Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.149

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Társadalomtudományok

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Tudományszervezési és Informatikai Intézet
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 405 oldal
Sorozatcím: 1982-85. évi Állami Megbízási Kutatások
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Megjelent 1000 példányban.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A Tudománypolitikai Bizottság / TPB / az egyetemi kutatások fejlesztésére vonatkozó határozatával a kiemelkedő eredményességű kutatások támogatására, továbbá a kiemelt kutatási feladatok... Tovább

Előszó

A Tudománypolitikai Bizottság / TPB / az egyetemi kutatások fejlesztésére vonatkozó határozatával a kiemelkedő eredményességű kutatások támogatására, továbbá a kiemelt kutatási feladatok müvelésének elősegítésére külön támogatást biztosított.
A TPB határozatának megfelelően kutatói témapályázatot hirdettünk, illetve a kiemelt feladatokért felelős intézmények kutatási célfeladatokat állapítottak meg. Az elfogadott témákra állami megbízási szerződést kötöttünk.
E két kötetben a Művelődési Minisztérium felügyelete alatt működő kutatóhelyeken az állami megbizások keretében végzett kutatómunka rövid szakmai összefoglalását adjuk közre.
A kiadvány célja, hogy a felhasználók figyelmét felhívja az elért eredményekre és elősegitse a kutatási eredmények hasznosítását, A felhasznált szempontok érvényesítése érdekében a témákat tudományágak szerint csoportosítottuk, az első kötetben a társadalomtudományi, a másodikban a természettudományi, valamint a műszaki tudományi témákat mutatjuk be.
A gyors információközlés érdekében a témavezetők által kitöltött lapokat lektorálás nélkül, fotóéljárással jelentettük meg, ezért szives elnézést kérünk az esetleges hibákért.
Kérjük az érdeklődőket, hogy javaslataikkal, felhasználói, alkalmazói szándékú kérdéseikkel szíveskedjenek intézetünket /Tudományszervezési és Informatikai Intézet, Budapest, 1111. Egry József u. 1-9. Pf. 454, telex 226920/, illetve a kutatási téma vezetőjét megkeresni. Vissza

Tartalom

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
FILOZÓFIA
ELTE
HORVÁTH JÓZSEF: Természettudomány - világnézet - kultura.
Szocialista kultura és természettudományos világkép 7
KISS ENDRE: Meghatározó szellemi áramlatok a filozófiai,
ideológiai, történelmi és tudományelméleti viták tükrében
1945-1948 között 10
MAGYAR GYÖRGY: Az elmaradottság és fejlesztés kérdései 12
JATE
CSEJTEI DEZSŐ: A társadalmi lét néhány alapkategóriája a
19-20. századi polgári filozófiában 14
PSZICHOLÓGIA
BME
KISS GYÖRGY: A pszichológia alkalmazásának története a
századfordulótól 1950-ig, különös tekintettel a gazdasági területekre 19
ELTE
BARKÓCZI ILONA: A nem verbális folyamatok szerepe a megismerésben 22
KULCSÁR ZSUZSANNA: Tartós viselkedéses és kognitiv stratégiák viszonya és egyes biológiai korrelátumai gyermekkorban és fiatal felnőttkorban 25
PLÉH CSABA: A nyelvi megértés és emlékezés vizsgálata 28
RITOÓK PÁLNÉ: A pályaszocializáció lehetőségei a társadalmi beilleszkedés elősegítésében és a beilleszkedés zavarainak megelőzésében a pályaválasztási döntéstől a pályakezdés első időszakáig 32
ZÉTÉNYI TAMÁS: Uj módszerek a kreativitás, a szociális
kompetencia és az emocionális reakciók kölcsönhatásainak
