TémakörökLezárt aukciók


Borovszky Samu, Dr.: Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely r. t. város

Magyarország monografiája/A Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája

Szerző
Péter Mihály
Buza János
Gál Lajos
Dr. Perényi József
Gróf Andrássy Gyula
Vende Aladár
gróf Mailáth József
Virter Ferencz
Miklóssy István
Dr. Kossuth János
Beregszászy István
Dr. Székely Albert
Dongó Gy. Géza
Dr. Reiszig Ede
Szerkesztő
Dr. Borovszky Samu
Apollo Irodalmi Társaság (Budapest)
Kiadói aranyozott, színezett egészvászon díszkötés , 586 oldal
Sorozatcím: Magyarország vármegyéi és városai
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN:
Aukció vége:
2018-04-22 20:00

Aukciós tétel adatai

Budapest, é.n., "Apollo" Irodalmi Társaság, XIX p. + 1 térk. + 567 p. + 75 t.; ill.

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Magyarország Vármegyéi és Városai. 26. kötet.
Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely r. t. város. Szerkeszti: Dr. Borovszky Samu "Magyarország Vármegyéi és Városai" állandó munkatársainak bizottsága közreműködésével. Gróf Andrássy Gyula előszavával. 78 műmelléklettel, 306 képpel ezek között 5 szitanyomatú kép és 1 térkép. Kimerítő név- és tárgymutató.
Kiadói egészvászon díszkötés. Címfedélen kompozíciós, a színezett Szentkoronával és a magyar tört. címerpajzzsal díszített címfedéldísszel, aranyozott, a Szentkoronával díszített könyvgerinccel, duplakeretes, dombornyomott hátlappal, rajta középdíszként a kiadó emblémájával, a nyomda feltüntetésével, színezett (piros) lapélekkel.
Szép, megkímélt példány tiszta címlappal és belívekkel, hiánytalan állapotban.

Előszó

A magyar nemzet csak mint egységes politikai test tarthatja fenn magát. Csak úgy számíthat jövőre, ha hatványozott erővel él benne az összesség fogalma, ha főtulajdonsága a hazafiság marad.... Tovább

Előszó

A magyar nemzet csak mint egységes politikai test tarthatja fenn magát. Csak úgy számíthat jövőre, ha hatványozott erővel él benne az összesség fogalma, ha főtulajdonsága a hazafiság marad. Helyes-e ily körülmények között, ha a nagy egésznek egyes részei külön öntudattal bírnak és a közérzületnek egy-egy szikráját a maguk számára foglalják le? Ez a kérdés támadt föl bennem, midőn e munka alapgondolatával foglalkoztam. Szabad-e megerősíteni a megyei öntudatot, azt az érzést, hogy a megye önálló történettel, hagyományokkal, érdekekkel bíró erkölcsi lény, mely tagjainak ragaszkodásához jogot formálhat ? A particularizmus, a vidékek szűkkeblű önzése, Európa-szerte az állami és nemzeti egység kárára szolgált. Francziaországban, Németországban, Olaszországban századok munkája bírta csak a tartományi életből a nemzeti életet kifejleszteni. S nem egy helyen még ma is veszélyes czentrifugális erő rejlik a vidéki közérzületben. Sok helyütt, a hol a régi történelmi beosztások segítségével végzi az új állam a maga feladatát, és a hol a mult emlékei még elevenek maradtak, a vidéki önérzet még ma sem békült meg az új renddel, azzal a felsőbb lénynyel, a mely őket hátraszorította. Nálunk ez nincs így. A vármegye egész múltja a magyar államalkotáshoz fűződik. Szent István birodalma megalakulásának és fenmaradásának óriási munkája túlnyomó részben a megyei intézmény keretében folyt le. Az első király a megyére alapítja az állam szervezetét, s azóta a nemzet politikai géniusza szakadatlanul a megyében nyilvánult meg a legönállóbban. Legfényesebb, legsikerültebb alkotásunk a vármegye. Hasonlít más országok ilynemű intézményeihez; talán Nagy Károly grófságainak az utánzata; de fejlődése teljesen önálló úton történt meg. Az élet legkülönfélébb szükségeinek meg tudott felelni. A megye története az élet változó viszonyaihoz való önkéntelen és benső alkalmazkodás nagyfontosságú elméletének egyik legtalálóbb példája a politika terén. Vissza

Tartalom

Előszó. Irta gróf Andrássy Gyula ... ... VII-XIX
Zemplén vármegye természeti viszonyai.
Irta Buza János - 1- 13
Zemplén vármegye községei. Irta Vende
Aladár 14-141
Sátoraljaújhely. Irta Vende Aladár 142-151
Zemplén vármegye népe. Irta Virter
Ferencz 152-171
Mezőgazdaság és állattenyésztés.
gróf Mailáth József 172-187
Szőlőmívelés és gyümölcstermelés. Irta
Kossuth János dr 188-199
Erdészet. Irta gróf Mailáth József 200-205
Vadászat. Irta gróf Mailáth József 206 208
Vízszabályozás. Irta gróf Mailáth József 209-220
Közoktatásügy. A népoktatásügyi részt
irta Beregszászy István, a sárospataki
ref. főiskolára vonatkozó részt Szinnyey
Gerzson és a sátoraljaújhelyi róm.
kath. főgimnáziumra vonatkozót Perényi
József dr 221-242
Törvénykezés. Irta Gál Lajos ... 243-247
Irodalom, tudomány. Irta Horváth Cziril dr. 248-305
Az egyházak szervezete és közigazgatása.
A róm. kath. egyházra vonatkozó részt
irta Szokolszky Bertalan. A gör. kath.
egyházét Miklóssy István. Az ág. h.
ev. egyházét Korhely Géza. Az ev. ref.
egyházét Péter Mihály. Az izraelita
hitközségekét Székely Albert dr. 306-336
Zemplén vármegye története. Irta ifj.
Reiszig Ede dr. 337-439
A legújabb kor. 1815-1849. Irta Matolay
Etele 440-483
Az elnyomatás és felszabadulás kora.
1850-1867. Irta Dongó Gy. Géza ... 485-502
Az alkotmányos újjászervezés kora. 1867
-1905. Irta Dongó Gy. Géza 503-516
Zemplén vármegye nemes családai. Irta
ifj. Reiszig Ede dr 516-544
Tartalomjegyzék és betüsoros név- és
tárgymutató 545-567
MELLÉKLETEK.
Zemplén vármegye térképe XIX-1
Ondava-részlet Klazánynál 8-9
Erdőbénye vidéke 8-9
A Bodrog és a Tisza összefolyása Tokajnál 8-9
Latorcza-részlet Zéténynél 8-9
Alsókörtvélyes. A Szirmay-féle kastély
(Moskovitz Gézáé) ... 16-17
Alsógyertyán. A Malonyay-féle kastély
(báró Ragályi-Balassa Ferencznéé)... ... 16-17
Bacskó. - A hajdani Bocskay-féle várkastély 16-17
Battyán. - A Tárkányi-féle várkastély
(báró 'Sennyey Pál özvegyéé) 16-17
Bély. Báró 'Sennyey Béla kastélya 24-25
Berettő. A Kazinczy-féle kúriák 24-25
Bodrogkeresztúr. Gróf Wolkenstein Oswald
kastélya 24-25
Bodrogolaszi. Gróf Lónyay Elemér kastélya 24-25
Bodrogszerdahely. A szerdahelyiek várkastélya. (Báró Vécsey Béláé) 32-33
Deregnyö. Gróf Lónyay Gábor kastélya... 32-33
Erdőbénye-fürdö. (Báró Waldbott Frigyesé) 32-33
Erdőbénye. A Rákóczy-féle kastély. (Báró
Waldbott Frigyesé) 32-33
Garany. Özv. gróf Almássy Györgyné kastélya 40-41
Gatály. A Szirmay-féle kúria 40-41
Golop. Báró Vay Sándor kastélya 40-41
Golop. A báró Vay család régi kastélya 40-41
Girincs. A Dőry-féle kastély. (A Tüköry
örökösöké) 48_49
Háromhuta. Báró Waldbott Figyes vadászkastélya 48-49
A homonnai kastély fegyverfolyosfója 48-49
A homonnai kastély könyvtárterme ... 48-49
Homonna. A Homonnai Drugethek átalakított várkastélya. (Gróf Andrássy Sándoré) 48-49
Kelese. A Jekelfalussy-féle kastély ... ... 56-57
Kistölgyes. Herczeg Lobkovitz Rudolf
vadászkastélya 56-57
Klazány. A Vladár-féle kúria 56-57
Laborczfalva. A báró Luzsénszky-féle kúria
Sztankócz pusztán. (Ferenczy Eleké) 56-57
Laborczrév. Wollmann Kázmér kastélya - 72-73
Lazony. A Szirmay-féle kastély (gróf Andrássy Dénesé) 72-73
Legenye. Dókus Ernő kastélya 72-73
Legyesbénye. Zalay Andor kastélya 72-73
Magyarsas. - A Keresztessy-féle kúria.
(Bernáth Győzőé) - - 80-81
Málcza. - Szent-Ivány László kastélya ... 80-81
Mád. - A „Cziczvár" 80-81
Mád. - Borsai Miklós úrilaka - 80-81
Megyaszó. - A Graefl-féle kastély. (Deréky Gyuláné, báró Győrffy Rózáé) 80- 81
Monok. - Gróf Andrássy Dénes kastélya 80- 81
Nagycseb. - A Barkóczy-féle kastély
(gróf Andrássy Dénesé) 80- 81
Nagyczigánd. - Báró 'Sennyey Miklós
úrilaka és kápolnája Erzsébet-tanyán 80- 81
Nagykázmér. - A gróf Török-féle kastély (gróf Berchtold Kázméré) 88- 89
Nagykemencze. - A gróf Csáky-féle
kastély. (Gróf Andrássy Gézáé) 88- 89
Nagymihály. - Gróf Sztáray Sándor kastélya 88- 89
Őrmező. - Özv. gróf Széchenyi Imréné
kastélya 88- 89
Parnó. - Gróf Andrássy Géza kastélya 96- 97
Részlet a parnói parkból... ... 96- 97
Nyitott folyosó a parnói kastélyban ... 96- 97
Páczin. - A Magóchiak várkastélya (báró
'Sennyey Istvánné ... ... ... 96- 97
Pazdics. - A Szirmay-féle kastély (özv.
Naundorf Henriknéé) 96- 97
Perbenyik.- Gróf Mailáth József kastélya 96- 97
Rad. - Bencsik István úrilaka 104-105
Rákócz. - A Szirmay-féle kúria (Gróf
Wengersky Viktoré) 104-105
Sárospatak. - A várkastély nyugati homlokzata 104-105
Sárospatak. - A várkastély Perényi-féle
szárnya... 104-105
A könyvtár ablakpárkányának medaillonjai a sárospataki várban 104-105
Renaissancekori ablakok a pataki várban 104-105
Szalók. - A Thuránszky-féle úrilak ... 112-113
Szécskeresztúr. - A Pethő-féle kúria
(dr. Propper Adolfé)... 112-113
Szerencs. - Részlet a czukorgyárból 112-113
Szerencs. - A városháza 112-113
A Józsefvölgyi hutában 1841-ben öntött
Herkulesszobor a szinnai parkban 112-113
A „szinnai kő" 112-113
Szinna. -A Rholl-féle kastély (Benyovszky Lajosnéé) 112-113
Takcsány. - A báró Fröhlich-féle úrilak (Hering Gottfriedé) 112-113
Taktaharkány. - Báró Harkányi János úrilaka Újvilág-tanyán - 112-113
A tállyai Rákóczy-pinczék helyzete - 117
Tavarna. - Gróf Hadik-Barkóczy Endre kastélya 120-121
Tálya. - Az átalakitott Rákóczy-kastély (báró Maillot Györgyé) 120-121
Márványmedaillonok báró Maillot György gyűjteményében 120-121
Tarczal. - A Rákóczy-féle kastély (a kir. udvari uradalomé) - 120-121
Tiszalucz. - A gróf Erdődy-féle uradalom
bérlői laka Sarkad pusztán ... 120-121
Tolcsva. - Báró Waldbott Frigyes kastélya 120-121
Tokaj 128-129
A Bodrog Tokajnál 128-129
Tőketerebes. - A gróf Andrássy-féle
kastély a park felől... 128-129
Tőketerebes. - Gróf Andrássy Gyula
sarcophagja 128-129
Tőketerebes. - A gróf Andrássy-féle kastély 128-129
Tőketerebes. - Gróf Andrássy Gyula
mausoleuma 128-129
Udva. - A gróf Csáky-féle úrilak (Szirmay
Pál örököseié) 136-137
Varannó. - A gróf Forgách-féle kastély (gróf Hadik-Barkóczy Endréé) 136-137
Varjeszenő. - Részlet a várból 136-137
Vécse. - A Csáky-féle kúriából átalakított vadászkastély (Gróf Andrássy
Gézáé) 136-137
Véke. - A Szmrecsányi-család úrilakai 136-137
Velejte. - A gróf Csáky-féle átalakitott
kastély. (Gróf Andrássy Sándoré) 136-137
Zétény. - A Klobusiczky-féle kastély.
(Gróf Szirmay Györgyé) - 136-137
Zemplén vármegye czímere ... ... 141
Sátoraljaújhely. - Kossuth Lajos lakóháza 144-145
Sátoraljaújhely. - A piarista gimnázium 144-145
Sátoraljaújhely 144-145
Sátoraljaújhely. - A főtér ... ... ... ... 144-145
Sátoraljaújhely.-A Karolineum, a tőzsde
és a Polgári Takarékpénztár ... 144-145
Sátoraljaújhely. - Részlet a Wekerle térről 144-145
Sátoraljaújhely. - Részlet a főutczából 144-145
Sátoraljaújhely. -Az Erzsébet-közkórház 144-145
Sátoraljaújhely. - A vármegyeháza ... 144-145
Sátoraljaújhely. - Dókus Gyula kastélya 144-145
Sátoraljaújhely. - Dókus Gyula parkja 144-145
Zemplénmegyei népviselet. - (Színnyomatu kép) ... ... 152-153
Zemplénmegyei népviselet. - (Színnyomatu kép) 160-161
Tarczal. - A kir. udvari uradalom
„ Szarvas"-szőlej e 176-177
Tarczal. - A kir. udvari uradalom tokaji
„Hét"-szőleje". 184-185
Tarczal. - A kir. udvari uradalom tarczali pinczeháza 184--185
Deréky Gyula terrasszos „Bomboly"-
szőleje Mádon 184-185
Rigolirozás gőzekével Tolcsván, báró
Waldbott Frigyes „Kincsemé-szőlejében 184--185
Tokaj hegyaljai borvidék Tolcsvánál (báró
Waldbott Frigyes |„Kincsemé-szőleje)
- (Színnyomatu kép) ... 192-193
Szüret a Hegyalján. Szőlőszedők és puttonyosok ... 192-193
Szüret a Hegyalján. A szőlőfürtök kiválógatása 192-193
Szüret a Hegyalján. A taposók ... 192-193
Szüret a Hegyalján. Déli pihenő. 192-193
Báró Vécsey Alfons "Hancsa"-agara . _ 200-201
Cseley Lajos agarászatából 200-201
A gróf Andrássyak vécsei falkája a
parnói parkban 200-201
A kelesei fahíd - 216-217
Az udvai fahíd ... 216-217
A homonnai közúti vashíd ... 216-217
A tokaji közúti vashíd 216-217
Szirmay Antal ... 248-249
Comenius Amon János 248-249
Fáy András 248-249
Kazinczy Ferencz - 256-257
Kazinczy Gábor _... 256-257
Szemere Miklós 256-257
Trefort Ágoston 256-257
Kazinczy Ferencz szülőháza Széphalmon 264-265
A sárospataki kollégium régi képe 264-265
A sárospataki főiskola 264-265
Kohány. - Fáy András szülőháza 280-281
Lasztócz. - Szemere Miklós szülőháza 280-281
Kazinczy Ferencz emléke Széphalmon 280-281
Kossuth Lajos szülőháza Monokon 280-281
A leleszi prépostság temploma 312-313
A tőketerebesi róm. kath. templom 312-313
Casulák a XVII. és XVIII. századból... 312-313
A sztropkói róm. kath. templom 312-313
Sztropkó. - A ferencziek zárdája és
temploma 320-321
Tállya. - A róm. kath. templom 320-321
Sztropkó. - A róm. kath. templom ... 320-321
Imreg. - A minoriták kolostora 320-321
Varannó. - A plébánia-templom belseje 320-321
Bodrogkeresztúr. - A plébánia-templom
szentélye 320-321
Hocsa. - A róm. kath. fatemplom
1639-ből __ 320-321
Kisazar. - Harangláb 1619-ből _ 320 -321
Gálszécs. - A róm. kath. templom 320-321
A parnói róm. kath. templom 320-321
A sárospataki róm. kath. templom ... 320-321
Tolcsva. - A róm. kath. templom 328-329
Olaszliszka. - A róm. kath. templom... 328-329
Bacskó. - A gör. kath. templom 328-329
Lomna. - A gör. kath. templom 328-329
Laborczrév. - A bazilita-kolostor és templom 328-329
Laborczrév. -- A bazilita-templom ikonostáza és a Mária-kápolna kegyképe ... 328-329
Szerencs. -Az árpádkori ev. ref. templom 336-337
A Rákóczy-síremlék a szerencsi ev. ref. templomban 336-337
Régi magyar hímzések ... ... ... 336-337
Bári Mihály padja 1615-ből a kisbári ev. ref. templomban 336-337
Bodrogszentes. - Az árpádkori templom és portáléi - 336-337
A karsai árpádkori templom homlokzati része - 336-337
Kő-,cserép-és bronz-leletek Dókus Gyula régészeti gyűjteményében 344-345
Részlet a bodrogvécsi sírleletből 344-345
Részlet a ligahomoki sírleletből - 344-345
Részlet a kövesdi sírleletből 344-345
Részlet a karosi sírleletből 344-345
Nagykövesd - - - 352-3o3
A nagykövesdi vár reconstruált rajza ... 352-353
A sátoraljaújhelyi várhegy és a vár reconstruált rajza - - 352 353
Lelesz 360-361
Tokaj. - A régi pálos kolostor maradványai 360-361
A nagykázméri ősi templomromjai 360-361
Monok. A Monokiak régi várkastélya
(Gróf Andrássy Dénesé) 360-361
Czéke. - A régi várkastély 360-361
Barkó vára 368-369
A királyhelmeczi várkastély romjai ... 368 - 369
Csicsva vár romjai 368-369
Drugeth György 368-369
Sárospatak 376-377
A sárospataki várkert kétemeletes kasamatái 384-385
Párics vár romjai ... ... 384 385
A zempléni földvár - 384-385
Leányvár ... 384-385
Várjeszenő 384-385
Homonnai János ... 392-393
Csicsvár régi képe... - - 392-393
Tokaj ostroma 1565-ben ... - 392-393
Tokaj vára 1668-ban - 392-393
A sztropkói vár maradványa - - 392 393
Csicsva vára a tavarnai út felől 392 393
I. Rákóczy György - 400-401
II. Rákóczy Ferencz gyermekkori képe 400-401
II. Rákóczy Ferencz neje 400-401
II. Rákóczy Ferencz 400-401
Borsi. - A Rákóczy-emléktábla 400-401
A borsi várkastély... 408-409
II. Rákóczy Ferencz 408-409
A szerencsi várkastély 416-417
II. Rákóczy Ferencz az ónodi országgyűlésen 424-425
Az 1790-iki banderisták zászlaja 432-433
Az 1848-iki zemplénmegyei önkéntesek
zászlaja 432-433
Az 1809-iki nemesi felkelés zászlaja és a
felkelésben elesett zemplénmegyei
hősök emlékoszlopa Sátoraljaújhelyben 432-433
Báró Vay Miklós 448-449
Gróf Andrássy Gyula 448-449
Kossuth Lajos ... 464-465
A zemplénmegyei millennáris bandérium
képe 480-481
Mailáth Antal 483-485
'Sennyey Pál 483-485
Molnár István 512-513
Matolay Etele 512-513
Gróf Hadik Béla 512-513
Dókus Gyula 512-513
Perényi Imre síremléke a terebesi róm.
kath. templomban .. . .- 520-521
Bocskay Miklós síremléke a bodrogszerdahelyi róm. kath. templomban 520-521
Perényi János síremléke a terebesi róm.
kath. templomban - 520-521
A Gersei Pethő-család czímere 520-521
A homonnai Drugethek czímeres pecsétje
1610-ből - 520-521
A páczini kastély falában elhelyezett
Magóchi czímer 520-521
A Pethő-féle epitáphium a sztropkói róm.
kath. templomban 520-521
CZÍMEREK.
520-521 lapok között.
Almássy
Andrássy
Barkóczy
Bencsik
Benczúr
Bernáth
Bessenyey
Boronkay
Bocskay
Butkay
Csáky
Csőke
Dancs
Dely
Diószeghy
Diószeghy
Dókus
Dongó
528-529 lapok között.
Eperjesy
Fejér
Ferenczy
Fischer
Füzesséry
Győrffy
Hadik
Hodermarszky
Isaák
Kazinczy
Keglevich
Képes
Keresztessy
Klobusiczky
Kóczán
Kossuth
Kovács
Körtvélyessy
Lobkowitz
Lorántffy
Lónyay
Majláth
Maillot
Malonyay
Marikovszky
Matolay
Mauks
Meczner
Miklós
Moskovitz
Molnár
Nyomárkay
Nagy
Olchváry
Pécsy.
536-537 lapok között.
Perényi
Pintér
Rákóczy
Sisáry
'Sennyey
Soós
Stépán
Szemere
Szép
Szent-Ivány
Szerviczky
Szmrecsányi
Thuránszky
Unghváry
Vay
544-545 lapok között.
Vécsey
Vitányi
Vladár
Wengerszky
Waldbott
Wolkenstein
Windisch-Graetz
Wiczmándy
Zichy. Vissza
Tétel sorszám:
058

Kikiáltási ár:
30.000 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
61.000 Ft Licitek száma: 12Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!