TémakörökLezárt aukciók


Bárdi Nándor/Kordé Zoltán: A középkori székelység

Szerkesztő
Bárdi Nándor
Kordé Zoltán
Fordító
Almási Tibor
Blazovich László
Bodor András
Géczi Lajos
Kordé Zoltán
Köllő Károly
Lele József
Petrovics István
Sebők Ferenc
Sz. Galántai Erzsébet
Szabó György
Tóth Ildikó
Veszprémy László
Vígh Éva
Lektor
Demény Lajos
Géczi Lajos
Pro-Print Könyvkiadó (Csíkszereda) ,
Ragasztott papírkötés , 317 oldal
Sorozatcím: Múltunk könyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 14 cm
ISBN: 973-9311-77-6
Aukció vége:
2022-01-23 20:00

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Szép állapotú példány.

Előszó

A középkori székelység története a magyar történelem sajátos fejezet. A magyarul beszélő, de önálló jogszokásokkal és közösségi tudattal rendelkező, a hadakozást hivatásszerűen űző székelyek... Tovább

Előszó

A középkori székelység története a magyar történelem sajátos fejezet. A magyarul beszélő, de önálló jogszokásokkal és közösségi tudattal rendelkező, a hadakozást hivatásszerűen űző székelyek Anonymus óta a középkor krónikások figyelmét is felkeltették. Kezdetben - a Névtelen Jegyző, majd pedig Kézai Simon - elsősorban az eredetkérdésre kerestek és találtak koruk ismereteinek, valamint saját célkitűzéseiknek megfelelő választ. A XVI. században azután már olyan elbeszélő kútfők is keletkeztek, amelyek nem pusztán az eredet rejtélyére koncentráltak, hanem részletesen foglalkoztak a társadalmi berendezkedéssel, a különösnek ható szokásokkal, a nyelvvel stb. A XIX. században meginduló modern történetírás a forráskritika eszköztárát használva szintén az eredet problémakörének vizsgálatát részesítette előnyben - könyvtárnyi irodalmat létrehozva, anélkül azonban, hogy a kérdés lezárására vagy az álláspontok közeledésére sor került volna. Vissza

Tartalom

Előszó 5
I. Eredetkérdés 9
Tanulmány 9
Források 14
1. II. Béla (1131 körül) 14
2. Anonymus: A magyarok cselekedetei 15
3. a. Kézai Simon: A magyarok cselekedetei 18
b. Paulus Venetus: Világtörténet 23
4. Thuróczy János: A magyarok krónikája 24
5. Petrus Ransanus: A magyarok történetének foglalata 26
6. Antonio Bonfini: A magyar történelem tizedei 27
7. Verancsics Antal: Erdély, Moldva és Havasalföld fekvéséről 31
8. Szamosközy István: Erdély története (VI. Pentas, I. könyv) 32
II. A hadakozó székelység 35
Tanulmány 35
Források 41
9. XIV. századi krónikakompozíció 41
a) Az Orsova menti ütközet 41
b) A Lajta menti ütközet 42
10. IV. Béla (1250. június 23.) 43
11. Kézai Simon: A magyarok cselekedetei (II. András 1217.évi keresztes hadjáratáról) 44
12. IV. Béla (1235) 44
13. Marino Sanudo Senior: A szentföldi hadjáratról 45
14. Iohannes Longus de Ypra: Szent Bertinus monostorának története 46
15. Annales Ottakariani 46
16. IV. László (1289. szeptember 18.) 47
17. Küküllei János: Lajos király krónikája 48
18. Névtelen Minorita: Lajos király tettei 49
19. Zsigmond király tervezete az ország védelmére (1432/1433. k.) 51
20. A három erdélyi nemzet hadiszabályzata (1463. április 23.) 51
21. I. Mátyás (1473. december 9.) 52
22. Bárhori Istán (1484. november 23.) 54
23. II. Ulászló (1499. július 13.) 55
24. Szaniszlófi Báthori Istvn (1521. június 17.) 58
25. Szamosfalvi Mikola László (1537. június 4.) 59
26. A három erdélyi nemzet marosvásárhelyi országgyűlésének cikkelyei (1545. november 1.) 60
27. Erdélyország három rendjének részgyűlési határozatai (1554. június 10.) 61
III. Megtelepülés, székek, birtokviszonyok és mezővárosi fejlődés 63
Tanulmány 63
Források 70
1. A magyarorszái székely telepek 70
28. Váradi Regstrum (165. sz. regeszta, 1217.) 70
29. IV. Béla (1247. november 7.) 71
30. IV. Béla (1235-1270) 71
31. Sényői Székely Domokosra vonatkozó oklevelek (1323-1365.) 73
a) Károly Róbert (1323. május 6.) 73
b) Egri Káptalan (1323. május. 24.) 74
c) Esztergomi káptalan (1323. május 7.) 74
d) Károly Róbert (1323. június 3.) 75
e) Károly Róbert (1326. augusztus 20.) 75
f) I. Lajos (1365. február 2.) 76
2. Székek, birtokviszonyok és mezővárosi fejlődés 78
33. II. András adománylevele (1222. május 7.e.) 78
34. Andreanum (1224. november 31.) 78
35. IV. Béla (1252. augusztus 20.) 79
36. Máté erdélyi vajda (1271) 79
37. Erdélyi káptalan (1291) 80
38. Erdélyi káptalan (1291) 81
39. Erdélyi káptalan (1293) 82
40. Az aranyosi székelyek és az esztergomi káptalan közötti per 82
a) Köcski Sándor országbíró (1327. június 4.) 83
b) Köcski Sándor országbíró (1327. május 30. u. ) 87
c) Gyulafehérvári káptalan (1327. augusztus 2.) 92
d) Szécényi Tamás erdélyi vajda (1327. augusztus 2.) 93
41. A sepsi székelyek és a hídvégi nemesek közötti birtokvita (1349-1448) 94
a) Gyulafehérvári káptalan (1349. szeptember 19.) 95
b) I. Lajos (1359. július 27.) 96
c) Gyulafehérvári káptalan (1359. szeptember 17.) 97
d) I. Lajos (1366. május. 9.) 98
e) Hunyadi János (1448. február 15.) 99
42. Zsigmond (1424. július 10.) 101
43. Zsigmond (1427. május. 9.) 103
44. Lábatlani János székely ispán (1459. november 26.) 105
45. Mátyás (1462. december 9.) 107
46. Kolozsmonostori konvent (1464. július 19.) 109
47. Mátyás (1470. december 2.) 111
48. Báthori István székely ispán (1481. április 9.) 112
49. Sepsiszék és Sepsiszentgyörgy viszálya 113
a) Báthori István székely ispán (1492. szeptember 28.) 113
b) Báthori István székely ispán (1492. október 7.) 116
50. Csúcsi Tomori István székely alispán 117
a) 1523. október 9. 118
b) 1524. július 6. 119
51. Sepsiszentgyörgy mezővárosi kiváltságainak védelme 120
a) II. Lajos (1525. április 7.) 120
b) II. Lajos (1525. április 7.) 121
52. Sepsiszék és Miklósvárszék viszálya 123
a) I. János (1531. július 5.) 123
b) I. János (1532. január 16.) 125
53. I. János (1538. január 18.) 126
IV. Társadalmi berendezkedés, szokásjog, tisztségviselés 128
Tanulmány 128
Források 128
1. Leírások, általános összefoglalások 136
54. Ismeretlen szerző leírása Magyarországról 1308-ból 136
55. Tomori Pál munkácsi és fogarasi várnagy a székelyekről (1515. június 12. és november 18.) 136
56. Brodarics István: Igaz leírás a magyarok és a törökök mohácsi ütközetéről 137
57. Oláh Miklós: Athila 138
58. Ismeretlen szerző jelentése Verancsics Antalnak az erdélyi székelyekről 141
59. Verancsics Antal: Erdély, Moldva és Havasföld fekvésétől 144
60. Antonio Possevino: Transilvania (II. könyv, 6. fejezet) 146
61. Szamosközy István: Erdély története (VI. Pentas, I. könyv) 148
2. Szokásjog - jogszokások 154
62. V. István (1270-1272) 154
63. Weynrich, Dályai Péter és Miklós comesek (1299. július 19. előtt) 155
64. Lackfi András székely ispán bizonyságlevele (1344. október 18.) 156
65. Marosvásárhelyi székely gyűlés határozatai (1451. június 17.) 157
66. Vingárdi Geréb János görgényi várnagy (1453. szeptember 20.) 158
67. Pálfalva és Váraljafalu között folyó per (1459) 158
68. Rozgonyi Osvát és Losonci László székely ispános (1461. október 13) 160
69. Zabolai gyűlés határozatai (1466. január 20.) 162
70. Telegdi István alvajda (1497. augusztus 11.) 164
71. II. Ulászló rendelete 164
72. II. Ulászló rendelete (1504. szeptember 18.) 169
73. Udvarhelyi székely gyűlés határozatai (1505. nov. 20.) 170
74. Agyagfalvi székely gyűlés végzései (1506) 172
75. Kolozsmonostori konvent (1508. május 25.) 174
76. Werbőczy István: Nemes Magyarország szokásjogának Hármaskönyve (III. rész, 4. cím) 176
77. Héderfáji Barlabási Lénárd székely alispán (1524. január 13.) 177
78. Kisfalud birtokáért és a hozzá kapcsolódó lófőségekért folyó per (1535-1538) 178
a) Majlád István erdélyi vajda és székely ispán (1535. november 6.) 179
b) I. János (1538. július 23.) 189
c) I. János (1538. augusztus2.) 191
79. I. János (1536. január 8.) 192
80. A székely nemzetségi szervezet 193
a) A marosszéki főtisztségek nemek és ágak szerinti viselésének lajstroma az 1491-1515. évekre vonatkozóan (1557) 193
b) Hadnagyság és bíróság nemek és ágak szerinti viselése Marosszékben (1548) 196
c) Jegyzék a székely nemekről, ágakról és a székekről (XVI. század első fele) 198
81. Testamentumok 199
a) Szentannai Lázár János végrendelete (1549. március 1.) 199
b) Maksai Bekes Adorján végrendelete (1560. október 15.) 202
82. A három erdélyi nemzet marosvásárhelyi országgyűlésének cikkelyei (1545. november 1.) 204
83. Pokai Balázsnak Apaffy Lászlóval szemben székely örökség ügyében folytatott pere 205
a) Kendy Ferenc és Dobó István erdélyi vajdák és székely ispánok (1553. december15.) 206
b) Kendy Ferenc és Dobó István erdélyi vajdák és székely ispánok (1555. október 6.) 207
84. Székelyudvarhelyi gyűlés határozatai (1555. április 28.) 209
85. A gyulafehérvári országgyűlés végzései a székelyek ügyében (1559. június 12.) 217
86. Fogott bírák előtti egyzségek 220
a) Bethlenfalvi Geréb János és Hestfalvi Gergelyné Zsófi asszony birtokcseréje (1560. november 6.) 221
b) Luka Antal leányainak a birtokeladása (1561. május 3.) 222
V. Adózás, társadalmi feszültségek 223
Tanulmány 223
Források 229
1. Adózás 229
87. IV. Béla (1256. december 16.) 229
88. II. Ulászló (1499. július 13.) 229
89. II. Ulászló (1508. január 10.) 230
90. A három erdélyi nemzet marosvásárhelyi országgyűlésnek cikkelyei (1545. november 1.) 231
91. Marosvásárhelyi székely gyűlés határozatai az adófizetésről (1554. január 25. körül) 232
92. I. Ferdinánd (1554. április 26.) 233
93. A gyulafehérvári országgyűlés végzései a székelyek ügyében (1559. június 12.) 235
2. Társadalmi feszültségek 237
94. A székelyek és a hrom erdélyi nemzet 237
a) A kápolnai unió (1437. szeptember 16) 238
b) Az unió tordai megerősítése (1438. február 6.) 240
95. Zabolai gyűlés határozatai (1466. január 20.) 241
96. Kolozsmonostori konvent (1467. augusztus 18.) 244
97. Szászokkal. nemességgel szembeni hatalmaskodás 248
a) Mátyás (1471. november 1.) 248
b) Magyar Balázs erdélyi vajda és székely ispán Beszterce városához (1475. február 17.) 249
98. A székelyek és Báthori István erdélyi vajda - székely ispán közötti konfliktus 250
a) A székelyek három neme a szászok egyeteméhez (1492. december 2.) 250
b) A székelyek Báthori István erdélyi vajda elleni panaszlevele II. Ulászló királyhoz (1492 decembere körül) 251
c) II. Ulászló (1493. január 19.) 257
99. Geréb László erdélyi püspök és Vingárdi Geréb Péter országbíró (1498. szeptember 13.) 258
100. II. Ulászló (1504. december 24.) 260
101. Agyagfalvi székely gyűlés (0506) 261
102. Héderfáji Barlabási Lénárd székely alispán (1511. január 12.) 264
103. Majlád István erdélyi vajda és székely ispán (1536. május 20.) 264
VI. Egyházi viszonyok 266
Tanulmány 266
Források 269
104. Vilmos erdélyi püspök (1213) 269
105. I. Mátyás (1466. június 27.) 269
106. Menyhért erdélyi püspöki helyettes (1475 előtt) 270
107. Egyházügyi végzések (1503. szept. 15.) 272
108. Szapolyai János erdélyi vajda (1519. július 28.) 276
109. Mihály pap tanúbizonysága (1555) 278
110. A szentkirályi vagy székelyházai pálos rendház 278
a) A székelyházai kolostor okleveleinek jegyzéke 1522-ből (1370-1510) 279
b) A szentkirályi (székelyházi) monostor iratainak jegyzéke 1750-ből (1419-1483) 285
c) Gyöngyösi Gergely: Az első remete szent pál rendjén levő testvérek életrajzai 285
Rövidítések- Irodalom 287
Névmutató 294-317 Vissza
Tétel sorszám:
027

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
17.600 Ft Licitek száma: 25Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!