TémakörökLezárt aukciók


Borovszky Samu, Dr.: Bars vármegye

(Magyarország monografiája)/A Magyar Korona Országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája

Szerző
Dr. Ruffy Pál
O'sváth Gyula
Krisko János
Baumann Samu
Kovács Sándor
Dr. Báthy László
Juhász Pál
Raab Károly
Dr. Bolemann István
Ordódy Lajos
Révay Simon
Szabó Endre
Moldoványi Béla
Dillesz Sándor
Reiszig Ede
Szerkesztő
Dr. Borovszky Samu
Grafikus
Márton Jakab
Fotózta
Münz Márk
Demiány Lajos
Blahó Ede
Apollo Irodalmi Társaság (Budapest)
Kiadói aranyozott, színezett egészvászon díszkötés , 568 oldal
Sorozatcím: Magyarország vármegyéi és városai
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Aukció vége:
2018-04-22 20:00

Aukciós tétel adatai

Budapest, [1903], Apolló Irodalmi Társaság kiadása (Légrády Testvérek Nyomda, Budapest), 568 p.; ill.

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Magyarország Vármegyéi és Városai. 4. kötet.
Bars Vármegye. Szerkeszti: Borovszky Samu. Írták a Magyarország Vármegyéi és Városai Állandó Munkatársai Központi Bizottságának felügyelete alatt a pozsony-vármegyei helyi munkatársak.
Jelen kötet 15 műmelléklettel, ezek között 4 színnyomatú kép, 3 térkép, 8 autotipia, továbbá 370 szöveg-kép és teljes név- és tárgymutatóval rendelkezik. Az Országos Monográfiai Társaság kiadása, nyomtatta a Légrády Testvérek Kő- és Könyvnyomdai Műintézete Budapesten.
Kiadói egészvászon kötés exkluzív dombornyomott, aranyozott, festett, dekoratív címfedéllel és könyvgerinccel, színezett lapélekkel, tiszta címlappal és belívekkel, hiánytalan állapotban.

Előszó

A Magyarország Vármegyéi és Városai czimű országos monografia sorozatában kiadott megyei monográfiák között útjára indul a barsi kötet is. Elvonul abban az ezer év. Annak minden küzdése, minden... Tovább

Előszó

A Magyarország Vármegyéi és Városai czimű országos monografia sorozatában kiadott megyei monográfiák között útjára indul a barsi kötet is. Elvonul abban az ezer év. Annak minden küzdése, minden szenvedése. Látom a honfoglaló népet. Böngér fia, Bars, mint száguld diadalról-diadalra, s harczosok ezreinek dobogó paripája nyomán megreszket a föld. Fejszecsapás alatt ledül a bükk, az ekevas-szántotta barázdán sárgul a búzakalász, s a föld mélyében tördeli a zöld kőérczet a bányász éke, kalapácsa. Jő a pap, a tudós, jö az iparos, gazdag terhével a kereskedő. Aranysüvegü tornyával ékeskedik Körmöcz, a barsi sziklán fehérlik a vár, az Őrhegy tövén szent Benedek liai épitenek monostort. Bars népének sorsa verőfény. De elborul. Jő a tatár, huszita, török. Ibrahim Mehemed pusztító hada, gyújt, és rabol, gyilkolja a népet. A félhold Léva ormán. Hös Koháry István szablyája porba hull. Utolszor szól a tárogató, utolszor csattog a pántos pallos, lvisTapolcsánynak fejedelmi fénye gyorsan tűnik, nyugtalan álmát utolszor aluszsza ott II. Rákóczy Ferencz, a hős fejedelem s azután elbujdosik; vele bujdosik a magyar szabadság. Legyőzött lesz az ország. A törvény s igazság a vármegyék falai közé temetkezik. Balogh Jánosnak, Platthy Mihálynak buzdító szava kis megyeházunknak boltos terméből messzire hallatszik, végre meghallja a nehéz álmából lassan ébredő ország. Harsog a kürt, Nagy-Salló síkján a barsi zászlóalj rohan szuronyszegzetten fényes diadalra. Aztán megint elsötétül minden. A szabadság napja tetőfokáról hullott az éjszakába. A gyilkos csöndben csak a láncz csörren, csak néha hangzik fojtott zokogás. Egy szabad nemzet nyugszik vérében a ravatalon. De ez a nemzet él! Új nap támad az égen, s a vármegyék küldötte földből alkotott halmon Szent István koronája régi fényében ragyog. Vissza

Tartalom

A „Magyarország Vármegyéi és Városai" állandó munkatársainak
központi bizottsága
A barsvármegyei kötet munkatársai
és revizorai
Előszó. Irta dr. Ruffy Pál . . .
Bars vármegye természeti viszonyai.
Irta: O'sváth Gyula 1-12
Bars vármegye községei. írták többen 13- 85
Körmöczbánya. Irta Krisko János 86-117
Újbánya. Irta Baumann Samu . . 118-130
Léva, Irta Bakó István 131-145
Bars vármegye népe. Irták többen 146-168
Bars vármegye közoktatásügye. Irta
Kovács Sándor . 169-178
Irodalom és tudomány. Irta O'sváth
Gyula 179 204
A róm. kath. egyház szervezete. Irta
dr. Báthy László 205-21d
Az ev. ref. egyház szervezete. Irta
Juhász Pál 214-216
Az ág. h. ev. egyház szervezete.
Irta Raab Károly 217-221
Bars vármegye egészségügyi intézményei. Irta dr. Bolemann István 222-229
Bars vármegye mező- és erdőgazdasága. Irta Ordódy Lajos . . 230-247
Vadállomány és vadászati viszonyok. Irta báró Révay Simon . 248-251
Bányászat, ipar, kereskedelem és
hitelügy. Irta Szabó Endre . . 252-277
Bars vármegye közlekedésügye. Irta
Moldoványi Béla 278-284
Bars vármegye őskora. Irta Dillesz Sándor 285-292
Bars vármegye története. Irta dr.
ifj. Reiszig Ede 293-426
A legújabb kor. Irta dr. Ruffy Pál 427-512
Bars vármegye nemes családai. Irta
dr. ifj. Reiszig Ede 513-552

I. Önálló képek, mellékletek, térképek.
Bars vármegye térképe. Rajzolta
Banwarth Th. (Előkép).
Garamvölgyi részlet Szentbenedeknél. Saját felvételünk 16-17
A garamrévi sodronykötélhíd. Saját
felvételünk 32-33
Szkiczó. Blahó Ede felvétele . . . 80-81
Körmöczbánya térképe. Rajzolta
Banwarth Th. 88-89
Körmöczbánya. Saját felvételünk . 112-113
Újbánya. Saját felvételünk . . . 128-129
Léva térképe. Rajzolta Banwarth Th. 136-137
Léva. Münz Márk felvétele . . . 144-145
Zselizi népviselet 160-161
Óbarsi népviselet 224-225
Pálosnagymezői népviselet . . . 256-257
Részlet Garamberzencze és Jallna
között. Saját felvételünk . . . 252-253
Garamszentbenedek 304-305
Saskő vára, Saját felvételünk . . 336-337
II. Szöveg közé nyomott képek.
Garammenti részlet Zseliznél. Saját felvételünk 1
A malomkő porphir-bánya a Himmelreichon. Saját felvételünk 2
Kilátás a Himmelreichről Újbányán. Saját
felvételünk 3
A Sturcz Körmöczbányánál. Saját felv. 4
A Menalstein Körmöczbányánál. Saját
felvételünk 5
A kőtenger Vihnyénél. Saját felvételünk 6
A Garam völgye Zsarnóczánál. Saját felv. 8
A nagy szikla Szentbenedek előtt. Saját felvételünk 9
A Szkalka nyílása (zárókép). Demian
Lajos felvétele 12
A nagyugróczi róm. Saját felvételünk . 13
Alsópél. A Bercsényi-féle kastély. Saját fölvételünk . 15
Aranyosmarót. - A vármegyeháza és
a törvényszék. Blahó Ede felvétele 16
Aranyosmarót. - A gróf Migazzi-féle
kastély. Blahó Ede felvétele 17
Barsendréd. - Dombay Vilmos urilaka.
Saját felvételünk . 19
A bartosi templom. Saját felvételünk 21
Bélád. - Szent-Ivánv Oszkár kastélya.
Saját felvételünk 23
Brogyán. - A Brogyáni-család kastélya.
Saját felvételünk. 24
Cserenye. - A Hunyady-féle kastély.
Blahó Ede felvétele. 25
Kelfalu. - A Majthényiak várkastélya.
Saját felvételünk 27
Füss. A Barlanghy-féle kastély. Saját
felvételünk 29
Füss. - A Balogh-féle kastély. Saját felv. 80
Füss. - A Bencsik-féle kastély. Saját
felvételünk 41
Garamszentbenedek. - A zárda déli
oldala. Saját felvételünk 33
Garamszentbenedek. - A fogadalmi
kápolna. Saját felvételünk 34
Garamszentkereszt. - A püspöki kastély.
Saját felvételünk 35
Geletnek. - A Dóczy-féle kastély. Saját
felvételünk 37
Hull. - A Motesiczky-féle urilak. Saját
felvételünk 39
A Jánosréti templom belseje. Saját felv. 41
Kistapolcsány. - József főherczeg kastélya, Saját felvételünk 43
A kistapolcsányi kastély ebédlője. Saját.
felvételünk . 44
Készlet a kistapolcsánvi parkból. Saját
felvételünk . . . 45
Kisvezekény. - A Bacskády-féle kúria.
Saját felvételünk .. 47
Kúnosvágása. - Az Erbrichterhaus. Saját felvételünk 40
Malonya. Báró Ambrózy István kastélya. Dr. Benkő Lajos felvétele . . . 51
Nagy- és Kistőre. - Kazy János kastélya.
Münz Márk felvétele. 52
Nagy-és Kistöre. - Részlet a Kazy-féle
parkból. Münz Márk felvétele ... 53
Nagykerestény. - A báró Malonyay-féle kastély. Szirányi felvétele . . . 54
Nagymálas. - A Rainprecht-féle kastély.
Saját felvételünk 55
Nagymálas. A Motesiczky-féle urilak.
Saját felvételünk 56
Nagymánya. - A gróf Koller-féle kastély.
Saját felvételünk 57
Nagysáró. - A Gyurcsányi-féle kastély.
Saját felvételünk 58
Nagysáró. - A Beniczky-féle kastély.
Saját felvételünk 59
Nagyugrócz. - A Keglevich-féle kastély.
Kopallik F. rajza 60
Terem a nagyugróczi kastélyban. Saját
felvételünk 61
Nemcsény. - Kosztolányi Sándor urilaka.
Saját felvételünk 62
Részlet a nemcsényi parkból. Saját felv. 63
Nemeskosztolány. - Kosztolányi Károly
kastélya 64
Nemeskosztolány. - Kosztolányi László
kastélya . . . . 65
A nemeskosztolányi r. kath. templom. 66
Nemesoroszi. - Kazy László urilaka.
Saját felvételünk 67
Néver. - Báró Lindelof Henrik kastélya.
Saját felvételünk 68
Nyitraszeg. - A Detrich-féle kastély.
Saját felvételünk 69
Revistye vár déli oldala. Zimmermann
Vilmos felvétele 70
Saskő vára északról.Zimmermann Vilmos
felvétele 71
Tajnasári. - A Tajnay-féle kastély. Saját felvételünk 74
A verebélyi rém. kath. templom. Saját
felvételünk 75
Verebély. A Boronkay-féle kúria. Saját felvételünk . . ' 77
Zsarnócza. - Hrabéczy Kálmán felvétele 78
Zsarnócza. - A Dóczy-féle várkastély.
Klösz György felvétele 81
Zseliz. - A gróf Eszterházy-féle kastély.
Saját felvételünk
A zselizi fakastély. Saját felvételünk
Zsitvaújfalu. - Klobusiezky János kastélya. Saját felvételünk 83
Zsitvaújfalu. - A báró Szörényi-féle
kastély. Saját felvételünk 85
Körmöczbánya régi képe. A körmöczi városházán levő eredeti után 86
Sigillum pristaldi. Márton Jakab rajza 86
Részlet a Zólyomvölgyböl. Franciscy Gy.
felvétele . . . . 88
A körmöczi tó. Franciscy Gy. felvétele 89
Körmöczbánya régi kőczimere. Saját felv. 90
Körmöcz. - A főtér. Saját felvételünk 91
Körmöcz. - A rabtorony. Franciscy Gy.
felvétele .. 92
Körmöcz. - Feljárat a vártemplomhoz.
Franciscy Gy. felvétele . . ... 93
Körmöcz. - A vártemplom és a felső
várkapu Franciscy Gy. felvétele . . 94
Körmöcz. - A vártemplom alaprajza. 95
Körmöcz. - Régi sirkő
vártemplonban. Saját felvételünk 96
Körmöcz. _ Régi sírkövek a vártemplomban Saját felvételünk 97
Körmöcz. - A főtér 36. sz. ház Saját felv. 98
Körmöcz. - A főtér 3. sz. ház folyosója
Saját felvételünk 99
Körmöcz - A főtér 20. sz. ház kapnalja
Saját felvételünk . .100
Körmöcz. - A Pizét-ház. Franciscy Gyula
felvétele 101
Körmöcz. - A felsö-utcza 22. és 23 sz
régi házak. Saját felvételünk 102
Körmöcz - A városháza. Demiany Lajos
felvétele 103
Körmöcz - A Szent Háromság-oszlop.
Franciscy Gyula felvétele . . . . 104
Körmöcz. - A Szent Erzsébet-templom
belseje. Saját felvételünk . . 105
Körmöcz. - 1639-ből való felirat a levéltár ajtaján. Saját felvételünk . . 107
Körmöcz. - IV. Béla oklevele 1263-ból 108
Körmöcz. - Az 1263-iki oklevél átirata
1295-ből 108
Körmöcz. - Az 1359-iki Nagy Lajos-féle
oklevél 109
Körmöcz. - Régi városi és aknalakatok
és a város ládája. Saját felvételünk 110
Körmöcz. -Polgárok serlege. Márton .Jakab rajza . 110
Körmöcz.- Az 1441-iki bronzágyú. Márton Jakab rajza 111
Körmöcz. - A floribus társpoharak. Márton Jakab rajza 112
Körmöcz. - A ferula. Márton Jakab rajza 112
Körmöcz. -Régi körmöczi filligrán ékszerek. Márton Jakab rajza 113
Körmöcz. - Régi bányászmérlegek. Márton Jakab rajza 113
Körmöcz. - A város díszkulcsai. Márton
Jakab rajza 114
Körmöcz. - Az 1880-ban lebontott plébániatemplom. Franciscy Gy. felvétele 115
Körmöcz. - Körmöczbánya czímerei . . 116
Körmöcz. - A városi pecsét. Márton Jakab rajza 117
Újbánya. - Henzmannus Izenienkel czímere. Baumann Samu rajza 118
Újbánya. - A városháza és a Szt Háromság szobor. Saját felvételünk 120
Újbánya. - Az újbányai tó. Saját felv. . 121
Újbánya. - Az óhutai vízesés. Stein felv. 122
Újbánya - A Szt Erzsébet-templom és az
aggmenedékház. Saját felvételünk . . 125
Újbánya főtere. Saját felvételünk . . . 127
Újbánya. - A róni. kath. templom és a
plébánia. Saját felvételünk 129
Újbánya czímeres pecsétje . . 130
Léva - A honvédemlék. Münz Márk felv. 131
Léva vár romjai. Hrabéczy Kálmán felv. 134
Léva. - Vak Bottyán háza. Münz Márk
felvétele 135
Léva. - A róm. kath. templom. Nagy Arthur felvétele . 136
Léva -A városháza. Münz Mark felvétele 138
Léva. - A régi Eszterházy-féle kastély.
Saját felvételünk 139
Léva. - A Schöeller-féle kastély. Saját
felvételünk 140
Léva. - A Schöeller-féle kastély csarnoka
Saját felvételünk 142
Léva. - A műmalom. Münz Márk felvétele 143
Léva város czímere. Stefanus Géza rajza 14-5
Nagysallói parasztház. Saját felvételünk 146
Lévai parasztház. Nagy Arthur felvétele 147
Lévai népviselet. Münz Márk felvétele .140
Jánosréti parasztház. Saját, felvételünk 151
Kunosvágási parasztház. Saját felv. . . 153
Jánosréti népviselet. Saját felvételünk 155
Kapronczai népviselet. Saját felvételünk 157
Obarsi parasztház. Saját felvételünk . 159
Léva járási parasztház kapuja. Saját felv. 161
Felsőtóti népviselet. Saját, felvételünk 162
Brogyáni népviselet. Saját felvételünk . 163
Lakodalmas nép Szentkereszten. Hrabéczy K. felvétele 165
A körmöczi m. kir. áll. főreáliskola. Franciscy Gyula felvétele 171
Marczibányi István. Az orsz. képtárból. 172
A kegyesrendiek háza Léván. Münz Márk
felvétele 174
A volt nemzeti iskola Léván. Münz Márk
felvétele 176
A közs. polg. leány és elemi iskola Körmöczbányán. Franciscy Gyula felvétele 177
Az 1426-iki körmöczi jegyzőkönyv. Saját
felvételünk . . . . . 179
Az 1426-iki körmöczi jegyzőkönyv 6-ik
lapja. Saját felvételünk . . 180
Az 1426-iki körmöczi jegyzőkönyv 8 és
9 lapja. Saját felvételünk 181
Bátori Schulcz Bódog. Az orsz. képtárbél 183
Botka Tivadar 184
Kovács Sebestyén Endre. Az orsz. képtárból. . .' 189
Lipovniozky István. Az orsz. képtárból 190
Lipovniczky Viktor. Az orsz. képtárból 191
Samassa József. Az orsz. képtárból . . 194
Szelepcsényi György. Az orsz. képtárból 195
Tarkovich József 197
Török József. Az orsz. képtárból . . . 198
Körmöczbánya város levéltára, Saját felv. 201
Könyvtár a kistapolcsányi kastélyban.
Saját felvételünk .202
A lévai r. kath. templom belseje. Münz
Márk felvétele 206
Részlet a zselizi templom belsejéből. Saját felvételünk 207
A garamszentbenedeki apátsági templom
belseje. Saját felvételünk 208
A körmöczbánvai vártemplom belseje.
Saját felvételünk 209
Az újbányái plébániatemplom belseje.
Saját felvételünk 210
Dr. Kimély Károly püspök 211
A körmöczbányai ág. h. ev. templom.
Franciscy Gyula felvétele . . 210
Az aranyosmaróti közkórház. Blahó Ede
felvétele 223
A lévai közkörház. Münz Márk felv. . 224
Szklénó. Hrabéczy Kálmán felvétele . . 225
Vihnye. Hrabéczy Kálmán felvétele . . 227
A lévai uradalom nagykálnai szeszfinomítója. Saját felvételünk 230
A Perecz-csatorna torkolata. Saját felv. 232
Kremlin, normandiai mén. Saját felv. . 234
Sándor, pinzgaui mén. Saját felvételünk. 230
Nielson és csikaja. Saját felvételünk . 237
Inthal-Algaui tehén. Saját felvételünk . 238
Merinó kos. Saját felvételünk 240
A nagyugróczi uradalom szeszgyára. Saját
felvételünk 242
A lévai uradalom gényei répaszeszgyára.
Saját felvételünk 244
A Salzberger-féle szeszgyár Simonyban.
Saját felvételünk 240
Körmöczi régi czéhedények. Márton Jakab rajza . . . . ! 252
Körmöcz. - A régi Rapoport-féle bánya
mű. Franciscy Gyula felvétele . . . 253
Körmöcz. - A IV. sz. kincstári akna-és
bányatelep. Franciscy Gyula felv. . . 254
A fenyőkosztolányi kőszénbánya. Saját
felvételünk . . . 256
A körmöczbányai czéhek pecsétjei. .Márton Jakab rajza 258
Az újbányai malomkőtelep és aggmenedékház. Nagy László felvétele . . . 259
A geletneki malomkőbánya. Klösz György
felvétele ' . '. 260
Pető Albert telepe. Saját felvételünk . 262
Az oroszkai czukorgyár. Saját felvételünk 263
Készlet az oroszkai czukorgyárból. Saját
felvételünk 264
A Kachelmann-féle gyártelep. Saját felv. 266
A Ruzsitska-féle üveggyár. Saját felv. . 267
Az alsóhámori ezüstgyár. Saját, felv. . . 268
A Thonet-féle gyártelep. Koppalik F. rajza 269
Részlet a Thonet-féle gyártelepből. Saját
felvételünk. . . . ' 270
A körmöczi pénzverő. Franciscy Gyula
felvétele ... 271
A pénzverő-terem. Saját felvételünk . 272
A mérlegelő-helyiség. Saját felvételünk 273
Az aranyosmaróti takarékpénztár. Blahó
Ede felvétele 274
A lévai takarékpénztár. Münz Márk felv. 276
A nagykálnai Garamhíd. Saját felv. . . 278
A rudnói Garamhíd. Saját felvételünk . 279
Vasúti vonat Ókörmöcske fölött. Saját
felvételünk 280
A zólyomvölgyi alagút. Demiány Lajos
felvétele 282
A zsarnóczai sodronykötélhíd. Saját felv. 283
Őskori leletek amaróti múzeumból. Blahó
Ede felvétele 287
Részlet Kherndl Jánosné zselizi gyűjteményéből. Saját felvételünk 289
Bronzkori emlékek Bars vármegyéből. A
Nemzeti Múzeumból 291
Bronzkard pengéje, a verebélyi leletből.
A Nemzeti Múzeumból 292
Az óbarsi várdomb. Saját felvételünk 293
Bars vármegye czímere. Blahó Ede felv. 293
A verebélyi földvár. Saját felvételünk . 295
Az alsóváradi földvár. Saját felvételünk 298
Saskő vára. Saját felvételünk 303
A szentbenedeki apátsági templom nyitott
oldalfolyosója. Saját felvételünk . . 305
Fából faragott középkori szobor a szentbenedeki templomban. Saját felvételünk 306
A szent-vér ereklyetartó a szentbenedeki templomban. Saját felvételünk . 307
Szentkereszt régi képe. Az orsz. képtárból 309
A pálos-kolostor és templom Mária-Család pusztán. Saját felvételünk . . . 311
A Szent Erzsébet-templom zárókövei
Körmöczbányán 313
Középkori Mária-szobor fából, a körmöczi vártemplomban. Saját felv. . . 315
Léva vár romjai. Münz Márk felvétele 317
Nagy Lajos. Az orsz. képtárból. . . . 319
Mária I. Az orsz. képtárból 320
Zsigmond király. Az orsz. képtárból. . 321
A körmöczi kapu. Franciscy Gyula felv. 322
Mátyás király. Az orsz. képtárból . . 323
Körmöczbánya régi képe. A város tulajdonában levő eredeti után 320
A körmöczi királyi ház lépcsőháza. Kriskó
Pál tulajdonában levő rajz után . . 327
Hrussó vár romjai. Saját felvételünk . 329
A Simonyiak ősi várkastélya. Saját felv. 331
A Kosztolányiak várkastélya. Ismeretlen
felvétel . 333
Szapolyai János. Az országos képtárból 338
A körmöczi vár. Az országos képtárból 339
A Balassa-kapu a lévai várban. Münz
Márk felvétele 340
Dobó István kastélya a lévai várban.
Münz Márk felvétele 341
Dobó István emléktáblája a lévai várkapu fölött. Münz Márk felvétele . 342
Pálffy Miklós. Az országos képtárból . 343
Tapolcsányi János sírköve a kistapolcsányi templomban. Saját felvételünk 344
Kolonich Sigfrid. Az országos képtárból 345
Bocskay István. Az országos képtárból 346
Kisfalud! Lipthay Imre. Botka hasonczímű
művéből 349
Bethlen Gábor. Az országos képtárból . 350
Thurzó Szaniszló. Az országos képtárból 351
A verebélyi vár régi képe. Az országos
képtárból 353
Kara Musztafa. Az országos képtárból . 354
Lippay György érsek. Az országos képtárból . , 355
Forgách Ádám. Az országos képtárból . 356
A vezekényi ütközet. Domborművű ezüsttál az Eszterházyak fraknói várában 357
A vezekényi ütközet 1734-ből való emlékoszlopa. Dr. Benkő Lajos felvétele . 358
Wesselényi Ferencz. Az országos képtárból ' 359
Souches tábornok. A „Heldenbuch-ból 360
Koháry István. Az országos képtárból 361
A lévai csata egykorú képe. Léva város
tulajdona 362
A lévai csata egykorú leírása, Léva város tulajdona 363
Koháry István hadi zászlaja. Saját felv. 364
A Léva melletti Kobáry-emlék. Münz
Márk felvétele . . .' 365
Szelepcsényi György. Az orsz. képtárból 366
A bányavárosok hadi zászlaja. Saját felv. 367
II. Rákóczy Ferencz. Az orsz. képtárból 368
Bercsényi Miklós. Az országos képtárból 369
Pálffy János. Az országos képtárból . . 370
A kistapolcsányi kastély Rákóczy-korabeli udvara. Saját felvételünk.. 371
A verebélyi érseki szék háza. Saját felv. 377
A kistapolcsányi pellengér. Saját felv. 378
A szentbenedeki apátsági vár kapuja.
Dr. Benkő Lajos felvétele 383
A szentbenedeki apátsági templom portáléja. Saját felvételünk 384
A szentbenedeki apátsági templom szentségfalkéje. Saját felvételünk 385
Eszterházy Pál nádor. Az orsz. képtárból 387
Rákóczy Lászlóné szül. Bánffy Erzsébet
a ravatalon. Saját felvételünk . . . 390
Eszterházy Miklós herczeg. Az országos
képtárból 391
Báró Kosztolányi László. Eredetije Kosztolányi Sándornál Nemcsényben . . 399
Gróf Berényi Gábor. Eredetije az aranyosmaróti megyeházán 401
Platthy Mihály, Eredetije az aranyosmaróti megyeházán 402
Ambró Károly. Eredetije az aranyosmaróti megyeházán 403
Tarnóczy Kázmér. Eredetije az aranyosmaróti megyeházán 405
Balogh János. Eredetije az aranyosmaróti
megyeházán 413
Guyon Richárd. Az országos képtárból 414
Beniczky Lajos. Az országos képtárból 415
Aulich Lajos. Az országos képtárból . . 416
Klapka György. Az országos képtárból 417
Damjanich. Az országos képtárból 418
Gáspár András. Az országos képtárból 419
Nagy Sándor. Az országos képtárból . 420
Jelenet a nagysallói ütközetből. Az orsz.
képtárból 421
A nagysallói honvédemlék. Saját felv. . 423
Gaál Alajos 428
Konkoly-Thege Pál 429
Matyasovszky Lipót 430
Gróf Migazzi Vilmos 436
Pólya József 438
Simonyi Simon 439
Mailáth István 445
Bodó Lipót 448
Rudnyánszky Titus 457
Máriássy István 469
Kazy János 478
Dombay Vilmos 482
Dr. Ruffy Pál 495
Simonyi Béla 506
A barsmegyei bandérium. May és társa felv. 497
A vezekényi csataemlék. Saját felv. . . 499
Az 1653-iki antipendium a körmöczi múzeumban. Saját felvételünk 513
A Dóczy-féle epitaphium a mindszenti
templomban. Az aranyosmaróti múzeumból 513
Czímerek:
Ambró .526
Ambrózy 527
Balogh .528
Benkovich 528
Bodó 529
Bolemann 529
Botka .530
Csáky .530
Detrich 531
Dillesz .531
Dombay 532
Ghyczy .533
Hunyady 534
Kálnay .535
Kazy 536
Keglevich 536
Kelecsényi 537
Keltz . .537
Klobusiczky 538
Kosztolányi . 539
Kürthy . . 540
Lipthay . . 540
Lüley . . . 541
Mailáth . . 541
Majthényi . . 542
Migazzi . . 542
Nagy . . . 543
Odescalchi 543
Ordódy . . . 544
Paluska . . 545
Platthy . . 546
Révay . . . 546
Rudnyánszky 547
Ruffy . . . 547
Simonyi . . 548
Szent-Ivány . 549
Szirányi . . 550
Tóth . . . 551 Vissza
Tétel sorszám:
057

Kikiáltási ár:
30.000 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
61.000 Ft Licitek száma: 7Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!