Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.714

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Óvodavezetők kézikönyve III.

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

dr. Szüdi János:
HELYI OKTATÁSPOLITIKA ALAKÍTÁSA 1
Az óvodai ellátás tervezését befolyásoló tényezők 1
Az óvoda megszüntetése, átszervezése 3
A fenntartói irányítás 4
A testi, érzékszervi és más fogyatékos gyermekek ellátása 8
Felmentés az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokon
való részvétel alól 9
Az óvodai, iskolai, kollégiumi térítési díj és tandíj megállapításának új szabályai 10
Villányi Györgyné:
A FEJLESZTÉS ALAPJA A MEGISMERÉS 12
A gyermekismeret az óvodai nevelőmunka alapja 12
Mely területre terjed ki a személyiség megismerésének
köre? 14
A megfigyelések jelentősége és szerepe a gyermek
megismerésében 14
A gyermekekről készített jellemzések elemzése, értékelése 17
A gyermek-megismerési lehetőségekről röviden 19
Tanulságok - tennivalók 20
Jegyzet 21
dr. Füle Sándor:
AZ ÓVODA ÉS A CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK
FEJLESZTÉSE 23
Az alapvető fejlesztési, cselekvési tennivalók 23
A nevelési helyzet felmérése az óvoda és a család
kapcsolatának fejlesztéséhez 26
Az óvoda (a nevelőtestület) helyzetének elemzése 27
A családi nevelés helyzetének vizsgálata 27
A pedagógusok és a szülők együttműködésének napi
kérdései 33
Az együttműködés tartalma 33
Az együttműködés formái 35
Az együttműködés módszerei 36
Jegyzet 39
Takóné Kalmár Zsuzsa:
JAVASLAT AZ ÓVODASZÉK ALAKÍTÁSÁHOZ 41
Jogok és kötelezettségek az óvodában 41
Az óvodaszék létrehozásának feltételei 43
Nevelőtestület, szülői munkaközösség 43
Önálló óvodák 43
Egyedi kérdések többcélú intézményekben 44
Egyedi kérdések kisóvodákban 45
Az előkészítő-bizottság 47
Az előkészítő-bizottság feladatai 48
Az óvodaszék képviselői, A választások 50
A választások előkészítése 50
A nevelőtestületi képviselők választása 50
A szülői képviselők választása 50
A fenntartó képviselői 51
Delegáltak 51
Testületi tagságok és az óvodaszéki választott funkciók 52
Alakulóülés 52
Tisztségviselők 53
Az óvodaszék jogkörei 54
Ajánlás 56
dr. Szüdi János:
MINTA A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG SZERVEZETI ÉS
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA 57
Általános rendelkezések 57
A Szülői Munkaközösség felépítése és létrehozatala 57
A választmányi tagság megszűnése 58
A vezetőség 58
A Szülői Munkaközösség működése 58
A vezetőség ülése 59
A vezetőség és a választmány kapcsolata 59
Az iratkezelés 60
Záradék 60
dr. Szüdi János:
MINTA AZ ÓVODASZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRA 61
Általános rendelkezések 61
A tisztségviselők 61
Az óvodaszék ülésének előkészítse 61
Az óvodaszék ülése 62
Az iratkezelés 63
Zárórendelkezés 63
A VEZETŐVÉ VÁLÁS ÚTJA 64
1. Ki, hogyan lesz vezető? 65
Utak (néha tévutak) a vezetéshez 65
2. Vezetői ambíció, vezetői képesség kérdése 66
3. Pályázati szándék szerepkörei 68
a) A pályázati szándék alapján többféle szerepbe kerülhet
a pályázó 69
b) A pályázati meghirdetés helyzetének alapos ismerete 70
c) A pályáztatók elvárási kritériumainak ismeretéről 70
d) A pályatársak szemrevételezése 71
e) A környezet véleményének feltérképezése 71
4. A pályázatírás tézisei 72
A pályázat felépítése 73
I. Bevezetés 73
II. Pedagógiai program 74
III. Vezetési program 75
IV. Befejezés 76
Javaslatok még a pályázat beadása előtt 77
5. Megfontolandó tanácsok a pályázati időszakban 78
6. Hogyan tovább? 79
Ajánlott irodalomjegyzék 81
Bojtor Jánosné:
A VEZETŐI PÁLYÁZATOKAT MEGHATÁROZÓ
JOGSZABÁLYOK 83
Mit kell tudni a pályáztatónak 84
A pedagógiai szakszolgálat intézményei 85
Mit kell tartalmaznia a pályázati felhívásnak? 85
Hogyan járjon el a külső pályázó? 85
Hol hirdessük meg a vezetői álláshelyet? 87
Mi a feltétele az intézményvezetői megbízásoknak? 88
"A nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői
megbízás feltételei 89
Milyen időtartamra szól a vezetői megbízás? 91
Mikor lehet pályázat nélkül meghosszabbítani a vezetői
