Lezárt aukciók


Baráthosi-Balogh Benedek: Baráthosi turáni könyvei 1-16.

Szerkesztő
Baráthosi-Balogh Benedek
Könyvkötői egészvászon kötés , 2.542 oldal
Sorozatcím: Baráthosi Turáni Könyvei
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Aukció vége:
2023-03-26 20:00

Aukciós tétel adatai

Budapest, 1927-1932, Szerzői kiadás (Held János Irodalmi és Nyomdavállalat, Bp.), 2442 p. + [15] p., ill. (összesített)

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Baráthosi Turáni Könyvei 1-16. (négy egységes kötetben). Az eredeti mondákból feldolgozta, közreadta és írta: Baráthosi-Balogh Benedek.

1. könyv:
 • I. kötet: Turáni regék és mondák a világ teremtéséről. A kiadói címfedélen ceruzás bejegyzés látható. Budapest, 1928, 159. p. + [1] p.
 • II. kötet: Bolyongások a Mandsur népek között. Budapest, 1927, 159. p. + [1] p.
 • III. kötet: Khina lelke. A kiadói címfedélen ceruzás bejegyzés látható. Budapest, 1927, 158. p. + [1] p.
 • IV. kötet: Szuomi - Eszti (Finn-Eszt testvérföldön). A kiadói címfedélen ceruzás bejegyzés látható. Budapest, 1927, 158. p. + [1] p.
2. könyv:
 • V. kötet: Vázlatok török testvéreink történetéből. Budapest, 1928, 159. p. + [1] p.
 • VI. kötet: Japánföldi bolyongások. Budapest, 1928, 159. p. + [3] p., ill.
 • VII. kötet: Szumirok, szittyák, ősturánok. Budapest, 1929, 159. p. + [1] p., ill.
 • VIII. kötet: Korea, a hajnalpír országa. Budapest, 1929, 160. p..
3. könyv:
 • IX. kötet: Khinai vizeken. Budapest, 1930, 160. p.
 • X. kötet: Japán, a felkelő nap országa. Budapest, 1930, 160. p.
 • XI. kötet: Mongolok-burjátok. Budapest, 1930, 160. p.
 • XII. kötet: A hunok három világbirodalma. Budapest, 1930, 157 p. + [3] p.
4. könyv:
 • XIII. kötet: Déli turánok (Indiák, Tibet, Előázsia). Budapest, 1930, 155. p. + [1] p., ill.
 • XIV. kötet: Hun utódok, elpusztult hunos véreink. Budapest, 1931, 159. p. + [1] p.
 • XV. kötet: Kisebb finn-ugor véreink. Budapest, 1931, 160. p.
 • XVI. kötet: Baskírok, tatárok. Az utolsó oldal megerősített. Budapest, 1932, 160 p. + [1] p.
Néhány kötet fekete-fehér képekkel és iniciálékkal illusztrált. Az eredeti, feliratos, illusztrált, kiadói címfedél több kötet esetében, a kiadói hátlap egy-két kötet esetében meg lett tartva és a könyvekbe lett kötve. A sorozat 18 kötetben teljes, jelen könyvek nem tartalmazzák "A magyar nemzet igazi története III. rész. A magyarság kigyilkolása a Habsburgok alatt" (XVII.) és a "Kisebb törökös véreink. Bolgárok" (XVIII.) c. köteteket. Nyomattak a Held János Irodalmi és Nyomdavállalatnál, Budapesten.
Könyvkötői egészvászon kötésben lévő kötetek, feliratozatlan címfedéllel és hátlappal, aranyozott feliratozású könyvgerinccel, a címfedél felőli előzéklapokon filctollal írt számjelzéssel, hiánytalan állapotban.
Baráthosi-Balogh Benedek (Lécfalva, 1870. április 4. – Budapest, 1945. február 3.) erdélyi magyar néprajzkutató, mandzsu-tunguz kutató. Székelykeresztúron, Nagyenyeden, Budapesten és Kolozsváron tanult, igyekezett ugyanazokat az iskolákat elvégezni, mint a nagy példaképe, Kőrösi Csoma Sándor. 1892-1897 között a Wesselényi család házitanítója volt, 1899-től a fővárosban dolgozott tanárként, 1927-től pedig igazgató lett. Gyűjtőútjai során bejárta Ázsia és Európa jelentős részét. 1913-ban a Magyar Nemzeti Múzeum, a Hamburgi Néprajzi Múzeum, a Berlini Egyetem Fonetikai Osztálya szervezett neki közösen egy hároméves expedíciót. A "Dai Nippon" 1-3. kötete volt az első műve (1907), aminek újabb kiadása "Kelet csodái" címmel jelent meg bővebb formában. 1927-től kezdte kiadni a "Baráthosi Turáni Könyvei" c. 24 kötetre tervezett könyvsorozatát, amiből végül 18 kötet jelent meg. Kötetei szinte kizárólag a személyes kutatóútjairól szólnak és az azokból leszűrt közvetlen következtetéseit tartalmazzák.

Előszó

Részlet az első kötetből: Két levél. (Egy kis bevezetőféle.) I. T. kartárs uram! Hallottam Sz...-i előadását. Minden jó magyar szívbe belemarkoltak szavai. Kartársi körökben szóvá tettük... Tovább

Előszó

Részlet az első kötetből: Két levél. (Egy kis bevezetőféle.) I. T. kartárs uram! Hallottam Sz...-i előadását. Minden jó magyar szívbe belemarkoltak szavai. Kartársi körökben szóvá tettük gondolatmenetét s arra a határozatra jöttünk, hogy t. kartársunktól elkérjük mindazokat a forrásmunkákat, melyekből eszmevilágába oly mélyen belehelyezkedhetnénk, amennyire szüksége van arra minden tanitónak, aki a magyar lelkeket magyarrá akarja nevelni. Kérjük és várjuk mielőbbi szives válaszát s az ide vonatkozó jegyzékét. Maradunk stb. II. Kedves bátyánk! P..-i előadásodon kartársaid közül mintegy negyvenen vettünk részt. Gyors elutazásod lehetetlenné tette azt, hogy külön vonulva megbeszélgettünk volna sok olyan részletet, melyet egy másfélórás és nem tisztán kartársaknak szánt előadás keretében nem mondhattál el. Néhány napja egyik összejövetelünkön szóvá tettem az általad fejtegetett eszméket s szavaim hatása alatt kimondották a résztvevő kartársak, hogy mindenben a te felfogásod alapjaira akarnak helyezkedni. Belátták, hogy nemzeti romlásunk legelső oka a nemzeti és faji öntudat és büszkeség elpusztulása. Megértették azt is, hogy amíg a múlt században minden nemzet a legsovénabb alapokon, a legszélsőségesebb nemzeti irányban neveli gyermekeit, mi magyarok elmulasztottuk ezt s ezzel romlásba juttattuk hazánkat, nemzetünket. Megragadta lelkünket tetemrehivó szavad, melyben a magyar tanitóságot teszed felelőssé a nemzet jövőjéért. Megszívleltük azt a mondásodat is, hogy apáink ezen öntudatlan mulasztását, amennyire erőnkből csaktelik, jóvá tesszük. A magyar lélekbe dacosan büszke öntudatot nevelünk, amely egyedül képes a nemzetünkre ült mai közönyt széttépve, felrázni azt aléltságából s új, nagy nemzetmentő munkára sarkalni. Vissza

Tartalom

1. kötet
Turáni regék és mondák a világ teremtéséről
Két levél 3
Menybéli Tur apánk 9
Világügyelő kirendelése 13
A föld előteremtése 22
A föld benépesitése 30
A föld elrablása 34
Világyügyelő visszakapja táltosát 39
Turfi visszaszerzi elrablott menyasszonyát 44
A többi ennivaló visszaszerzése 58
Ördöng asszony Világügyelőre tör 69
Libafejedelemleány 76
Turfi haza hozza Ördöngleány feleségét 86
Az ember megteremtése 97
A földi nép tanitása 106
Vadászaton 111
Medvelány a földre kérezkedik 117
A boszuság és betegség keletkezése 119
A házasság megszerzése 125
Ördöng megtámadja a földieket 133
Ördöng második támadása 142
A szent tűzözön 150

2. kötet
Bolyongások a mandsur népek között

3. kötet
Khina lelke
Egy kis bevezető 3
Hogyan lát bennünket a sin ember 9
Hogyan látjuk mi a sineket 20
Sina őskora 26
A sinai háromság és budha hatása 35
Az öt kötelesség 44
A három erény 78
Emberiesség (műveltség) és bátorság 92
Élvezetek, rosszszokások 96
Babonaság 103
Szertartások és ünnepek 108
Titkos társaságok 127
Függelék (turáni magyar levél I.) 152

4. kötet
Szuomi-eszti (finn-észt testvérföldön)
Egy kis bevezető 2
Karélek földjén 11
Kézről-kézre 35
A Kalevala 60
Erdőn-mezőn 80
A vizek világa 90
A finn nép életéből.
Néhány szó a finn nép történetéből 117
A mai Finnország 130
Második részecske.
Eszti (Esztek testvérföldjén) 134
Még egy levél 146

5. kötet
Vázlatok török testvéreink történetéből
Bevezető sorok 3
I. A török nép eredete 8
II. A törökök az európai történelem szinpadán 23
III. Az ozmán nemzeti állam kiépítése 33
IV. Az ozmán birodalom fénykora 45
V. Az ozmán birodalom hanyatlása 70
VI. A reformok korszaka 115
VII. Török testvéreink ellenségei 137
VIII. Néhány szó az izlamról 143
Harmadik levél 147

6. kötet
Japánföldi bolyongások
Utazás Tokióig 3
Tokióban 24
Kiotó, a régi főváros 49
Tokió 121
Politikai berendezések 137

7. kötet
Szumirok, szittyák, ősturánok
Előszó 3
I. Ősturánok 4
II. Szumirok 15
1. A szumir föld 15
2. A szumirok kora 22
3. A szumir nép 27
4. A szumir nyelv 37
5. A szumirok története 50
6-7. A szumirok hitvilága 72
8. A szumir nép élete 92
9. Állam, társadalom, ember 105
10. Tudomány, irodalom, művészet 121
III. Szittyák 135
1. Történeti áttekintés 135
2. A szittya nép élete 150

8. kötet
Korea a hajnalpír országa
I. Vladivosztokból Koreáig 6
II. Természeti viszonyok 13
III. Az utazás nehézségei 19
IV. A kolostorok világa 39
V. Töredékek Korea történetéből 57
VI. Korea kultúrális hatása Japánra 78
VII. Koreát megismeri Európa 93
VIII. A vízválasztóról Szöulig 108
IX. A főváros és kikötője 136
X. Japán uraság 146
XI. Korea élni akar és élni fog 158

9. kötet
Khinai vizeken
Előszó 3
I. A khinai tengeren 6
II. Sanghai 14
III. Hongkong 27
IV. Kanton 35
V. Peking 64
VI. Pekingtől Hankovig 85
VII. Hankovtól Sanghai-ig 110
VIII. Khina földje 130
IX. Néhány szó Khina történetéről 156

10. kötet
Japán a felkelő nap országa
Visszaemlékezések (Előszó) 3
A fehér emberiség japáni szemmel nézve 9
Hogyan viselkedik az átlagjapán idegenekkel szemben (Naplójegyzetek) 12
Japán világszerte 44
A japán történelem vázlata. A japán mondás kor és történelmük kezdete 49
A központi hatalom visszaállítása 63
d) A konfuciánizmus és budhizmus japán megitélésben 69
e) Az első soguncsaládok bitorolt uralma 77
f) A kettős császárság kora 82
g) Nyugat felfedezi Japánt. 86
h) A Tokugava sogunok uralma 88
i) Az ország újraszervezése. 104
j) A megújhódás útja 107
Busido, a japán lovagregények 123
A japán irodalom rövid vázlata 134
A pehelyruha (Hangoromo) 154

11. kötet
Mongolok, burjátok
Előszó 3
I. A mongol pásztor regéje Küi-Teginről a nagy khánról 6
II. Útban Mongolia felé 17
III. Ég a puszta 30
IV. Küi-Tegin sirköve. Karakórum 37
V. Urga 45
VI. Egykoru feljegyzések a mongolokról 56
A mongolok rövid története 109
Történeti vázlat folytatása és a magyarországi hadjáratról való khinai följegyzés 114
Mongolia természeti viszonyai 123
A mongolság élete és szokásai 136
A magyar könyv sorsa: A magyar irók kálváriája 152

12. kötet
A hunok három világbirodalma
Előszó és bevezetés 2
I. A hunfajta népek legrégibb története 9
II. Khina hun hódoltságban 21
III. Khina szabadságharcai 28
IV. A keleti hun világbirodalom 40
V. A hun világbirodalom bomlása 66
VI. A hun birodalom bukása 90
VII. Csitki turkesztáni hun birodalma 96
VIII. A hódolt Hunország további sorsa 103
IX. Az ősi hunság műveltsége 115
X. A nyugati hun világbirodalom 129

13. kötet
Déli turánok
Körösi Csoma Sándor 3
Előszó 7
I. Hátsó-India. (Utirajzok) 11
II. Elő-India. (Utirajzok) 33
III. Tibet természeti viszonyai és népe 64
IV. A Himalájai és indoturáni népek. 71
II. rész. Elő-ázsia ősrégi turáni népei. 108
I. A legrégibb történeti kor turánjai 109
II. A Hikszószok. 116
III. Kheta és Egyiptom harca. 125
IV. Kheta és Assziria harca. 136
V. Az ávesztai nyomok 141
VI. Irás. 145

14. kötet
Hun utódok, elpusztult hunos véreink
Előszó 3
Attila fiai 5
Az avarok története 22
A türkök történeti vázlata 65
Az ujgur törökség történeti vázlata és kultúrája 79
A szabirok népe 105
A kazárok népe 109
A besenyők 133
A kunok népe 134

15. kötet
Finn-ugor véreink
Bevezető sorok 3
I. Lappok 5
II. Az osztjákok 24
III. A zürjének 43
IV. A mordvinok 58
V. Cseremiszek 82
VI. Votjákok 85
VII. Vogulok 88
VIII. Szamojéd népek 97
A finn-ugor népek ősi műveltsége és hitvilága 129

16. kötet
Baskírok, tatárok
Előszó 3
Nagy-Magyarország és Baskiria 5
Baskirok 20
Az 1917-iki orosz forradalom utáni baskir nemzeti mozgalmak 47
Tatárok 67
A kazáni törökök 67
A krimi törökök 80
A nogaji törökök 98
Kirgizek 109
Függelék
a.) Párthunok 123
b.) A görög föld ősi lakói 142
c.) Etruszkok 148 Vissza
Tétel sorszám:
037

Kikiáltási ár:
36.000 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
36.300 Ft Licitek száma: 4Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!