a szituációk függvényében történő vizsgálatára 35
KLTE
BENCE ISTVÁN: Konfliktusjelenségek vizsgálata ember- és
állatkísérletekben, pszichofiziológiai módszerekkel 38
BGGYTF
ILLYÉS SÁNDOR: Az idegenrendszeri folyamatok biofeedback
elvű szabályozásának mechanizmusa 43
SZOCIOLÓGIA
ELTE
REPESNÉ MESTER ZSUZSA: Szociálisan inadaptált gyerekek
szociodemográfiai és pedagógiai jellemzői 47
KLTE
UJVÁRY ZOLTÁN: Az észak-borsodi termelőszövetkezeti parasztság és az Ózd környéki munkásság életmódjának, kultúrájának és tudatának alakulása a felszabadulás után 51
DTP
SASSNÉ KISS GABRIELLA: A kisiskolás tanulók szociális
fejlettsége és fejlesztése 55
MI
VITÁNYI IVÁN: A nemzeti tudat tipológiája 58
MKM
GERGELY ERNŐ: Az ipari és a mezőgazdasági munkásság
életkörülményeinek vizsgálata. 61
PEDAGÓGIA
ELTE
MARÓTI ANDOR: Felnőttoktatók posztgraduális képzése 67
PUPP MÁRIA: A dyslexia veszélyeztetettség korai tüneteinek felismerése és preventív eljárások kidolgozása 70
WALLNER TAMÁS: Nyelvi laboratóriumok és az idegen nyelvek oktatásának technológiája 73
JATE
CSETRI LAJOS: Magyar szakos egyetemi hallgatók irodalomtudományi és irodalomelméleti bevezető studiumának, alapképzésének korszerűsítése 76
KLTE
MAGYARI LÁSZLÓ: Az egyetemi oktatástechnológiai képzés hatékonyságának javitása szaktárgyra orientált ismeretanyag
összeállításával, tanítást segitő modul rendszerű oktatócsomagok kimunkálása 79
PJPTE
BÓKAY ANTAL: Irodalmi-esztétikai szakoktatás a pedagógusképzésben 82
PMMF
BOCSÁRDI ALBERT: Az oktatás, nevelés és képzés tartalmi
kérdései a pedagógusképzés kezdeti korszakában 85
KAJDY SAROLTA: A felnőttoktatás didaktikai alapelveinek
meghatározása 89
KISS ELEMÉR: A FEB munkájának elemzése, korszerűsítési
javaslat kidolgozása, különös tekintettel a nevelési mikrorendszerre 92
BGGYTF
BŐDÖR JENŐ: Korrekciós nevelési modell-kisérletek siketek és értelmi fogyatékosok társadalmi beilleszkedésének
elősegítésére 95
CSÁNYI YVONNE: Nagyothallók integrált oktatása 98
LÁNYINÉ ENGELMAYER ÁGNES: A differenciált gyógypedagógiai
beiskolázás előkészítése: fogyatékosságok korai felismerése, a korai fejlesztési programok 101
SUBOSITS ISTVÁN: óvodás és iskoláskorú gyermekek kóros
beszédének eszközfonetikai vizsgálata, különös tekintettel a logopédiai munkára 104
ACSJTF
NAGY MIKLÓS: A nevelőközösség kultura átadásának fejlesztő hatása a gyermekek társadalmi beilleszkedésének folyamatára 107
III
BPTF
CSILLAGNÉ GÁL JUDIT: Intenzív komplex zenei nevelés az
alsó tagozatban 109
ETF
TÓTH SÁNDORNÉ: Az együttműködési viszonyok objektív és
szubjektív feltételei az általános iskolában és az erre
való felkészítés a tanítóképzésben 111
JTF
MRENÁNÉ SZAKÁLOS ILONA: A fiatal tanítók pályakezdésének
jellemzői 114
KŐI
BURIÁN MIKLÓS: Harmonikus hallásfejlesztés lehetőségei
az óvodában 117
KZI
KOKAS KLÁRA: Komplex esztétikai nevelési kísérlet 120
OPI
BLUMENFELDNÉ MIKOLA JÚLIA: A nevelőotthoni életrend, különös tekintettel a személyiségfejlesztő szabadidős tevékenységekre 123
OPKM
ILLÉS LAJOSNÉ: összehasonlító pedagógiai kutatások 127
KARDOS JÓZSEF: Neveléstörténeti emlékeink feltárása, nyilvántartása és kiadása. 130
ÁLLAM - ÉS JOGTUDOMÁNY
NME
RUSZOLY JÓZSEF: Kutatások a közép-európai alkotmány- és
közigazgatástörténet köréből, különös tekintettel a magyarországi fejlődésre 137
ELTE
MADARÁSZ TIBOR: Az államigazgatási anyagi jogi szabályozás elméleti alapjai 140
JATE
CZUCZ OTTÓ: A társadalombiztositás és egyéb szociális ellátások jogának rendszere, a szabályozás alapvető összefüggéseinek feltárása 143
NAGY LÁSZLÓ: A munkajog alapvető intézményeinek fejlődési
iránya, különös tekintettel a tudományos-technikai forradalomra és a nemzetközi integrációra 145
PJPTE
BENKŐ ANDRÁS: A szövetkezetek állami törvényességi felügyeletének vizsgálata 147
FÖLDVÁRI JÓZSEF: A bűnözés megelőzésének társadalmi és jogi
eszközei 149
KORINEK LÁSZLÓ: A látens bűnözés vizsgálata Baranya megyében 151
SZITA JÁNOS: Reformtörekvések a törvényhatóságok szervezetében Magyarországon a burzsoá korban 154
UMKL
BORECZKY BEATRIX: Forráskiadvány: államigazgatás, építésügy,
egészségügy 157
B0RECZKY BEATRIX: A magyar államapparátus szervei 1944-80 159
KÖZMŰVELŐ DÉS-KÖNYVTÁRTUDOMÁNY
ELTE
MARÓTI ANDOR: A marxista kultúraelméleti irányzatok összehasonlító elemzése 165
KLTE
SOÓS PÁL: A szocialista kultura és művelődéspolitika elméleti alapproblémái, különös tekintettel a tömegkultúrára 167
SZ. SZABÓ LÁSZLÓ: A fejlett szocialista társadalom által közvetített kultura-izlés világképe és értékrendszere 171
BDTF
HORVÁTH MARGIT: A felnőttkori alapműveltség és önművelés
általános és szakmunkásképző iskolai megalapozottságának
összefüggései, továbbfejlesztésének irányai 174
AGK
KÖRMENDY FERENC: Tízezer magyar népdal számítógépes feldolgozása 177
OSZK
SZILVÁSSY ZOLTÁNNÉ: A Magyarországra kurrensen járó külföldi időszaki kiadványok országos nyilvántartásának /központi katalógusának/ gépesítése - NPA - /Nemzeti Periodika
Adatbázis/ 178
ÜMKL
KLEIN RÓBERT: Számítástechnikai adatok, adathordozók archiválása 181
MI
F. VANKÓ ILDIKÓ: A kulturális alapellátás infrastruktúrájának fej lesz tési lehetőségei 183
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNY, SZERVEZÉSTUDOMÁNY
JATE
ABONYINÉ PALOTÁS JOLÁN: Az élelmiszergazdaság fő ágainak
összehangolt fejlesztési lehetőségei 189
MKKE
GÁBOR ANDRÁS: Sztochasztikus szimulációs modellek alkalmazási lehetőségei a számitógépes vállalati információrendszerek tervezetében és szervezésében. A szervezési laboratórium 192
KOLLÁR ZOLTÁN: A fejlődő országok társadalmi és gazdasági
kérdései 195
SZALAY PÉTER: Nemzetközi kapcsolatok elmélete 198
SZÉP JENŐ: Társadalmi és gazdasági kockázat 201
PSZF
LUKÁCS LAJOS: A vállalat belső gazdálkodási és érdekeltségi rendszerének fejlesztése 203
TÖRTÉNELEM, RÉGÉSZET
BME
BIRÓ GÁBOR: A jelenkor tudományos és technikai folyamatainak tudománytörténeti megközelítése. 207
NÉMETH JÓZSEF: Az MSZMP értelmiségi politikája 210
ELTE
BERTÉNYI IVÁN: A cimerhasználat fejlődése Magyarországon
1526-ig 212
CZEGLÉDY KÁROLY: A honfoglalás előtti magyar történelem
Írásos forrásai 215
MANN MIKLÓS: A Német Szövetségi Köztársaság története 217
MÓCSY ANDRÁS: ókori tárolóamphorák matematikai-számítástechnikai feldolgozása 220
NAGY DÉNES: Technikatörténeti kutatások 223
PÖLÖSKEI FERENC: Pártok az ellenforradalom korszakában 226
REDŐ FERENC: Salla, római korai település kutatása 228
SZABAD GYÖRGY: Magyarország társadalmi szerkezetének átalakulása a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet
időszakában 231
JATE
ANDERLE ÁDÁM: Társadalmi-politikai koncepciók, fejlesztési
stratégiák és fejlődéselmélet Latin-Amerikában 233
GYIMESI SÁNDOR: Források a 16-18. század egyetemes történetének tanulmányozásához 236
SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU: Az 568 előtti langobardok és a 6-8.
századi Közép-Duna-medence /nem avar/ steppel eredetű népek
történetéhez a teljes Írásos forrásanyag interpretációja
elsősorban régészkutatok használatára 238
KLTE
BALLA LAJOS: A római Dacia feliratállitása 241
SZENDREY ISTVÁN: Bihar megye parasztságának és mezőgazdálkodásának történeté, összehasonlítva a kelet-európai viszonyokkal 243
Orosz István: A kelet-európai agrárfejlődés fő kérdései
a 18-20. században 246
VELIKY JÁNOS: A hazai liberalizmus második korszakának
sajátossal, 1867-1875 248
BGYTF
KÁVÁSSY SÁNDOR: Szatmár megye nemessége a 19. század elején 249
MEZŐ ANDRÁS: Település és társadalom a 16. századi Szabolcs megyében 251
TAKÁCS PÉTER: Szabolcs megye társadalma a 19. században 253
HSMTF
BOKONY NÁNDOR: Komárom megye mezőgazdasága a 18. századiban 255
NAGY JÓZSEF: Földbirtokpolitikai törekvések Magyarországon a két világháború között 257
ÁGK
KŐVÁGÓ LÁSZLÓ: A nemzetiségi kérdésre vonatkozó alapdokumentáció kiépitése és fejlesztése, kutatások végzése a
magyarországi nemzetiségek, valamint a nemzetiségi kérdés
elmélete tükrében 258
MOL
KOROKNAI ÁKOS: A magyar minisztertanácsi jegyzőkönyvek
1867-1918, forráskiadvány-sorozat 259
MMM
ILLÉS LÁSZLÓNÉ: Magyarországi történelmi emlékhelyek 262
OMM
MESTERHÁZYNÉ ALBEKER MÁRIA: Feltehetően középkori mészégető kemencék feltárása iparrégészeti célkitűzéssel 265
SZABADVÁRY FERENC: A magyarországi tudományos-technikai
kutatástörténete 1938-ig. A kutatás irányításának, intézményeinek, kutatóhelyeinek történeti feldolgozása 268
MNM
TÓTH ENDRE: A római utak kutatása Pannoniában 271
KÁLLAY ISTVÁN: A magyar hivatali Írásbeliség fejlődése 1181-1981 313
KENESSEY MÁRIA: Török-magyar szótár 315
KIRÁLY ISTVÁN: 1. Ady életének kronológiája, 2. Pótkötet az Ady-bibliográfiához. 3. Ady-lexikon 317
KOCZTUR GIZELLA: Az angol irodalom magyarországi fogadtatása 1945-1980./ kötetben való megjelenés esetén végleges elme: Anglisztikai repertórium 1772-1985 320
KRETZ0I SAROLTA: Az amerikai kultura eredete és eredetisége 322
MASÁT ANDRÁS: Skandináv nyelvek és irodalmak kutatása
és oktatása 324
NÉMETH LAJOS: A képzőművészeti és építőművésze ti alkotás interpretációja 328
PÁLL ERNA: Az "Orosz ige - magyar ige" c. szótár gépi
feldolgozása, a kapott adatok egybevető vizsgálata 330
ROT SÁNDOR: Az angol nyelv fejlődésének törvényszerűségei 332
RÓZSA ZOLTÁN: A portugál-magyar történelmi, kulturális és művészeti irodalmi kapcsolatok története és
bibliográfiája 335
SALLAY GÉZA: A magyar és olasz kultura kölcsönhatása
párhuzamos és eltérő fejlődési tendenciái 338
TARNÓI LÁSZLÓ: A német nyelvű irodalom fogadtatása Magyarországon a 19. század első felében 340
JATE
KANYÓ ZOLTÁN: Irodalmi jelentéstan - alapkutatás és
felsőoktatási reform 344
KESERŰ BÁLINT: A 16-17. század magyarországi olvasmányai 346
PÁLFY MIKLÓS: Francia-magyar lexikológiai és lexikográfiái kutatások 349
VELCSOV MÁRTONNÉ: 6- és középmagyar nyelvemlékek szövegeinek nyelvtörténeti szempontú feldolgozása. /I. rész/ 351
JAM
NÉMETH PÉTER: Az Árpád-kori Szabolcs vármegye történeti-etimológiai helységnévtára 274
NÉPRAJZ
ELTE
KATONA IMRE - KÜLLŐS IMOLA: A magyar népköltészet forrásai 279
VOIGT VILMOS: A mai folklór 282
MNF
H0FFMANN TAMÁS: A magyarországi falusi, mezővárosi
társadalom gazdasági, kulturális rétegeződése 286
HOFFMANN TAMÁS: Paraszti hagyatéki leltárak 290
IRODALOM - ÉS NYELVTUDOMÁNY
MŰVÉSZETTÖRTÉNET
ELTE
BÁRDOSI VILMOS: Uj rendszerű francia-magyar szólásgyüjtemény és módszertana 295
BENKŐ LORÁND: A Codices Hungarici sorozat folytatása.. 297
BENKŐ LORÁND: Az 1541 előtti magyar nyelvemlékek összegyűjtése 299
BERNÁTH ISTVÁN: Skandináv és Benelux társadalomtudományi dokumentációs és információs kutatások, 301
BÓTA LÁSZLÓ: Az eltűnt magyar epika a népballada történeti elvű vizsgálatának tükrében 304
DEÁKNÉ ZÖLDHELYI ZSUZSA: Az orosz irodalom magyar fogadtatása és párhuzamai a kezdetektől 1944-ig 307
HAJDÚ MIHÁLY: Magyar nyelvrétegeződési kutatások 308
HŐNYINÉ STEPHANIDES ÉVA: Angol-magyar kontrasztív nyelvészeti kutatások 311
KLTE
ABÁDI NAGY ZOLTÁN: Az amerikai társadalmi tudat alakulása
az irodalom tükrében, 1945-1980-ig 353
DEZSŐ LÁSZLÓ: Általános tipológia, a világ nyelvel 356
GÖRÖMBEI ANDRÁS: A nemzetiségi helyzettudat változásai az
1945 utáni magyar irodalomban 359
IGLÓI ENDRE: Russzisztikai alapkutatások 362
JÁNOSKA SÁNDOR: Magyar-orosz számítógépes szótár 365
PÁLFY ISTVÁN: Az angol nyelvi művelődés hatása Magyarországon a 17. és 18. században 366
PAPP FERENC: Textológia: magyar költök konkordanciái számitógépen 368
SEBESTYÉN ÁRPÁD: Nyelvtörténeti vizsgálatok a magyar kultura fejlődésének egyes szakaszaiban 369
PJPTE
MISKY GYÖRGY: Az orosznyelv-tanulási és tanitási folyamat
korszerűsítése a felvételi előkészítő kurzustól a posztgraduális képzésig 372
VILÁGHY JÓZSEF: Műfordítás. Szövegmondás 375
BGYTF
BACHÁT LÁSZLÓ: Magyar nyelvtudományi terminológia szótár 377
HSMTF
BUDAI LÁSZLÓ: Az angol nyelvi nevelés fejlesztésének
nyelvészeti kérdései 379
JGYTF
BÉKÉSI IMRE: A mellérendelő /koordinatív/ kapcsolás szerepe a mondat- és szövegkonstrukcióban 382
JTF
FARKAS FERENC: A jászberényi járás földrajzi nevei 385
PSZF
RADVÁNYI TAMÁS - TURZA SÁNDOR: Pénzügyi-Gazdasági Gyakorisági Szakszótár 386
PMMF
BAZSÓ ZOLTÁN: Az orosz műszaki szakszövegek oktatása
hatékonyságának növelése a nyelvi laboratórium alkalmazásával 389
OSZK
PAJKOSSY GYÖRGY: A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 392
PIM
BOTKA FERENC: A magyar irodalom szövegeinek forrásfeltárása 395
MSZI
KERÉNYI FERENC: A kortárs magyar dráma színházművészetünkben 397
NÉVMUTATÓ 401
A KÖTETBEN SZEREPLŐ INTÉZMÉNYEK RÖVIDÍTÉSEINEK JEGYZÉKE 405
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Társadalomtudományok Társadalomtudományok

A borító kissé megtört, a gerincnél enyhén elszíneződött.

Állapot:
3.940 Ft
1.970 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba