TémakörökLezárt aukciók


V. Ferdinánd/Mailáth Antal/Bartal György: MDCCCXL-dik évi országgyűlési törvénycikkelyek (V. Ferdinánd osztrák császár és magyar király, Mailáth Antal főkancellár és Bartal György udvari tanácsos által aláírt példány)

Articuli diaetales anni MDCCCXL

Kapcsolódó személy
V. Ferdinánd
Mailáth Antal
Bartal György
Karner Antal
, Korabeli varrott kemény papírkötés , 240 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Latin 
Méret: 38 cm x 24 cm
ISBN:
Aukció vége:
2022-10-23 20:00

Aukciós tétel adatai

h. n., [1840], k. n., 240 p. + [3] p.

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

V. Ferdinánd osztrák császár és magyar király, Mailáth Antal udvari főkancellár és Bartal György királyi udvari tanácsos által aláírt kötet.
MDCCCXL-dik évi országgyűlési törvénycikkelyek. / Articuli diaetales anni MDCCCXL.
A kötetzáró, jó állapotú, szárazbélyegzéses királyi pecséttel ellátott lapon V. Ferdinánd osztrák császár és magyar király tollal beírt, magyar és latin nyelvű hitelesítő aláírása, valamint gróf Mailáth Antal udvari főkancellár és Bartal György királyi udvari tanácsos tollal beírt, magyar és latin nyelvű, saját kezű ellenjegyzése látható.
Az országgyűlési törvénygyűjtemény címlapja továbbá tartalmaz egy kézzel írt, latin nyelvű, névre szóló ajánlást is, amelynek címzettje Karner Antal (1794–1856) székesfehérvári megyés püspök, a pesti Központi Papnevelő Intézet rektora, az udvari kancellária egyházi ügyekre szakosodott tanácsosa.
Kétnyelvű (magyar-latin) kötet. A királyi pecsét alatt látható zsinórozás az osztrák uralkodók hivatalos, fekete-sárga színeit viseli. Az első előzéklapon régi tulajdonosi bélyegzés látható.
Korabeli varrott kemény papírkötésben lévő példány aranyozott feliratos címfedéllel, feliratozatlan könyvgerinccel és hátlappal, tiszta belívekkel, hiánytalan, átlagos állapotban.

A kötet aláírói:
V. Ferdinánd (Bécs, 1793. április 19. – Prága, 1875. június 29.) a Habsburg–Lotaringiai-házból származó osztrák főherceg, 1835-től 1848-ig osztrák császár, magyar, cseh és horvát király. Uralkodása alatt a hatalom a hírhedt Metternich kancellár kezében összpontosult, aki kihasználva az uralkodó engedékeny és könnyen irányítható természetét, mindvégig kézben tartotta a birodalom gyakorlati irányítását. A könnyű befolyásolhatósága miatt már kortársai körében is „Jóságos” néven emlegetett Ferdinánd uralkodásának az 1848-as forradalmi események vetettek véget. 1848 tavaszán még tárgyalásokat kezdeményezett a független magyar Batthyány-kormánnyal, de a háborússá fajuló helyzetet látva meghátrált. A feszült helyzetet tovább nehezítette a ’48 őszén kitört bécsi felkelés, amelynek során hadügyminiszterét (Latour) a tömeg meglincselte. Az ekkor Olmützbe menekülő császárt 1848. december 2-án az udvari kamarilla lemondatta a fiatal Ferenc József javára. Kényszerű leköszönése után visszavonultan élt csehországi birtokain.

Mailáth Antal (Buda, 1801. június 13. – Bécs, 1873. május 14.) udvari főkancellár és államminiszter, valóságos belső titkos tanácsos, Zemplén vármegye főispánja. Hivatalnokként az 1830-as években került udvari körökbe, 1833-ban alkancellár, az 1839-40-es, valamint az 1844-es országgyűléseken már a főkancellári tisztséget is betöltötte. 1848-ban a főrendiház tagja. A forradalom kitörése után Batthyány Lajos kérésére Deák Ferenccel, Lonovics érsekkel és Mailáth Györggyel együtt a Windischgrätz herceghez küldött országgyűlési küldöttség tagja volt.

Bartal György (Füss, 1785. április 24. – Damazérkarcsa, 1865. szeptember 20.) jogtörténész, királyi udvari tanácsos, Szent István rendi és aranysarkantyús lovag, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Korának ismert jogásza és ügyvédje volt. Az 1810/20-as években Pozsony vármegye al-, majd főjegyzőjeként, illetve alispánjaként működött. 1830-ban udvari tanácsosi és királyi udvari kancellári előadói kinevezést kapott, az országgyűlési ügyek előadója lett. E tisztségében vett részt az 1832–1836. és 1839–1840. évi országgyűléseken.

Előszó

Részlet a könyvből: Mi első Ferdinánd, istennek kedvező kegyelméből ausztriai császár; Magyar és Cseh ország e' néven Örödik, Dalmár, Horvát, Tót, Halics és Lodomér, Ráma, Szerb, Kún és Bolgár... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből: Mi első Ferdinánd, istennek kedvező kegyelméből ausztriai császár; Magyar és Cseh ország e' néven Örödik, Dalmár, Horvát, Tót, Halics és Lodomér, Ráma, Szerb, Kún és Bolgár országok apostoli, ugy Lombardia, Velencze, Illyria és Jeruzsálem királya 's a' t.; Ausztria főherczege; Hetruria nagyherczege; Lotharingia, Salzburg, Steyer, Karantán és Karniolia herczege; Erdélynek nagyfejedelme; Morvai határgróf; fel-és al-Slézia, Mutina, Parma, Piacenza és Guastalla, Osvecinia és Zatoria, Teschen, Friaul, Ragúza és Zára ' s a' t. herczege; Habsburg, Tyrol, Kyburg, Görcz és Gradiska grófja; Trident és Brixen 's a't. fejedelme, fel- és al-Lausitz 's Istria határgrófja; Hoch-ems, Valzirk, Bregent, Sonnenberg 's a' t. grófja; Trieest, Kattaro és a' szláv határgrófság ura 's a' t. Emlékezetül adjuk ezennel jelentvén mindeneknek, kiket illet: hogy midőn Mi azon buzgalmunknál fogva, mellyet a' törvények megtartása iránt lelkünk mélyében viselünk, a' mult 1839dik év szent Iván hava 2dik napjára eső Pünkösd utáni második vasárnapra sz. kir. Pozsony városunkba köz-vagyis országos-gyülést rendeltünk, hirdettünk, és azt a' Mindenható kedvezéséből személyesen vezérlettük volna a' végett, hogy miként királyi tisztünk és a' közboldogság mentül dúsabb gyarapodású előmozdítása Tőlünk megkivánná, kedves Magyarországunk és a' hozzá kapcsolt Részek hű Karaival és Rendeivel azon módokról is tanácskoznánk, mik az 1830iki VIIdik t. czik. által az ennek következtébenállított katonai ujonczoknak tiz év lefolyta után okvetetlen elbocsátása felől adatott hitszó betöltésére, és a' magyar hadseregek olly állapotban tartására vezessenek, melly az ő hősi erejök hírének 's a' nemzet dicsőségének ezentúl is megfeleljen; befejeztetvén azután és elvégeztetvén az országgyülési tanácskozások, említett Magyarországunk és a' hozzá kapcsolt részekbeli azon egyházi fő-rendű, zászlós és országnagy Urak, Nemesek 's az egyéb Karok és Rendek az általok azon országgyülésen közértelemmel és szavazattal, egyenlő és egybehangzó akarattal a' Mi jóváhagyásunk mellett alkotott következő törvényczikkelyeket nyujtották és mutatták be Felségünknek, esedezvén alázatosan Felségünk előtt: miszerint mind azon törvényczikkelyeket és az azokban foglaltakat, összesen mint egyenkint, helyeseknek, kedveseknek és elfogadottaknak vallván, 's azokhoz királyi megegyezésünket adván, királyi hatalmunkkal kegyelmesen elfogadni, helybenhagyni ' s megerősíteni, és Min Magunk megtartani ugy, mint minden mások által is, kiket illetnek, megtartani méltóztatnánk. Vissza
Tétel sorszám:
209

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
190.000 Ft Licitek száma: 19Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!