864.254

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Statisztikai Szemle 1940. január-június (fél évfolyam)

XVIII. évfolyam 1-6. szám

Előszó

Részlet:

A népesség minden részletre kiterjeszkedő s gyakorlati és tudományos szempontból egyaránt kimerítő számbavétele az általános nép számlálásoknak a feladata. E nagy népességi... Tovább

Tartalom

Népesség, közegészség.
Az 1939 november 18-i népösszeírás előzetes
eredményei. Thirring Lajos dr 1
A halandóság nemzetközi összehasonlítása
standard számítások segítségével. Szél Tivadar dr. 81
A magyar kézművesiparosság életkor szerinti megoszlása. Bodó József 179
Törvényes élveszületések 1937-ben és 1938-ban az anya életkora, a házasságkötés éve és a születési sorrend szerint. Thirring Lajos dr 267
Komárom város népességének fejlődése és összetétele. Kovács Alajos dr 359
Komárom város és vármegye népessége II. József korában. Thirring Gusztáv dr. . . 378
Nyersanyag és népesedés. Bálás Károly . . 465
Komárom közegészségügye. Szél Tivadar dr. . 384
Szociális viszonyok.
Munkabérfeltételek és aratási kereset az 1938.
évi aratási szerződések alapján. Heller András dr 19
Az öngyilkosságok statisztikájának első tíz éve. Mozolovszky Sándor dr 95
A munkaadó birtoknagyságának hatása az aratókeresetre és a munkás vándorlásra. Heller András dr. 180
Halálos kimenetelű balesetek 1939-ben. Mozolovszky Sándor dr 470
Lakóházépítkezések 1939-ben. Mozolovszky Sándor dr 473
Mezőgazdaság.
A kárpátaljai kincstári erdők fafajmegoszlása. Földváry László dr 184
Szántóföldi és rétgazdálkodásunk főbb eredményei az 1938/39. gazdasági évben. Sajóhelyi István 202
A földhaszonbérletek elterjedése és azok jelentősége Magyarország trianoni területen. Konkoly Thege Gyula dr. 286
Az 1938/39-es vadászati évad statisztikája. Sajóhelyi István 305
Komárom vármegye és területe, mívelési ágmegoszlása, földbirtok-viszonyai és mezőgazdasági termelési adatai. Sajóhelyi István 390
A kárpátaljai kincstári erdők faállományainak korviszonyai. Földváry László dr. 397
A szántóföldi termelés értéke az 1938/39-es gazdasági évben 418
A takarmánymagvak és egyéb magvak termelési és kiviteli eredményei 421
A búza és burgonya fajták szerinti termésátlagai az 1938/39. gazdasági évben ... 476
Kereskedelem, közlekedés.
Magyarország külkereskedelmi forgalma:
1939 január-december, vitéz Pap László dr. 101
Magyarország gépjáróműállományának alakulása az 1939. évben. Petrichevich-Horváth Miklós báró dr 116
A M. kir. Nemzeti és Szabadkikötő 1939. évi forgalma. Petrichevich-Horváth Miklós báró dr 209
Vámhatárainkon át közlekedett gépjáróművek forgalma 1939-ben. Petrichevich-Horváth Miklós báró dr 309
Az Államvasutak rendkívüli személyszállító vonatainak forgalma az 1939. évben ... 25
Az egységes postai díjak és a levélbélyeg bevezetésének 100 éves évfordulóját ünnepli Anglia 27
Közúti balesetek Angliában 129
A vasutak és hajózási vállalatok közötti átrakóforgalom az 1939. évben 423
Árak, pénzügy.
A létfenntartási indexszámok megbízhatósága. Simoncsics Miklós dr 28
A hitelválság 1935-1939. évi adatai. Gidófalvy Elemér dr 34
A kézizálogkölcsönző-üzletek forgalma. Gidófalvy Elemér dr 129
A magyarországi pénzintézetek 1926-tól 1938-ig. Szigeti Gyula dr 313
biztosításügyünk újabb fejlődéséhez. Gidófalvy Elemér dr 426
A trianoni Magyarország részvénytársaságai 1925-1938 között. Móricz Miklós dr. . 478
Szellemi, erkölcsi élet.
Felsőoktatásunk különös tekintettel a visszacsatolt területekre. Lázár József dr. . 212
Statisztika és akaratszabadság. Földes Béla dr. 494
A könyvtermelés nemzetközi és hazai adatai Gombás Géza dr. 497
Irodalmi szemle.
Könyvismertetések:
Hegedűs Lóránt: Budapest adórendszerének kifejlődése és jövője 49
Magyarország közutain az 1035/36. évben végrehajtott közúti forgalomszámlálás statisztikai eredményei 49
Adóstatisztika. VIII. füzei 50
A Magyar Posta jelentése 1938. év működéséről 50
Jelentés a M. kir. Országos Közegészségügyi Intézel 1938. évben végzett munkájáról 51
Czettler Jenő: Az emberi gazdálkodás története 51
K isiégi Nagy Dénes dr.: Bevezető a közgazdaságtanba. Tizenöt rádióelőadás 53
Az Országos Magyar Vendégforgalmi Szövetség 1939. évi jelentése 53
A visszatért Felvidék 1918-1938 54
Die Statistik in der Schweiz 55
Die Bevölkerung der Schweiz 55
Zelovich Kornél: Budapest közlekedése (1028-1932) 139
Schuler Dezső dr.: A hatósági nyilt szegénygondozás Budapesten 140
Schuler Dezső dr.: A hajléktalanság kérdése a székesfővárosban 140
Schuler Dezső dr. : Hatósági és társadalmi embervédelem Budapesten 141
Pásztor Mihály: A hatvanesztendős 1870. évi XXVIII. törvénycikk 141
Ruisz Rezső: Közüli járműszámlálások Budapesten 142
Szél Tivadar dr.: Nagy-Budapest népmozgalma . 142
Thirring Gusztáv dr.: Sopron városa a 18. században 143
Hollós István: Magyar szociális problémák a statisztika tükrében 146
Magyar Takarékpénztárak és Bankok Évkönyve 147
I contributi italiani al progresso della Statistica 147
Magyarország 1938. évi külkereskedelmi forgalma 227
A visszacsatolt Felvidék és a Ruténföld címtára 228
Laky Dezső dr.: Az iparosok szociális és gazdasági viszonyai Budapesten 229
Laky Dezső dr.: A kereskedők szociális és gazdasági viszonyai Budapesten 230
Aujeszky László dr.: Meteorológiai tényezők szerepe a piackutatásban 231
Wildner Ödön dr.: Buda és Pest közigazgatásának története az 1849-1865. évi abszolutizmus és provizórium alatt 232
Az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet
1938. évi jelentése 233
Steif Antal és Vezér István dr.: A magyar tanítóság belföldi utazásai 234
Statrstique de l'électricité, du gaz et de l'eau
dans les grandes villes 1934 234
Dr. Hermann Gross: Die wirlschaftliche Bedeulung Südosteuropas für das Deutsche Beich . 235
The Northern Counlries in World Economy . . 235
lllyefalvi I. Lajos dr.; A székesfővárosi közigazgatási alkalmazónak 320
A székesfőváros közigazgatása az 1034. évben . 320
A székesfőváros közigazgatása az 1035. évben . 320
Szendy Károly : A székesfőváros közigazgatási praktikuma 329
Schuler Dezső dr.: A székesfőváros gyermeküdültető tevékenysége 330
Éber Antal: Széchenyi gazdaságpolitikája . . . 330
Huhle, dr. Fritz: Slatistik als ein Erkenntnistnittel der Wirtschaftspolitik . . . . . 331
Magyar könyvészet, 1936 ... . . . . 140
Oberding József György dr. . Az óromániai magyarság 441
Kogutowitz Károly Emlékkönyv 503
Magyary Zoltán-Kiss István: A közigazgatás és az ember 503
Könyvtári gyarapodás és forgalom 1939-ben 504
A M. kir. Központi Statisztikai Hivatal könyvtárába érkezeit munkák 55, 148, 236, 331. 441, 506
Folyóiratszemle . . 58, 151, 238, 333, 444, 507
Különféle.
M. kir. Központi Statisztikai Hivatal kinevezés 63
Címadományozás 532
Nyugdíjazás 63, 532
Elismerés . .532
Magyar Kereskedelmi Statisztikai Értékmegállapító Bizottság:
Szakosztályülések 336, 446, 509
Magyar Statisztikai Társaság:
XVIII. ünnepi ülés Komáromban:
Konkoly Thege Gyula: Elnöki megnyitó 518
Alapy Gáspár: A Társaság üdvözlése .521
Szijj Ferenc üdvözlő beszéde . .
vitéz Jaross Andor: Ünnepi előadás .522
XVII. évi rendes közgyűlés 241
XVIII. évi rendes közgyűlés 529
Elekes Dezső : Főtitkári jelentés . . . .529
Thirring Lajos: Jelentés a Nemzetközi Népességtudományi Unió Magyarországi Csoportjának működéséről 530
Tisztikar és választmány 531
A Társaság kiadványai 450
Nemzetközi Népességtudományi Unió Magyarországi Csoportja a Magyar Statisztikai
Társaság kebelében:
A Csoport ülései:
Elekes Dezső: A nemzetiségek számbavétele 241
Kovács Alajos: Az erdélyi magyarság és a román statisztika . 242
Közigazgatási, területi és névváltoztatások . 60
A székesfővárosi statisztikai szolgálat meg szervezésének 70. évfordulója 63
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara "Lánczy Leó közgazdasági szakirodalmi pályázata" 63
A Magyar Gazdaságkutató Intézet közgyűlése 243
Farkasfalvi Imre emléktáblájának leleplezése 339
Személyi hírek:
Solth Károly .339
Hegedűs Lóránt 451
Bud János . .451
Dánia, Norvégia és és Svédország gazdasági adatai 250
Németalföld, Belgium és Luxemburg gazdasági adatai. Ruh György 339
Görögország és Törökország népességi és gazdasági adatai. Ruh György 533
Összefoglaló helyzetjelentés:
Évi adatok 153
Havi adalok:
Népmozgalom 66.167, 254 343, 453. 538
Munkapiac 67, 168. 255, 344.454. 539
Termelés 68, 168, 255, 345, 454, 539
Kereskedelem és közlekedés 68.169,255.346, 454,
Áralakulás 70. 178, 257, 347, 455, 541
Pénz és hitel 71.178.266.356,455, 541
Gazdasági jelzőtábla:
Évi adatok 161
Havi adatok .72, 170, 258, 348, 456, 542
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Statisztikai Szemle 1940. január-június (fél évfolyam) Magyar Statisztikai Szemle 1940. január-június (fél évfolyam) Magyar Statisztikai Szemle 1940. január-június (fél évfolyam) Magyar Statisztikai Szemle 1940. január-június (fél évfolyam) Magyar Statisztikai Szemle 1940. január-június (fél évfolyam)
Állapot:
4.980 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba