TémakörökLezárt aukciók


Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata

Angol/német/francia/orosz fordítástechnikai példatárral

Szerző
Klaudy Kinga
Lektor
Soproni András
Papp Ferenc
Ifj. Bart István
Heltai Pál
Mikó Pálné
Bartha Magdolna
Schmör Hanna
Scholastica Kiadó ,
Ragasztott papírkötés , 383 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN: 963-85281-0-9
Aukció vége:
2019-06-30 20:00

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

A gerinc enyhén töredezett, védőfóliája felhólyagosodott, a lapélek foltosak.

Előszó

Könyvem első része a budapesti és a miskolci bölcsészkaron 1991 és 1993 között tartott fordításelméleti előadásaim szerkesztett változata; második része angol és orosz szakos hallgatóknak tartott... Tovább

Előszó

Könyvem első része a budapesti és a miskolci bölcsészkaron 1991 és 1993 között tartott fordításelméleti előadásaim szerkesztett változata; második része angol és orosz szakos hallgatóknak tartott fordítástechnikai szemináriumaim törzsanyagát tartalmazza. Az első rész - "A fordítás elmélete" - a fordítás nyelvészeti megközelítésének keletkezését, önálló tudománnyá válását írja le, majd az egyes fejezetek sorra veszik a fordítás folyamatában szerepet játszó összes nyelvi és nyelven kívüli tényezőt: a forrásnyelvet és a célnyelvet, a forrásnyelvi szöveget és a célnyelvi szöveget, a forrásnyelvi feladót, a fordítót és a célnyelvi olvasót, valamint a fordítás létrejöttének földrajzi, történelmi és társadalmi körülményeit, s megvizsgálják, hogy a fordításelmélet különböző "segédtudományai" - a kontrasztív nyelvészet, a szociolingvisztika, a pszicholingvisztika és a szövegnyelvészet - hogyan segítik a fordításelméletet e tényezők tanulmányozásában. Külön fejezetet szentelünk a fordításkutatás két nagy elméleti problémájának: a fordítási folyamat modellálásának és a fordítási ekvivalencia kérdésének. A könyv első része a fordítástudomány jelenlegi helyzetének áttekintésével, új műhelyek, új folyóiratok, új témák, új kutatási módszerek ismertetésével zárul. Vissza

Tartalom

A FORDÍTÁS ELMÉLETE
A nyelvészeti fordításelmélet keletkezése19
A fordítói tevékenység jellege19
A fordítói tevékenység eszköze20
A fordítói tevékenység tárgya20
Van-e folytonosság a fordításelméletben?20
A fordítás mint szakma22
A fordítás mint tantárgy22
A fordítás mint kutatási tárgy22
A műfordítás és a szakfordítás aránya23
A nyelvészet megjelenése23
Az irodalmi és a nyelvészeti megközelítés24
Fordításelmélet és kontrasztív nyelvészet25
A fordításelmélet és a kontrasztív nyelvészet különbsége25
Fordításelmélet és kontrasztív szövegnyelvészet26
A fordítási szituáció nyelvi és nyelven kívüli elemei27
A fordításelmélet mint interdiszciplináris tudomány27
A fordításelmélet mint hasznos tudomány27
A fordításelmélet mint alkalmazott nyelvészet28
A fordításelmélet definíciója28
A fordításelmélet első korszakának főbb művei29
Fordításelmélet és szociolingvisztika30
Egyéni beszédsajátosságok visszaadása30
Tájnyelvi jellegzetességek visszaadása31
Alá- és fölérendeltségi viszonyok visszaadása31
Az ekvivalens nélküli lexika fordítása32
Fordíthatóság - fordíthatatlanság32
A reáliák és a fordíthatatlanság33
Mit nyújthat a fordítástudomány a szociolingvisztikának?34
Mit nyújthat a szociolingvisztika a fordítástudománynak?34
Új kihívások a fordítás szociolingvisztikája számára35
Fordításelmélet és pszicholingvisztika36
Percepció és produkció a fordításban36
A szinkrontolmácsolás mint pszicholingvisztikai kísérlet37
A hallgatás és a beszélés egyidejűsége37
A percepció aktivitása38
Tolmácsolástól független kísérletek38
A valószínűségi előrejelzés39
A hipotézisek fajtái40
A hipotézisalkotás jellege41
A fordítás/tolmácsolás egysége42
Anyaggyűjtési nehézségek42
A fordító "belső beszéde" és az introspekciós módszer43
Fordításelmélet és szövegnyelvészet44
Szövegközpontúság a fordításban44
Eltávolodás a szövegtől44
Visszatérés a szöveghez45
A belső szerveződés felőli megközelítés46
A szövegtípusok felőli megközelítés47
A tartalomközpontú szöveg fordítása48
A formaközpontú szöveg fordítása48
A felhívásközpontú szöveg fordítása48
Az audio-mediális szöveg fordítása49
Szakszövegtipológia49
A két megközelítés integrációja52
A kvázi-helyesség kutatása52
Szkepticizmus a szövegszintű megközelítéssel kapcsolatban54
A szövegnyelvészet mint divat55
A fordítás folyamatának nyelvészeti modelljei56
Analízis és szintézis56
Az átváltási szakasz56
A denotatív (szituatív) modell57
A denotatív modell előnyei és hátrányai57
A transzformációs modell58
A transzformációs modell kialakulásának előzményei59
A fordítás folyamata a transzformációs modell szerint59
A transzformációs modell előnyei és hátrányai60
A szemantikai modell61
A szemantikai modell kialakulásának előzményei61
A fordítás folyamata a szemantikai modell szerint61
Melcsuk és Zsolkovszkij szemantikai modellje62
A szemantikai függvények63
A szemantikai modell előnyei és hátrányai63
Az ekvivalencia szintjeinek modellje64
Az ekvivalencia-szintek szerinti modell előnyei és hátrányai66
Az ekvivalencia fogalma a fordításelméletben68
Az olvasó, a fordító és a kutató ekvivalencia-felfogása68
Az ekvivalencia különböző megközelítései
Catford ekvivalencia-felfogása70
Nida ekvivalencia-felfogása71
Egyéb ekvivalencia-felfogások73
Mit kell megőrizni a fordításban?74
Komisszarov ekvivalencia-felfogása74
A kommunikatív ekvivalencia feltételei77
Az ekvivalencia fogalmának elvetése79
Merre tart ma a fordítástudomány?80
Új elnevezés80
Új társadalmi feladatok80
Új műhelyek81
Új folyóiratok83
A fordításelmélet második korszakának főbb művei84
Új kutatási módszerek84
Empirikus módszerek a fordításkutatásban84
A Cloze-teszt85
A kérdőíves módszer86
Az introspektív módszer86
Párhuzamos korpuszok elemzése88
Új témák megjelenése89
A FORDÍTÁS GYAKORLATA
Átváltási műveletek a fordításban93
Az átváltási művelet fogalma93
A fordítás folyamata és az átváltási műveletek93
Behelyettesítés és transzformáció94
A fordítás mint választások sorozata94
Esettanulmány a választási szempontokról95
Az átváltási műveletek osztályozása98
Kötelező és fakultatív átváltási műveletek98
Automatikus és nem automatikus átváltási műveletek99
Osztályozás a művelet szintje szerint99
Osztályozás a művelet jellege és oka szerint100
Osztályozás a művelet végrehajtási módja szerint103
Deduktív és induktív megközelítés103
A könyvben alkalmazott osztályozási elvek103
Források104
A lexikai átváltási műveletek105
A lexikai átváltási műveletekről általában105
Jelentés és értelem105
Lexikai behelyettesítés és transzformáció106
Megfelelési típusok106
Jelentések szűkítése (differenciálás és konkretizálás)106
Jelentések bővítése (generalizálás)111
Jelentések összevonása118
Jelentések felbontása121
Jelentések kihagyása és betoldása125
Jelentések áthelyezése131
Jelentések felcserélése132
Antoním fordítás137
Teljes átalakítás141
Kompenzálás148
A grammatikai átváltási műveletek155
A grammatikai átváltási műveletekről általában155
A lexikai és grammatikai átváltási műveletek közti különbség155
A grammatikai átváltási műveletek kötelező jellege156
A grammatikai átváltási műveletek okai156
Grammatikai konkretizálás és generalizálás156
Grammatikai felbontás (felemelés) és összevonás (lesüllyesztés)162
Grammatikai kihagyás és betoldás171
Grammatikai áthelyezések176
Grammatikai cserék186
PÉLDA A LEXIKAI ÁTVÁLTÁSI MŰVELETEKHEZ (ANGOL-NÉMET-FRANCIA-OROSZ)
Jelentések szűkítése (differenciálás és konkretizálás)199
Testrészek konkretizálása199
Idéző igék konkretizálása201
Kezdő igék konkretizálása204
Igék általános jelentésszűkítése205
Jelentések bővítése (generalizálás)209
Testrészek általánosító fordítása209
Napszakok általánosító fordítása211
Az igék általános jelentésbővülése213
Reáliák általánosító fordítása214
Jelentések összevonása217
Kezdő ige beolvasztáa a főigébe217
Idéző igék módhatározójának beolvasztása az igébe219
Általános jelentésű ige összevonása konkrét jelentésű főnévvel vagy melléknévvel220
Összevonás rokonságnevek és egyéb páros megnevezések esetében222
Jelentések felbontása224
Kezdő igék kiválása a szintetikus magyar igéből224
Módhatározó kiválása a szintetikus magyar igéből225
Idéző igék módhatározójának kiválása226
A konkrét jelentésű ige felbomlása általános jelentésű igére és konkrét jelentésű főnévre vagy melléknévre227
Felbontás rokonságnevek esetén229
Felbontás körülíró fordítás esetén230
Jelentések kihagyása232
Márkanevek kihagyása232
Jelzőként használt ország-, város- és népnevek kihagyása233
Városrészek, utcák, intézmények nevének kihagyása234
Megszólítások, udvariassági formák kihagyása235
Történelmi reáliák kihagyása236
Vegyes reáliák kihagyása237
Nyelvi utalások, szójátékok kihagyása238
Jelentések betoldása240
Magyarázó betoldás márkaneveknél240
Magyarázó betoldás étel- és italneveknél241
Magyarázó betoldás földrajzi neveknél242
Magyarázó betoldás intézményneveknél244
Magyarázó betoldás történelmi reáliáknál245
Magyarázó betoldás vegyes reáliáknál246
Betoldás megszólításoknál247
Jelentések felcserélése és az antoním fordítás249
A cselekvés eredményének felcserélése a cselekvéssel250
A cselekvés helyének felcserélése a cselekvéssel251
A cselekvés okának felcserélése a cselekvéssel252
Állapot felcserélése cselekvéssel252
Tulajdonság felcserélése cselekvéssel253
Tulajdonság felcserélése a cselekvés módjával253
Antoním fordítás253
Teljes átalakítás257
Teljes átalakítás étel- és italneveknél257
Teljes átalakítás személyneveknél, állatneveknél, mesefiguráknál259
Teljes átalakítás megszólításoknál260
Teljes átalakítás gyermekjátékoknál264
Teljes átalakítás történelmi reáliáknál265
Teljes átalakítás vegyes reáliáknál265
Teljes átalakítás idiomatikus kifejezéseknél266
Teljes átalakítás valamely forrásnyelvi formára való utalásnál269
Teljes átalakítás pénzeknél, mértékegységeknél271
Kompenzálás273
Veszteségek273
Célnyelvi utalások kimaradása273
Latinizmusok kimaradása275
Nyereségek (dúsítás?)276
Lokális kompenzáció279
Globális kompenzáció281
PÉLDATÁR A GRAMMATIKAI ÁTVÁLTÁSI MŰVELETEKHEZ (ANGOL-NÉMET-FRANCIA-OROSZ)
Grammatikai konkretizálódás és generalizálódás287
A nemek konkretizálódása287
A nemek generalizálódása289
A generalizálódás miatti félreérthetőség294
Félreérthetőség birtokos névmással vagy birtokjellel való visszautalásnál295
Tudatos konkretizálás296
Grammatikai felbontás és felemelés301
Mondathatárok felbontása (több mondat)301
Mondaton belüli felbontás (több mondategység)304
Főnévi szerkezetek felemelése a mondat szintjére304
Melléknévi és határozói igenévi szerkezetek felemelése a mondat szintjére307
Főnévi igenévi szerkezetek felemelése a mondat szintjére309
Grammatikai összevonás és lesüllyesztés314
Mondatok összevonása (kevesebb mondat)314
Mondaton belüli összevonás (kevesebb mondategység)316
Önálló mondategység lesüllyesztése főnévi szerkezetté317
Önálló mondategység lesüllyesztése határozóvá, melléknévi vagy határozói igenévi szerkezetté317
Önálló mondategység lesüllyesztése főnévi igenévi szerkezetté319
Grammatikai betoldás321
Betoldások a főnevek bővíthetőségi különbségei miatt321
Alany betoldása324
Alany betoldása a magyarról IE nyelvekre való fordításban324
Alany betoldása az IE nyelvekről magyarra való fordításban326
Tárgyi bővítmény betoldása326
Birtokos jelző betoldása328
Hiányos mondatok kiegészítése329
Grammatikai kihagyás332
Kihagyás a főnevek bővíthetőségi különbségei miatt332
Alany kihagyása333
Tárgyi bővítmény kihagyása335
Birtokos jelző kihagyása337
Hiányos mondatok keletkezése a fordításban339
Grammatikai áthelyezések (szórendi változtatások)341
Hangsúlyos mondatrész balra helyezése341
Hangsúlyos mondatrész jobbra helyezése343
Jobbra álló jelzők balra helyezése345
Balra álló jelzők jobbra helyezése348
Alany előrehozása349
Kötőszók beljebb csúsztatása352
Megszakítások áthelyezése354
Idéző mondategység áthelyezése355
Grammatikai cserék357
Többes szám -> egyes szám váltás357
Főnév, melléknév felváltása igével ("igésítés")359
Szenvedő -> cselekvő váltás362
A mondatból kiemelt élő alannyal363
A mondatból kiemelt élettelen alannyal364
A szövegből kiemelt (konstruált) alannyal365
Általános vagy határozatlan alannyal365
Irodalomjegyzék
Szakirodalmi hivatkozások367
Szépirodalmi források372
Summary381
Vissza
Tétel sorszám:
201

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
4.200 Ft Licitek száma: 25Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!