megbízást? 92
Mi a teendő sikertelen pályázati eljárás esetén? 92
Ki kaphat címzetes vezetői megbízást? 93
Mit kell tartalmaznia a pályázatnak? 94
Kik véleményezhetik a pályázatokat? 94
Az iskolai közösség jogosítványai, feladatai 95
Ki vezesse az előkészítő bizottság megválasztására
összehívott értekezletet? 96
Az előkészítő bizottság feladatai 97
A vezetői megbízással kapcsolatos önkormányzati
feladatok 103
A nem önkormányzati iskolafenntartók feladatai 105
Forgatókönyv a rendkívüli nevelőtestületi értekezletre 107
MELLÉKLET 110
138/1992. (X. 8.) Korm. r 110
1994. évi LXXIX. törvény A nevelési-oktatási
intézményvezetői megbízás feltételei t13
11/1994. (VI.8.) MKM rendelet A nevelési-oktatási
intézmény vezetője 115
177/1993. (XII.19.) Korm. rendelete 118
A művelődési és közoktatási miniszter 14/1994. (VI. 24.)
MKM rendelete a képzési kötelezettségről és a pedagógiai
szakszolgálatokról 118
A Kormány 94/1994. (VI. 17.) Korm. rendelete a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról 119
Gajdos Terézia:
TERVEZZÜNK! 121
A fogalmak tisztázása 122
Terv 122
Tervezet 122
Ütemterv 123
Cél 123
Feladat 123
A vezetői funkciók dinamikus egysége, és ebben a
tervezés helye 123
A vezetői tervező munka szegmensei 124
A vezető által készített tervek 125
Vezetői ütemterv 125
Az óvoda munkaterve 126
A tervezés követelményei 127
A jól használható terv jellemző jegyei 128
A vezetői terv készítésének lépései 128
Záró gondolatok 130
Felhasznált irodalom jegyzéke 130
Benedek Lászlóné:
AZ ÓVODAVEZETŐ INFORMÁCIÓS RENDSZERE 131
Az információ 131
Az információról általában 131
Mit értünk információn? 132
Hogyan jönnek létre a kapcsolatok? 132
Információs források 132
Külső információ források 133
Belső információs források 133
Információátadási formák 134
Vezetési megbeszélések 135
Pedagógiai információk 135
Feladategyeztető megbeszélések 136
Információcserék a különböző nagyságú óvodákban 136
Egycsoportos óvodák 136
Integrált óvodák - egy, vagy több tagóvodával 137
A nagy óvodák megoldásai 137
Javaslatok 138
Mit adjon közre az óvodavezető? 138
Az információk tárolása 140
Melléklet: Javaslat az Információs tervre 141
Pál Katalin - Tóth Zsóka:
A VEZETŐI ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS ÉRTELMEZÉSE
VÁLTOZÓ KÖZOKTATÁSI RENDSZERÜNKBEN 143
Az óvoda mint nevelési intézmény specifikumai az
ellenőrzés, értékelés szempontjából 143
Pozitívumok a vezető ellenőrzésében (értékelésében) 145
Negatívumok a vezető ellenőrzésében (értékelésében) 147
Az ellenőrzöttek köre az óvodában 149
Javaslatok az ellenőrzési terv továbbfejlesztésére 151
dr. Bosch Márta:
KÜLSŐ TÁMOGATÁSOK MEGSZERVEZÉSE 153
Kötelezettségvállalás közérdekű célra 154
Alapítványok 157
Adókedvezmények 162
Gál Ferenc:
ALAPÍTVÁNY AZ ÓVODÁBAN 164
1. Az alapítvány működése 164
A kezdő lépések: 164
A működés keretei: 165
A vagyon, a gazdálkodás: 166
2. Az Alapítvány és az óvoda 168
3. Egy óvodai alapítvány tevékenysége 171
Milyen feladatokat, célokat támogathat az óvodában egy
alapítvány? 172
1. A gyerekek körében 172
2. Az óvoda területén 172
3. A pedagógusok körében 173
Angyalfiné Varga Julianna:
A PÁLYÁZATÍRÁS GYAKORLATI TAPASZTALATAI 174
Gondolatok az óvoda szerepének megváltozásáról 174
A pályázatírás tézisei 175
1. A pályázati kiírások helye, célkitűzései 175
2. A felkészülés időszaka 176
3. A pályázati űrlap kitöltése 177
4. Feladatok, ha pénzösszeget nyer a pályázó 178
A pályázati munka jelentősége és hatása 180
dr. Varga Mária Beáta:
DÍJAZÁS A MUNKÁBÓL VALÓ TÁVOLLÉT IDEJÉRE 181
Távolléti díj illeti meg 181
A távolléti díj számítása (Mt. mód. 151/A. §) 183
Átlagkereset jár 184
Az átlagkereset számítása (mód. Mt. 152. §) 185
I. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE 187
II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE 191
AZ OKKER OKTATÁSI IRODA KÖNYVAJÁNLATA
ÓVODAVEZETŐK, VEZETŐHELYETTESEK,
ÓVODAPEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE 196
TANFOLYAMI AJÁNLAT 200
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem