A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Társadalmi Szemle 1965. január-december

A Magyar Szocialista Munkáspárt elméleti és politikai folyóirata/XX. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 1.680 oldal
Sorozatcím: Társadalmi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:

Tartalom

Dokumentumok
A Magyar Szocialista Munkáspárt néhány időszerű ideológiai feladata (A Központi Bizottság irányelvei)
Szirmai István elvtárs előadói beszéde a Központi Bizottság márc. 11-i ülésén az MSZMP néhány időszerű ideológiai feladatáról
Húsz évvel ezelőtt történt dokumentumok és visszaemlékezések az új Magyarország megszületéséről
Cikkek
A győzelem évfordulóján (Jacques Duclos, Henri Ofori, Renato Sandri, Frank Stanley nyilatkozata, Gombos László, Kiss Csaba, Róbert László, Sebes Tibor, Sugár András írása)
A szocialista realizmusról (A Kulturális Elméleti Munkaközösség vitaanyaga)
Bálint József: Gazdasági fejlődésünkről és feladatainkról
Dr. Bihari Ottó: A képviseleti demokrácia
Dr. Bíró Ferenc: A szocialista elosztás elve a mezőgazdaságban
Cseterneki Lajos: Tudományos életünk néhány időszerű kérdése
Dr. Csikós Nagy Béla: A népgazdaság árrendszerének átalakítása a termelési ár típusára
Csizmadia Ernő: A termelés bővítésének pénzügyi alapjai termelőszövetkezeteinkben
Dr. Dimény Imre: Mezőgazdasági gépesítési politikánk
Dobi István: A magyar parasztság a szocializmus útján
Dr. Erdey-Gruz Tibor: A kutatás fejlesztési tendenciáiról
Fock Jenő: Gazdasági fejlődésünk időszerű kérdései
Friss István: Pártunk és a közgazdaságtudomány fontos és időszerű feladata - Gazdasági mechanizmusunk kérdéseiről
Dr. Gadó Ottó: Az állami iparvállalatok szerepe a tervgazdálkodásban
Garai László: Személyiség és társadalom
Gheorghe Gheorghiu-Dej
Dr. Gönczi Iván: Mezőgazdasági nagyüzemeink lehetőségeinek kihasználása
Harsányi Iván: A marxizmus-leninizmus egyetemessége és a nemzetközi munkásosztály egységes stratégiája
Havas Péter: A gazdaság irányítása és a gazdasági döntések decentralizálása
Háy László: Megjegyzések az európai kapitalizmus helyzetének változásairól
Kálmán Endre: Széljegyzetek az ideológiai irányelvekhez
Klézl Róbert:
Dr. Tiszai István: A beruházások néhány időszerű kérdése
Komját Irén: A népfrontpolitika kezdetei és fejlődése. - A Kommunista Internacionálé VII. kongresszusának évfordulójára
Komócsin Zoltán: A tömegek - két évtized főszereplői
Komócsin Zoltán: Az eszmei irányelvek és a sajtó
Kovács Ferenc: Anyagi érdekeltség és szocialista tudat
Kurucz Imre: Az oktatási reform végrehajtása, alapelvei tükrében
Láncos János: A szakszervezeti világmozgalom napjainkban
Lőrincz Tamás: A húszéves ENSZ
Lukács József: A marxista valláskritika mai problémái
Nagy Imre:
Timár János: Az ország munkaerőhelyzete és a fiatalok pályaválasztása
Nyers Rezső:
Ortutay Zsuzsa: A nő hivatása és a leányok munkába állása
Párdi Imre: A termelőerők fejlődésének két évtizede
Pécsi Ferenc: Az imperialista agresszió és a békés egymás mellett élés politikája
Pirityi Sándor: Új fejlődési távlatok a szovjet ipar előtt
Radnai Béla: Pályaválasztás és pályatévesztés a pszichológus szemével nézve
Dr. Sághy Vilmos: A mezőgazdasági termékek forgalma és feldolgozása
Dr. Salgó László: Az amerikai neokolonializmus formaváltozásairól
Dr. Samu Mihály: A szocialista állam demokratizmusa és az államtudomány
Dr. Schmidt Péter: A szocialista államfejlődés és a társadalmasítás
M. Somlyai Magda: Demokratikus agrárátalakulás - történelmi igazságtétel
Szabolcsi Miklós: Húsz év magyar költészete
Dr. Szalai Béla: A magyar-szovjet gazdasági kapcsolatokról
Dr. Szekér Gyula: Mezőgazdaságunk kemizálása
Szentpéteri István: A közvetlen demokratikus intézmények mai szerepe
Szirmai István: Az ideológiai irányelvek vitájáról
Tóth Dezső: Gondolatok két évtized magyar irodalmáról
Dr. Wilcsek Jenő: A nyereség szerepe a vállalatok irányításában
Wirth Ádám: Marx, Engels, Lenin műveinek tanulmányozása és alkotó felhasználása
A munkásmozgalom történetéből
Erényi Tibor: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt megalakulásának 75. évfordulójára
Nemes Dezső: A Kommunista Internacionálé VII. kongresszusának irányelvei és a Kommunisták Magyarországi Pártjának gyakorlati tapasztalatai
Költői és képzőművészeti alkotások
Ferenczy Béni, Feledy Gyula, Kerényi Jenő, Szentiványi Lajos, Medgyessy Ferenc, Domanovszky Endre, Szőnyi István, Szurcsik János, R. Kiss Lenke, Raszler Károly alkotásai
Garai Gábor: Hittel és haraggal
Szemle
Csáki Norbert: Jelentős hozzájárulás mezőgazdaságunk szakosításához
Falus Róbert: Egy jelentős esztétikai forrásműről - Hans Koch: Marxizmus és esztétika
Farkas László: Reflexiók a személyiség polgári értelmezésének bírálatához
Filipszky Zoltán: Hasznosítsuk a felhalmozódott készleteket
Királyi Ernő: Az állami gazdaságok helyzete és feladatai
Kovács Imre: Sarkad, Feketeér
Dr. Molnár Frigyes: A mezőgazdaság belterjes fejlesztésének főbb tapasztalatai Bács-Kiskun megyében
M. Somlyai Magda: A tudományos szocializmus oktatóinak tanácskozásáról
Dr. Szabady Egon: Adalékok a társadalmunkban végbement átrétegződéshez
Szabó Bálint: A munkásosztály szövetségi politikájának fejlődése
Tapolczai János: A decemberi párthatározat végrehajtásának munkaügyi vonatkozású tapasztalataiból
Vértes Imre: Újjáválasztás után - új feladatok előtt
Wéber Antal: Az Új Írás arculatáról
Nemzetközi szemle
A középbal csődje és a kommunista alternatíva az olasz KP kongresszusi téziseiben
A Román Kommunista Párt kongresszusa
Az EAK a szocializmushoz való átmenet időszakában
Baracs Dénes: A demokratikus ifjúsági világmozgalom
Bebrits Anna: A görög belpolitikai válság háttere
Éliás Béla: Addisz Abebától - Accráig
Heltai András: Az Osztrák Kommunista Párt XIX. kongresszusa
Hobza Jaroslav: A csehszlovák gazdaság tervszerű irányításának új rendszere
Lehel Miklós: Az amerikai politika veszélyes irányzata
Márkus Gyula: A Jugoszláv Kommunisták Szövetségének VIII. kongresszusa
Márkus Gyula: India és Pakisztán veszélyes konfliktusa
M. L.: Az Indiai Kommunista Párt kongresszusa az ország helyzetéről
Réti Ervin: Az MLF - a sokoldalú atomveszedelem
Várkonyi Tibor: A francia politika fő irányai
Eszmecsere
A társadalmi törvények marxista felfogásáról
Ágh Attila: Törvényfetisizmus és társadalmi gyakorlat
Dr. Balogh József: A társadalmi tevékenység objektív törvényeiről
Erdődi József: A társadalmi törvények objektív jellegéhez
Földes Károly: A gazdasági törvények objektív jellegéről
Garai Károlyné: Az objektív és szubjektív tényezők viszonya a társadalom életében
Gedő András: A társadalmi törvények marxista felfogásáról
A társadalmi törvény vitájáról (Vitazáró cikk)
A realizmus kérdéseiről
Almási Miklós: A realizmus korszerűsége és a művészi szubjektivitás
Diószegi András: Humanizmus, művészet, érték
Illés László: A realizmus és az élő irodalmi folyamat
Kiss Lajos: Realizmus és absztrakció
Klaniczay Tibor: A szocialista realizmusról
Nemeskürty István: Filmművészet és szocialista realizmus
Pogány Ö. Gábor: A szocialista realizmus a képzőművészetben
Sz. Szántó Judit: Tartalom és forma újszerűsége a mai drámában
Ujfalussy József: A realizmus - még "konkrétebben"
Vitányi Iván: A realizmus értelmezéséről
Zoltai Dénes: Vitánk módszertani feltételei
Az anyagi érdekeltség és szocialista tudat kérdéseiről
Kovács Ferenc: Anyagi érdekeltség és szocialista tudat (Vitaindító cikk)
Dr. Varga György: Az érdekek "alá-" és "fölérendelésé"-ről
A szocialista demokrácia kérdéseiről
Dr. Gonda György: A tanácsdemokráciáról
Tájékozódás
Dr. Ausch Sándor: A gazdaságirányítási rendszer átalakítása a szocialista országokban
Bőgel József: Tallózás francia folyóiratokban
Falus Róbert: Pedagógiai folyóiratainkról
Füleki József: Népművelők vitája
Füleki József: Az erkölcs fejlődése és az etika feladatai (Az etikaoktatók második országos konferenciájáról)
Kispéter András: A Kritika című folyóiratról
Hyman Lumer: A "hármas forradalom"-ról
Marton Imre: Senghor és Fanon - az "eredeti szocializmus" két afrikai ideológusa
Pirinyi Sándor: Genetikai vita a szovjet sajtóban
Rozgonyi Tamás: Munkaszociológiai szeminárium 1965
Szabó Imre: Szovjet filozófusok vitája az érdekről
Valóság és útkeresés. - Egy amerikai programnyilatkozat
Konzultáció
Dr. Csapó László: Tervgazdálkodás és piac
Megjegyzések
A józan ész védelmében (-n-)
Távol a valóságtól (-k-)
Adalékok három portréhoz (K. Gy.)
Fegyelem és demokrácia (K. Gy.)
Az építőiparról (V. I.)
Reálisabban, felelősebben! (B. J.)
A mindennapos hősiesség mozgalma (F. J.)
Ésszerű takarékosságot (K. J.)
Tanácsok kezdő közíróknak (-k-)
Három Károlyi Mihály?
Vitatkozunk, - vagy vitázgatunk?
Könyvnap 1965. (K. I.)
Kritika és könyvismertetés
A magyar nacionalizmus kialakulása és története (Kemény G. Gábor)
A megnőtt élet (Bessenyei György)
A nagyüzemi gazdálkodás kérdései (Tar Imre)
A nyárspolgáriság gyűlölője (B. Mészáros Vilma)
A szabadság hajnalán (Máté György)
A szocialista világpiaci ár (Kovásznai Gyula)
A történelem futószalagán (Fenyő István)
Balázs Béla: Lehetetlen emberek (Bessenyei György)
Ch. Bettelheim: A független India (Dr. Salgó László)
Csendes - Vági: Jövedelmezőség és termelés a szövetkezeti gazdaságokban (Molnár László)
Elődök és kortársak - Szabolcsi Miklós tanulmánykötete (Illés Lajos)
Értékes marxista mű a mai kapitalizmusról (Dr. Szamuely László)
Fontos könyv a belterjességről (Dr. V. Nagy Lukács)
Gaál Gábor válogatott írásai (T. E.)
Gramsci öröksége (Szabó György)
E. J. Hobsbawm: A forradalmak kora (1789-1848) (Dr. Makkai László)
Húsz év - Tanulmány-antológia (Kiss György)
Káplár József: Munkamegosztás a szocialista világgazdaságban (Dr. Nyilas József)
Kelen Jolán - Barabás Gyula: A néptribun (Kabos Ernő)
Komját Irén: Az idők sodrában (Nógrádi Sándor)
Könyv a szórakoztató művészetről (B. Gy.)
Lenin Összes Műveinek 7. kötete (Soós Levente)
Márkus György - Tordai Zádor: Irányzatok a mai polgári filozófiában (Dr. Szabó Gábor)
Megjegyzések a "Magyarország történeté"-ről
Mesterházi Lajos: Magnéziumláng (Bolla József)
Nemes Dezső: A Bethlen-kormány külpolitikája 1927-1931-ben (Borsányi György)
Nevelésügyünk húsz éve, 1945-1964 (Salamon Zoltán)
Ib Nörlund: Kibernetika és marxizmus (Lakó László)
Özönvíz után (Illés László)
Realizmus a Nyugat művészetében (Pogány Ö. Gábor)
Sik Endre: Fekete-Afrika története I-II. (Kalmár György)
Skolvszkij: Így éltünk... (Biró Gyula)
Szabó Kálmán: A szocialista termelés alapvonásai (Hegedüs András)
Szovjet írók új elbeszélései (Kéri Ágota)
Váci Mihály: A zsezse-madár (Kispéter András)
Váci Mihály: Kelet felől (G. Szabó László)
Jegyzetek könyvekről
Miről írnak a testvérpártok folyóiratai
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem