TémakörökLezárt aukciók


Cervantes Saavedra, Miguel de: Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha (Számozott, bőrkötéses, bibliofil példány.)

Szerző
Miguel de Cervantes Saavedra
Fordító
Somlyó György
Győry Vilmos
Lektor
Benyhe János
Magyar Helikon (Budapest) ,
Bőr , 1.011 oldal
Sorozatcím: Helikon klasszikusok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Aukció vége:
2022-01-23 20:00

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Szép állapotú példány. Ez a 411. számú példány. Helikon könyvjelzővel.

Előszó

Bevezető Dologtalan olvasó! Elhiheted, ha nem esküszöm is, azt szeretném, ha ez a könyv, mint elmémnek szülötte, oly szép, oly kitűnő s oly mulattató lenne, hogy tökéletesebb már elképzelhető se... Tovább

Előszó

Bevezető Dologtalan olvasó! Elhiheted, ha nem esküszöm is, azt szeretném, ha ez a könyv, mint elmémnek szülötte, oly szép, oly kitűnő s oly mulattató lenne, hogy tökéletesebb már elképzelhető se legyen. Azonban nem tehettem a természet törvénye ellen, mely szerint mindenek magokhoz hasonlókat nemzenek. Mi egyéb születhetett volna hát az én terméketlen és gyarlón művelt elmémből, mint egy elszáradt, elsatnyult, szeszélyes és soha még el nem képzelt különc gondolatokkal telt magzatnak története, annál is inkább, mert históriám börtönben fogamzott, ahol csak kényelmetlenség tanyázik, és minden siralmas zaj otthonos. A nyugalom, a csendes hely, a nyájas mező, a derült ég, a források mormolása, a lélek nyugodtsága igen nagy befolyással van ara, hogy még a legmeddőbb múzsák is termékennyé legyenek, s szülötteik bámulattal és elragadtatással töltsék el a világot. Megesik ugyan, hogy egyik-másik atyának rút és egészen dísztelen fia van; apai szeretete mégis fátyolt von szemére, gyermeke hibáit észre sem veszi, sőt gyakran kedves és vonzó tulajdonoknak tartja, s barátainak úgy mesél róluk, mintha elmések, bájosak volnának. Vissza

Tartalom

Első rész
Bevezető11
A híresneves lovag Don Quijote de la Mancha állását és életmódját tárgyalja25
Az elmés Don Quijote első kirándulása hazulról30
Mily különös módon ütötték lovaggá Don Quijotét36
Mi történt lovagunkkal, miután a fogadóból eltávozott42
Lovagunk szerencsétlenségének elbeszélése folytatódik48
A mulatságos és ünnepélyes vizsgálatról, melyet a pap és a borbély a mi elmés lovagunk könyvtárában tartott52
A mi jó lovagunk, Don Quijote de la Mancha második kirándulásáról59
A fényes sikerről, melyet a hős Don Quijote a szélmalmok ellen vívott rettenetes és minden képzeletet felülmúló kalandban aratott és több szerencsés, hűséges feljegyzésre méltó esemény64
A bátor biscayai s a hős manchai rettenetes párbaja véget ér és befejeződik72
A kedélyes párbeszédről, melyet Don Quijote és fegyverhordozója, Sancho Panza folytatott 77
Mi történt Don Quijotéval a kecskepásztorok között82
Mit beszélt el az egyik kecskepásztor Don Quijoténak s a többieknek88
Marcela történetének vége s egyéb események94
A elhunyt pásztor kétségbeeséséről panaszkodó költemény és más váratlan események103
Don Quijote gyászos kimenetelű kalandjáról néhány istentelen yanguasi hajcsárral112
Mi történt az elmés lovaggal a fogadóban, melyet ő várkastélynak képzelt119
A bátor Don Quijote a jó fegyverhordozója számtalan viszontagságának folytatása a vendéglőben, melyet ő, szerencsétlenségére, várkastélynak gondolt126
Sancho Panza beszélgetése urával, Don Quijotéval, és egyéb elmondásra méltó kalandok134
Az elmés beszélgetésről, melyet Sancho folytatott urával, s a kalandról, midőn egy holttesttel találkoztak, valamint egyéb nevezetes eseményekről143
A soha nem látott, se nem hallott kalandról, melyet a hős Don Quijote de la Mancha szerencsésebben vészelt át, mint a világ akármelyik híres lovagja150
A nevezetes kalandról, melyben Mambrin sisakja esett drága zsákmányul s más egyebekről, amik győzhetetlen lovagunkkal történtek162
Hogyan adta vissza Don Quijote számos szerencsétlen szabadságát, akiket erőnek erejével odavittek, ahová menni nem akartak172
Mi esett meg a hírneves Don Quijotéval a sierra Morenában; az igaz történet egyik legrendkívülibb kalandja182
A sierra Morenában történt kaland folytatása193
A rendkívüli eseményekről, melyek a bátor manchai lovaggal a Sierra Morenában történtek, valamint arról, hogyan utánozta Beltenebros vezeklését200
Don Quijote szerelmi vezeklésének folytatása a Sierra Morenában215
Hogyan sikerült a pap és a borbély terve és más nevezetes események, melyeket a magasztos történetben érdemes elmondani223
A váratlan és örvendetes kalandról, mely a pappal és a borbéllyal ugyanabban a hegységben történt238
A mulattató cselszövés tervéről s kivitele módjáról, amellyel szerelmes lovagunkat szigorú vezekléséből kiragadták251
A szép Dorottya eszes voltáról s több kellemes és mulatságos dologról262
Don Quijote a fegyverhordozója, Sancho Panza mulatságos beszélgetéséről és egyéb fontos eseményekről272
Mi történt Don Quijote egész csapatával a vendégfogadóban 281
Az oktalan kíváncsi - Novella288
Az oktalan kíváncsiról szóló novella folytatása305
A vakmerő és rettenetes viadalról, melyet Don Quijote néhány vörösboros-tömlő ellen folytatott; egyszersmind az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés vége322
Újabb rendkívüli események a vendéglőben330
A nagyhírű Micomicona hercegkisasszony történetének folytatása és egyéb mulatságos kalandok339
Don Qujijote érdekes előadása a fegyviselésről s a tudományokról 349
A rabszolga elbeszéli élete folyását353
A rabszolga történetének folytatása360
A rabszolga történetének folytatása371
Mi történt még a fogadóban és más említésre méltó eseményről388
Az öszvérhajcsár mulattató története, egyéb különös eseményekkel, mik a fogadóban történtek395
A fogadóban történt hallatlan események folytatása404
Egészen híven elmondja, hogyan történt a Mambrin sisakja s a szamárnyereg vitás kérdésének eldöntése, más egyéb nevezetes kalandokkal együtt412
A poroszlókkal történt emlékezetek kalandról, s a mi jó lovagunk, Don Quijote rettentő haragjáról419
Milyen különös módon szállították tova az elbűvölt Don Quijote de la Manchát, úgyszintén más nevezetes események427
A kanonok folytatja értekezését a lovagregényekről és más, az ő értelméhez méltó tárgyakról436
Sancho Panza és gazdája, Don Quijote elmés párbeszédéről443
A tudományos vitatkozásról, melyet Don Guijote a kanonokkal folytatott, valamint egyéb eseményekről449
Mit beszélt a kecskepásztor Don Quijote kísérőinek455
A tusakodásról, melybe Don Quijote a kecskepásztorral keveredett, valamint a vezeklőkkel történt rendkívüli kalandról, melynek véres verejtékkel vetett szerencsés véget460
Második rész
Előszó az olvasóhoz475
Milyen beszélgetést folytatott a plébános meg a borbély Don Quijotéval betegségéről479
A parázs veszekedésről, melyet Sancho Panza Don Quijote unokahúgával és gazdasszonyával folytatott, úgyszintén más, mulattató eseményekről489
A mulatságos társalgásról, melyet Don Quijote, Sancho Panza és a bakkalaurcus Carrasco Sámson folytatott494
Melyben Sancho kielégítő választ ád Carrasco Sámson kétkedésére és kérdéseire: úgyszintén egyéb tudásra és elmondásra érdemes események501
Az elmés, mulatságos párbeszédről, melyet Sancho Panza folytatott feleségével, Panza Teresával, valamint egyéb figyelemre és feljegyzésre méltó eseményekről 506
Mi történt Don Quijote meg unokahúga és a gazdasszony között; az egész történet egyik legfontosabb fejezete512
Mi történt Don Quijote és fegyverhordozója között és több rendkívüli esemény517
Azt mondja el, mi történt Dn Quijotéval, amidőn szíves hölgyének, Dulcinea del Tobosónak látogatására odajárt524
Majd meglátjuk miről szól531
Azt mondja el, hogyan iparkodott Sancho, Dulcinea kisasszonyt elbűvölni és más egyéb éppoly nevetséges, mint valóságos események535
A bátor Don Quijote különös kalandjáról a Halál udvara kocsijával vagy szekerével543
A rendkívüli kalandról, mely a hős Don Quijote s a vitéz Tükrös lovag között történt549
Az Erdő lovagjával történt kaland folytatása, a két fegyverhordozó okos, új és barátságos párbeszédével együtt555
Az Erdő lovagjával történt kaland folytatása561
Elmondja és beszámol, ki volt a Tükrök lovagja meg a fegyverhordozója571
Mi történt Don Quijotéval s egy értelmes lamanchai lovaggal573
Arról szól, hogyan ragadta és ragadhatta el Don Quijotét hallatlan bátorsága a legeslegszélső végletekig, az oroszlánokkal történt s szerencsés véget ért kaland alkalmával581
Mi történt Don Quijotéval a Zöldköpönyeges lovag várában vagy házában és egyéb különös dolgok590
A szerelmes pásztor történetét mondja el, más, valóban mulatságos eseményekkel egyetemben599
A gazdag Camacho lakodalmának folytatása és a szegény Basilio esete605
Camacho menyegzőjének folytatása s egyéb mulatságos események613
A la Mancha kellős közepén fekvő Montesinos barlangban történt nagyszerű kalandot mondja el, ahogy a hős Don Quijote de la Mancha oly szerencsésen végbevitte619
Bámulatra méltó dolgok, melyeket az elragadott Don Quijote Montesinos mélységes barlangjában látott, azonban oly rendkívüliek és lehetetlenek, hogy ezt a kalandot becsúsztatottnak kell tartani626
Ezer olyan apróságot mond el, amik éppoly bohók, mint amily szükségesek a nagyszerű történet helyes megértéséhez636
A szamárordításról szóló, s a bábjátékossal történt mulatságos kalandot adja elő, meg a jós majom emlékezetre méltó jóslatait642
A bábjátékossal történt mulatságos kaland folytatása, egyéb igazán nagyon jó dolgokkal egyben651
Elmondja, ki volt Pedro mester meg a majma, továbbá Don Quijote rossz kimenetelű kalandját a szamárordítással, mely nem ütött ki olyan jól, amint ő gondolta vagy szerette volna659
Hogy ez a fejezet mit foglal magában, mondja Benengeli, megtudhatja az olvasó, ha figyelmesen elolvassa665
A bűvös sajkával történt híres kalandról670
Don Quijote találkozása egy szép vadásznővel676
Amelyben számos fontos dologról történik említés681
Mit felelt Don Quijote a korholásra, más fontos és mulatságos eseményekkel együtt689
A kellemes társalgásról, amelyet a hercegnő és hölgyei folytattak Sancho Panzával, s amely olvasásra is figyelemre néltó701
Elmondja, hogyan derült ki, miként lehetne a páratlan Dulcinea del Tobosót a varázs alól feloldani; e könyv leghíresebb kalandjainak egyike708
Folytatja, milyen értesülést kapott Don Quijote afelől, hogyan lehet dulcineát a varázs alól felszabadítani és más bámulatra méltó események715
A Ducna Dolorida, másnéven Trifalvi grófnéval történt rendkívüli és hallatlan kalandot mondja el, valamint közli Sancho Panza levelét feleségéhez, Panza Teresához722
A Dusha Doloridával történt nevezetes kaland folytatása727
Azt beszéli el, amit Dusha Dolorida mondott el szerencsétlen sorsáról729
Trifaldi grófnő tovább folytatja figyelemre méltó, bámulatos történetét735
Ehhez a kalandhoz és figyelemre méltó történethez tartozó eseményeket mond el738
Clavilcho megérkezése és a terjedelmes kaland vége743
Milyen tanácsokat adott Don Quijote a fegyverhordozójának, mielőtt Sancho a sziget kormányzóságát átvette volna és más figyelemre méltó dolgok753
Milyen tanácsokat adott még Don Quijote Sancho Panzának758
Hogyan vitték el Sancho Panzát kormányzónak, s milyen rendkívüli kaland történt Don Quijotéval a várkastélyban764
Miképpen vette birtokába szigetét a nagy Sancho Panza és hogyan kezdett el kormányozni773
Ama borzasztó csengettyű és macskaokozta rémületről, amelyet Don Quijoténak a szerelmes Altisidora miatt ki kellett állnia780
Annak folytatása, hogyan viselte magán Sancho Panza a kormányzóságban784
Mi történt Don Quijote és Donna Rodrigues, a hercegnő dushája közt, meg más feljegyzésre és örök emlékezetre méltó események792
Kiderül, kik voltak a varázslók, kik paskolták és kínozták meg a dushát, kik csipkedték és karmolászták meg Don Quijotét, és milyen eredménnyel járt küldetésében az apród, aki levelet vitt Teresa Panzának, Sancho Panza feleségének800
Sancho Panza kormányzóságának folytatása és több, szintén nem megvetendő esemény810
Elmondja a második Dona Dolorida, vagy a szükségben szenvedő hölgy kalandját, akit más néven Dona Rodrigeznek is hívnak818
Milyen gyászos vége és kimenetele lett Sancho Panza kormányzóságának826
Ehhez a történethez, nem pedig máshoz tartozó eseményekről833
Mi történt Sanchóval útközben, meg egyéb eseményekről, amik párjukat ritkítják838
A rendkívüli és soha nem látott párbajról, melyet Don Quijote de la Mancha vívott Tosilos inassan ducna Dona Rodriguez leánya védelmében845
Hogyan búcsúzott el Don Quijote a hercegtől, s mi történt az okos és furfangos Altisidorával, a hercegné komornájával852
Don Quijote kalandjai olyan sűrűn következnek egymásra, hogy egyik a másikat éri860
A Don Quijotéval történt rendkívüli eseményt mondja el, amelyet bátran lehet kalandnak tartani870
Mi történt Don Quijotéval Barcelonába utaztában878
Mi történt Don Quijotéval, amikor Barcelonába bevonult és egyéb dolgokról, amikben több az igazság, mint az okosság889
A bűvös fejjel történt kalandról, más apróságokkal együtt, amik nem maradhatnak elmondatlanul 892
A Milyen baja történt Sancho Panzának, mikor a gályákat meglátogatták és a szép morisco leány rendkívüli kalandja903
A kalandról, melynél az eddig történtek közül egy sem okozott nagyobb szomorúságot Don Quijoténak912
Elmondja, ki volt a Fehér-Hold lovagja, hogyan szabadult meg Don Gregorio, s egyéb eseményeket916
Arról szól, amit majd meglát, aki elolvassa, vagy meghall, akinek felolvassák921
Don Quijote elhatározásáról, hogy pásztor lesz a fogadalma évét mezőn fogja tölteni és más jó és mulattató eseményekről926
A Don Quijotéval történt sertéskalandról931
A legrendkívülibb s legkülönösebb eseményről: furcsább nem esett meg Don Quijotéval az egész nagy történet során936
A hatvankilencedik után következik, s olyasmiről szól, ami múlhatatlanul szükséges e történet megértésére941
Mi történt Don Quijotéval s fegyverhordozójával, Sanchóval hazafelé utaztokban948
Don Quijote és Sancho hazaérkezéséről953
Milyen jeleket látott Don Quijote a falujába érkeztekor, meg egyéb események, melyek e nagy történet díszére és hitelesítésére szolgálnak958
Don Quijote megbetegedéséről, végrendeletéről és haláláról 963
Jegyzetek971
Vissza
Tétel sorszám:
077

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
95.000 Ft Licitek száma: 77Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!