TémakörökLezárt aukciók


Pomogáts Béla: Trianon

Szerző
Pomogáts Béla
Móricz Zsigmond
Németh László
Illyés Gyula
Mikó Imre
Kós Károly
Herczeg Ferenc
Kerecsényi Dezső
Szabó Dezső
Diószegi István
Horváth Jenő
Kertész István
L. Nagy Zsuzsa
Pethő Sándor
Ormos Mária
Szarka László
Szekfű Gyula
Csepeli György
Galántai József
Wlassics Gyula
Romsics Ignác
Bibó István
Boldizsár Iván
Bangha Béla
Ablonczy Balázs
Szvatkó Pál
Kende Ferenc
Jászi Oszkár
Ádám Magda
Horthy Miklós
Bajcsy-Zsilinszky Endre
Benda Jenő
Milotay István
Herczeg Géza
Pritz Pál
Kassai Géza
Glatz Ferenc
Nagy Emil
Borsody István
Buday László
Szálasi Ferenc
Vámbéry Rusztem
Kozma Imre
Csécsy Imre
Bethlen István
Gratz Gusztáv
Peter Pastor
Ottlik László
Rothermere lord
Ormos Ede
Balog Edgár
Karola Néni
Szerkesztő
Zeidler Miklós
Grafikus
Demeter Zsuzsanna
Sebők László
Osiris Kiadó (Budapest) ,
Fűzött kemény papírkötés , 931 oldal
Sorozatcím: Nemzet és Emlékezet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN: 963-389-439-5
Aukció vége:
2019-06-30 20:00

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

A lapélek enyhén foltosak.

Előszó

A Nemzet és emlékezet sorozat második darabjaként megjelenő kötet a történelmi Magyarország fölbomlása, a trianoni békeszerződés megalkotása, valamint politikai és szellemi utóélete dokumentumainak... Tovább

Előszó

A Nemzet és emlékezet sorozat második darabjaként megjelenő kötet a történelmi Magyarország fölbomlása, a trianoni békeszerződés megalkotása, valamint politikai és szellemi utóélete dokumentumainak gazdag gyűjteménye. Az egykorú források mellett a szakirodalom jellegadó műveinek több évtizedre visszatekintő válogatása, valamint a békeszerződés és a békerevízió kérdéseivel foglalkozó roppant tömegű ideológiai-publicisztikai termés legfontosabb és legtanulságosabb szemelvényei kapnak helyet benne. Végül széles körű annotált bibliográfia tekinti át a témakör forrásanyagát és a kapcsolódó történeti visszaemlékezéseket, valamint az utóbbi években rendkívül megszaporodott és differenciált szempontokat megjelenítő szakirodalmi munkákat. Vissza

Tartalom

Előszó9
Források
Háború és felbomlás
Az antanthatalmak és Románia együttműködési szerződése Románia hadba lépéséről17
Tisza István gróf beszéde a Képviselőházban a háború elvesztéséről - Részlet19
A Szlovák Nemzeti Tanács nyilatkozata a cseh-szlovák nemzet egységéről és a függetlenséghez való jogáról27
Károlyi Mihály gróf miniszterelnök számjeltávirata Robert Lansing amerikai külügyminiszterhez28
A belgrádi katonai egyezmény31
A Nemzetiségi Minisztérium "Keleti Svájc" tervezete33
Károlyi MIhály kiáltványa a magyarországi nemzetiségekhez35
Georges Clemenceau francia miniszterelnök és hadügyminiszter távirata Louis Franchet d'Esperey tábornoknak, a Keleti Szövetséges Hadseregek főparancsnokának a belgrádi katonai egyezményről38
A gyulafehérvári román nemzetgyűlés határozata a románok lakta magyarországi területek és Románia egyesüléséről39
1918. évi X. néptörvény a Magyarországon élő ruszin (rutén) nemzet autonómiájáról40
Ferdinánd Vix alezredes, a budapesti Szövetséges Katonai Misszió főnöke jegyzéke Károlyi Mihály gróf miniszterelnökhöz Magyarország ideiglenes északi határáról39
Aponyi Albert gróf levele Károlyi Mihály gróf miniszterelnökhöz43
Károlyi Mihály gróf beszéde a magyar külpolitikáról köztársasági elnöki kinevezése alkalmával45
Georges Clemenceau francia miniszterelnök és hadügyminiszter távirata Henri Mathias Berthelot tábornoknak, a Francia Dunai Hadsereg parancsnokának a francia-román viszonyról46
Az 1919. évi VI. néptörvény a magyarországi német nép önrendelkezési jogának gyakorlásáról48
Edvard Benes felszólalása a Tízek Tanácsa ülésén a csehszlovák területei igények tárgyában50
A román békedelegáció memoranduma Románia területi követeléseiről - Részlet52
A szerb-horvát-szlovén békedelegáció memoranduma a területi követelésekről - Részlet59
Szilassy Gyula báró szigorúan bizalmas levele Károlyi Mihály gróf köztársasági elnökhöz63
Az 1919. évi XXX. néptörvény Tótország önkormányzatáról67
Paul de Lobit tábornoknak, a magyarországi hadsereg ideiglenes parancsnokának levelele Károlyi Mihály gróf köztársasági elnökhöz semleges zóna létesítéséről Románia és Magyarország között69
Kun Béla külügyi népbiztos levele a békekonferenciához a tanácskormány külpölitikai alapelveiről71
Georges Clemenceau-nak, a párizsi békekonferencia elnökének távirata a magyar kormányhoz az északi hadjárat leállításáról72
Kun Béla külügyi népbiztos titkos választávirata Georges Clemenceau-hoz, a párizsi békekonferencia elnökéhez73
georges Clemenceau-nak, a párizsi békekonferencia elnökének távirata a magyar, csehszlovák és román kormánynak az ellenségeskedések megszüntetéséről - Részlet74
Kun Béla Külügyi népbiztos titkos választávirata Georges Clemenceau-hoz, a párizsi békekonferencia elnökéhez75
Vita a Tanácsok Országos Gyűlésén a tanácskormány külpolitikájáról - részletek77
Kun Béla külügyi népbiztos távirata Georges Clemenceau-hoz, a párizsi békekonferencia elnökéhez az északi hadjárat leállításáról96
A párizsi békekonferencia Legfelsőbb Tanácsának megbeszélése a magyarországi katonai megszállásról97
Békekonferencia és békeszerződés106
A Szövetséges és Társult Főhatalmak és Cseh-Szlovákia szerződése a kisebbségek védelméről - Részlet110
A magyar békedelegáció II. jegyzékének összefoglaló kivonata121
Apponyi Albert gróf delegációvezető szóbeli válasza a magyar békedelegációnak átadott békefeltételekre128
A magyar békedelegáció VIII. sz. jegyzéke a párizsi békekonferenciához - Részlet127
A magyar békedelegáció kísérőjegyzéke a békefeltételekkel kapcsolatban benyújtandó jegyzékekhez136
A magyar békedelegáció a párizsi békekonferenciához intézett XXII. sz. jegyzékének 1. sz. melléklete - Részlet146
Benda Jenő: A magyar béke ilátásai - Részlet
A Szövetséges és Társult Hatalmak válaszának kísérőlevele a magya rbékedelegáció elnökéhez148
A Magyar Békedelegáció 360. sz. jegyzéke Alexandre Millerand-nak, a Legfőbb Tanács elnökének - a Magyar Békedelegáció lemondásáról151
A magyar kormány levele Alexandre Milerand-hoz, a Nagykövetek Tanácsa elnökéhez a békeszerződés aláírásáról152
Apponyi Albert gróf képviselő beszéde a Nemzetgyűlésben154
A Nemzetgyűlés ülésének jegyzőkönyve158
Beszámoló a magyar békedelegáció tevékenységéről160
Az 192. évi XXXIII. törvénycikk az Észak-amerikai Egyesült Államokkal, a Brit Birodalommal, Franciaországgal, Olaszországgal és Japánnal, továbbá Belgiummal, Kínával, Kubával, Görögországgal, Nicaraguával, Panamával, Lengyelországgal, Portugáliával, Romániával, a Szerb-Horvát-Szlovén Állammal, Sziámmal és Cseh-Szlovákországgal 1920. évi június hó 4. napján a Trianonban kötöt békeszerződés becikkelyezéséről166
A trianoni békeszerződés ratifikációjának vitája a Nemzetgyűlésben - Részletek297
Az amerikai-magyar békeszerződés311
Az 1922. évi XXIX. törvénycikk a soproni népszavazás emlékének törvénybe iktatásáról314
Revízió és háború
Az első bécsi döntés315
Horthy Miklós kormányzó és Bartha Károly honvédelmi miniszter hadparancsa a Kárpátalján előnyomuló honvédekhez316
A második bécsi döntés317
Horthy Miklós kormányzó kiáltványa és hadparancsa a délvidéki bevonulásról318
A szövetséges hatalmak és Magyarország közötti fegyverszüneti egyezmény - Részlet321
A párizsi békeszerződés - Részletek323
Politikai és közéleti emlékezet
Trianon a kortársi közbeszédben
Válogatás a két háború közötti magyarországi pártok programjaiból329
Wlassics Gyula: Az Antant területi szerződései336
A szocáldemokrata sajtó vezércikkei a békeszerződésről341
Bangha Béla: Magyarország újjáépítése és a kereszténység - Részlet344
Bethlen István miniszterelnök programadó beszéde a Nemzetgyűlésben - Részlet350
Ormos Ede: Mi okozta Magyarország szétbomlását. Jászi Oszkár előszavával - Részletek353
Jászi Oszkár: A Károlyi-kormány külügyi politikája360
Kozma Imre: Az ima erejével362
Pethő Sándor: Világostól Trianonig - Részlet365
Karola Néni: Mikulás-esti álom. Erdélyi kis leány Mikulás-estéje Szabad Magyarországon369
Vámbéry Rusztem: A revízió tízparancsolata373
Körmendi Horváth József országjáró irredenta előadásai - Részletek380
A Magyar Revíziós Liga helyi szervezeteinek beadványa a Nemzetek Szövetségéhez396
Kemény Révai József: Harcoljon-e a Kommunisták Magyarországi Pártja Trianon ellen?398
Apponyi Albert gróf képviselő beszédea trianoni békeszerződés aláírásának tizedik évfordulóján az Országgyűlés Képviselőházában406
Trainon kiskátéja409
Bethlen István gróf beszéde a magyar Revíziós Liga Vigadó-beli naggyűlésen - Részlet423
Németh László: A magyar élet antinómiái428
Kerecsényi Dezső: Középiskolások a magyar kérdésekről. A Magyar Szemle jutalomköteteire jött válaszok431
Jászi Oszkár levele Fényes Lászlóhoz435
Milotay István: A mi nagy pörünk437
Csécsy Imre: Korszerűtlen napló440
Bajcsy-Zsilinszky Endre: Helyünk és sorsunk Európában - Részletek445
A Rothermere-kampány
Rothermere lord: Magyarország hely a nap alatt. Biztonságot Közép-Európának457
Olvasói vélemények Magyarország új határairól462
Bethlen István gróf beszéde az Egységes Pártban a Rothermere-akcióról és a kormány terveiről - Részlet471
Nagy Emil: Az út az orvoslás felé473
A jövő nemzedék hálaírásai Lord Rothermere-hez - Válogatás482
Herczeg Ferenc beszéde a Magyar Revíziós Liga igazgatósági ülésén - Részletek491
A szociáldemokrata párt válasza a Revíziós elnökének fölhívására - Részlet496
A határokon túl
Kós Károly: Kiáltó szó498
Kós Károly: Programadás és programvállalás 503
Móricz Zsigmond: Magunk revíziója. Makkai Sándor könyve505
Szvatkó Pál: Bata-cipős magyar ifjúság513
Boldizsár Iván: Erdély második Trianonja520
Herczeg Ferenc: "Erdély második Trianonja"526
Erdély második Trianonja mégegyszer528
Kende Ferenc: Apáink és fiaink531
Borsody István: Magyarország és a csehszlovákiai magyarság536
Balog Edgár: Változásokra - Részlet543
Tervek a revízióról
Horthy Miklós: Emlékirat a külpolitikai helyzetről és annak behatásáról a magyar nemzeti hadsereg feladataira546
Csáky István gróf és Bethlen gróf, a magyar kormány különleges megbízottainak memoranduma Maurice Georges Paléologue francia külügyi vezértitkár részére a magyar külpolitikai törekvésekről556
Ottlik László: Új Hungária felé557
Bethlen István: A trianoni békeszerződés revíziója és Európa békéje - Előadás a Balkan Committee rendkívüli ülésén564
Mladiáta: Integritás vag részleges revízió?580
Gömbös Gyula terve a területi revízióról586
Szálasi Ferenc: Cél és követelések589
Szabó Dezső: Nemzeti állam - politikai nemzet591
Az utókor emlékezetében
Révai József beszéde a közalkalmazottak naggyűlésén595
Válogatás a koalíciós időszak magyarországi pártjainak programjaiból599
Válogatás az 1956-os pártok programjaiból603
Kassai Géza: Trianon és Párizs - Részletek604
Illyés Gyula: Sebtisztítás610
Bibó István levele Szalai Pálhoz614
Válogatás a rendszerváltozás idején és azóta született pártprogramokból620
Megemlékezések az Országgyűlésben a trianoni békeszerződésről626
Tudományos emlékezet
Kortársak - tudományos igénnyel
Buday László: Magyarország küzdelmes évei - Részlet633
Horváth Jenő: A trianoni béke megalkotása 1915-1920 - Részletek648
Kertész István: Általános békerevízió vagy a trianoni szerződés külön revíziója?663
Szekfű Gyula: Három nemzeék és ami utána következik - Részlet673
Gratz Gusztáv: A forradalmak kora. Magyarország története, 1918-1920684
Mikó Imre: Huszonkét év. Az erdélyi magyarság politikai története 1918. december 1-től 1940. augusztus 30-ig - Részlet699
Bibó István: Az európai egyensúlyról és békéről - Részlet701
Napjaink történetírása
Ádám Magda: A kisantant és Európa 1920-1929 - Részlet0709
Herczeg Géza: A szarajevói merénylettől a potsdami konferenciáig. Magyarország a világháborús Európában 1914-1945 - Részlet722
Ormos Mária: Padovától Trianonig 1918-1920 - Részlet731
Szarka László: Keleti Svájc - illúzió vagy utópia? A Károlyi-kormány Nemzetiségi Minisztériumának működése755
Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés - Részlet764
L. Nagy Zsuzsa: A külpolitika dilemmái 1919-ben774
Galántai József: A trianoni békekötés, 1920. A párizsi meghívástól a ratifikálásig - Részletek7875
Diószegi István: A magyar külpolitia útja a Monarchia felbomlása után797
Pritz Pál: Revíziós törekvések a magyar külpolitikában810
Az emlékezet históriája
Glatz Ferenc: Trianon és a magyar történettudomány818
L. Nagy Zsuzsa: Trianon a magyar társadalom tudatában828
Trianon a történelemben és a történelmi tudatban. Kerekasztal-beszélgetés. 847
Csepeli György: Nemzet által homályosan - Részlet860
Romsics Ignác: Nemzeti traumák866
Pomogáts Béla: Trianon és a magyar irodalom874
Peter Pastor: A trianoni békekötés történetírásának színelváltozásai881
Ablonczy Balázs: Trianon-legendák (2001)888
Zeidler Miklós: Trianon válogatott történeti bibliográfiája905
Illusztrációk jegyzéke928
Térképek jegyzéke932
Vissza
Tétel sorszám:
284

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
21.600 Ft Licitek száma: 15Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!