 180
Mészáros János pápai prelátus. - Irodalmi pályázat. - Kézimunkaórák. - Köszönőlevél -
Az Örökimádás harangjai. - Választmányi ülés. - Az Oltáregyesület a «Szabolcsi
Hirlapban». - Zászlóavatás Kőbányán - 219
Bazár. - Zászlószentelés. - A kisegítő kápolnákat létesítő bizottság. - Választmányi ülés. - Apró hirek. - Hirek 240
Képek.
Uram, maradj nálunk _ - 3
«És meggyógyított mindenkit» - 23
«Tüzet jöttem bocsátani a földre» 43
Szentsír az Örökimádás-templomban 69
«Vigyázz reánk, édes anyánk!» ... ... 83
«Ez az én szerelmes fiam !» _ ... 103
Az Oltáregyesület és a Virgó Reparatrix-kongregáció zászlai a budai országos
úrnapi körmeneten 123
A Mária Reparatrix-zárda munkaosztályában készült Békezászló ... 137
A központi Oltáregyesület kiállításából ... 139
Az igazi gazdagság forrása ___ ... ... 147
Zita királyné imádkozik ... ... 169
«Domine non sum dignus» ... - 187
«Ne sírj!» __ ... 203
«Hozzád futunk, Úr Jézus» ... ... - 218
Az első szükségkápolna ... ... ... - 225
Kimutatások.
A Budapesti Országos Központi Oltáregyesület választmánya - - - 20
A Budapesti Központi Oltáregyesület terjesztőnői - - I
A Budapesti Központi Oltáregyesületnek 1916-ban elhunyt tagjai - - - - lg
1916 október hóban befolyt adományok - - - I
1916 november hóban befolyt adományok ... II
1916 december hóban befolyt adományok III
1917 január hóban befolyt adományok III-IV
1917 február hóban befolyt adományok IV
1917 március hóban befolyt adományok V
1917 április hóban befolyt adományok ... VI
1917 május hóban befolyt adományok - VII
1917 junius hóban befolyt adományok IX
1917 julius hóban befolyt adományok IX
1917 augusztus hóban befolyt adományok X
1917 szeptember hóban befolyt adományok XI
1917 október hóban befolyt adományok - XII
Kimutatás a Budapesti Országos Központi Oltáregyesület által az 1917-i kiállítás
után ajándékozott tárgyakról 158
Kimutatás a Budapesti Országos Központi Oltáregyesület által 1915-1916 és 1917-
ben a háborús viszonyok miatt soronkivül ajándékozott tárgyakról VIII
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem