Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Először igazság! Azután béke

Az ezeréves Magyarországot halálra itélő trianoni béke sulyos következményei/A hazát szerető müvelt magyar közönség és ifjuság számára

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A trianoni béke keletkezése és létrejövésére vonatkozólag az elmult tizennégy esztendő az okmányok egész sorával azt bizonyitja, hogy a békemü készitése és megteremtése idején annak alkotói... Tovább

Előszó

A trianoni béke keletkezése és létrejövésére vonatkozólag az elmult tizennégy esztendő az okmányok egész sorával azt bizonyitja, hogy a békemü készitése és megteremtése idején annak alkotói egyáltalában nem voltak tisztában az Osztrák-Magyar Monarchiának és népeinek politikai, történelmi és gazdasági szerepével. Mindezt azonban csak most, évek multával sikerült megtudnunk. Lloyd George-nak emlékiratai, Harold Nicholson és George Clemenceau följegyzései azt mutatják a világnak, hogy a békecsinálók szörnyü tájékozatlansága nemcsak a történelmi és gazdasági adatokra vonatkozott, hanem a legegyszerübb földrajzi helyzetekre és néprajzi állapotokra is! A béke alkotói nem ismerték fel az Osztrák-Magyar Monarchiának azt a fontos szerepét, amelyet az betöltött az európai népek koncertjében, még pedig nemcsak hatalompolitikailag, hanem történelmi, gazdasági és földrajzi szempontokból sem, ami pedig ha ismert lett volna azok előtt, akik Európa uj térképét megrajzolták - mekkora merészség volt erre vállalkozni annak ismerete nélkül! - merészség volt erre vállalkozni annak ismerete nélkül! - minden elmaradt volna, ahogyan történt és sok minden elmaradt volta valamennyi érdekelt fél javára. Vissza

Tartalom

Hiszekegy 2
Bevezető 5
Irodalom 9
Tartalom 11
Rab Tamás: A magyar anyához 15
Elöljáróul 17
Magyarország 21
A történelem legigazságtalanabb békéje: Trianon 22
Soha! 24
Memento! 25
MIÉRT IGAZSÁGTALAN TRIANON?
I. Feleletet ad rá a magyar történelem 26
1. Kik laktak a Közép-Duna-Medencét a magyarok honfoglalás előtt? 26
2. A magyarok honfoglalása 29
3. A magyarság történelmi hivatása 31
4. A magyarság államalkotó ereje 31
5. A honfoglaló magyarság müveltsége 33
6. A nemzeti királyság kora 35
Mit köszönhetünk az Árpádoknak? 42
7. Magyarország története a mohácsi vészig 43
8. Második csapás: A török hódoltság kora 50
9. Elnyomatási törekvések, telepítések 61
10. A nemzeti ébredés kora, szabadságharc 65
11. A kiegyezéstől napjainkig 77
12. Milyen feleletet ad a történelem? 88
II. Mit felel a természet Trianonra?
Magyarország egységes hegyrendszere 92
Magyarország egységes vízrendszere 96
A megélhetés forrásai
a) Mezőgazdaság 98
b) Bányászat 102
c) Ipar 103
d) Kereskedelem 104
e) Közlekedés 105
Amit a természet felel! 105
A magyar birodalom cimere 106
A magyar Szent Korona 108
Magyar Miatyánk, Berki Ferenc költeménye 108
III. Mit mond a kultura és a művészetek?
1. A magyar müvelődés 109
2. Nagy magyar államférfiak 111
3. Nagy magyarok a tudomány szolgálatában 113
4. Kiváló magyar irók, költők 114
5. Nevesebb magyar képzőmüvészeink 115
6. A magyar zenei élet nagyságai 116
7. A világhirü magyar sport nagyságai 117
Vádirat Trianon ellen 118
Amit elraboltak tőlünk! 120
1. Mit rabolt el Csehország? 120
2. Mit rabolt el Románia? 122
3. Mit rabolt el tőlünk Szerbia? 123
4. Mit vett el "hálából" tőlünk Ausztria? 124
Összes veszteségeink 125
Nemzetiségi és hitfelekezeti viszonyok 128
A népesség foglalkozása 132
Mezőgazdaság 133
Bányászat 136
Ipar 137
Kereskedelem 138
Közlekedés 140
Egyházak, iskolák 142
Közigazgatás 145
A magyar néperő 153
Miért igazságtalan Trianon? 156
Mi vezette a trianoni békecsinálókat szörnyü munkájukban? 159
Milyen cimen szakitották el tőlünk Észak-Magyarországot? 162
Hogyan lett Erdélyből - Románia? 167
Délmagyarország elvesztése 177
Fiume 180
Nyugatmagyarország, Trianon legfájóbb sebe 182
Tiltakozunk! 187
Mit tanult tőlünk Európa ? 187
Végszó 189
Idegenek véleménye Magyarországról- és a trianoni igazságtalanságról 190
A revíziós mozgalom története 193
Mit kiván a magyar nemzet? 212
I. Miért veszedelmes Trianon a megcsonkított Magyarországra nézve? 213
II. Miért veszedelmes Trianon az európai béke szempontjából? 214
III. Miért veszedelmes Trianon az egyetemes kulturára
nézve? 215
Országzászlónk, Lampérth Gézától 219
Móra László: Magyar imádság 220
Költemények a trianoni Magyarországból! 221
Sajó Sándor: E rab föld mind az én hazám 221
Pohárnok Jenő: Uj honfoglalás 221
Szathmáry István: Mi nem feledhetünk 222
Végvári: Magyar gyermekek 223
Vályi Nagy Géza: Sem egy halmot, sem egy völgyet 224
Pap-Váry Elemérné: Hitvallás 225
Jakab Ödön: Az Alföld magyarjaihoz 226
Falu Tamás: Magyar visszhang 227
Kárpáti Piroska: Üzenet Erdélyből 227
Hajdú István: Arad 228
Nagy András: Magyar bánat 228
Hajdú István: Felriad a Tátra 229
Pohárnok Jenő: Ha egyszer újra 230
Szép Ernő: Imádság 230
Móra László: Volt, van és lesz! 231
Pohárnok Jenő: Ha megnövök 231
Mentes Mihály: Magyar cimer 232
Hajdú István: Szentigazság 233
Pohárnok Jenő: A hős székely fiu 233
Szathmáry István: Nagy lesz újra Magyarország 234
Báthory Gábor: Drága magyar hazánk 234
Havas István: Uj március 235
Lampérth Géza: Csak azért! 235
Józsa Rezső: Tudjátok, kik vagytok ? 235
Móra Ferenc: Magyar imádság 236
Sajó Sándor: Fegyverre! 236
Hajdú István: Székely virradat 237
Kovách Ferenc: Szegény magyar 237
J. H. E.: Magyar feltámadás 238
Zórád Eta: A térkép 238
Hajdú István: Ha majd Horthy Miklós... 238
Mézes János: Balogh Pista haza vágyik 239
Havas István: Amig erünkben vér folyik 240
A hadak utján, Gyula diák verse 240
Móra László: Komáromnál 240
Magyarország vármegyéi, városai
Jelmagyarázat 241
I. A Magyar-medence közepe: A Nagy-Alföld 241
II. A Kis-Alföld medencéje 266
III. Dunántuli dombvidék 277
IV. A Magyar-medence északi pereme 307
1. Észak-Nyugati felvidék
2. Észak-Keleti felvidék
V. A Magyar-medence keleti és déli pereme
Erdély 312
Horvát-Szlavonország 332
A Trianonban teljesen elszakitott vármegyék 335
A trianoni igazságtalan itélet számokban 336
Képek jegyzéke 337

Képek jegyzéke
Honfoglaló magyar kürtös 16
A szétdarabolt Magyarország 22
Magyarország a IX. század végén a magyarok honfoglalás előtt 27
Magyarország Szent István korában 30
A Szent Korona fejléc 35
Szent István 36
Magyarország az Árpádok korában 41
Az Anjou királyaink címere 43
Magyarország Nagy Lajos uralkodása idejében 44
Nagy Lajos 46
Hunyadi János 47
A kolozsvári Mátyás-szobor 49
Magyarország Mátyás király halálakor 51
Magyarország a török hódoltság idejében 53
Bethlen Gábor kora 56
Pázmány Péter kora 58
II. Rákóczi Ferenc 60
Széchenyi emléktábla az Akadémián 66
Kossuth Lajos 70
Deák Ferenc 77
Erzsébet királyné 79
József főherceg 81
Vitéz nagybányai Horthy Miklós Magyarország kormányzója 83
Vitéz Gömbös Gyula Magyarország miniszterelnöke 85
A Magyar-Medence keresztmetszetben 93
Az egységes Magyar-Medence hegyrajza 94
Az egységes Magyar-Medence vízrajza 96
A magyar birodalom cimere 107
Szent István Magyarországának feldarabolása Trianon után 120
Amit a csehek »hódítottak« el tőlünk 121
Nem lesz soha Románia! Erdély 123
Trianon óta ez »Jugoszlávia«? 124
Német-Ausztria »hálája« 126
A népesség megoszlása anyanyelv szerint 128
A nemzetiségi viszonyok állapota Trianon után 129
A népesség megoszlása vallás szerint 131
Szántóföldünk volt; van; elveszett 133
Erdőnk volt; van; elveszett 133
A magyar államvasutat ért veszteség 140
Vasúti mozdonyunk volt; van; elveszett 140
Népiskoláink volt; van; elveszett 144
Polgári iskolánk volt; van 144
A magyar néperő fejlődése ezer éven át 154
Igy »szabaditotta« fel Trianon a nemzetiségeket! 157
Vasércbányászat és vizierő veszteségünk grafikonja 159
Észak 162
A dévényi Ezredévi emlék 163
Mária Terézia szobra Pozsonyban 165
A kassai dóm 166
Kelet 168
Vajdahunyad vára 169
Csíkszereda 171
Kolozsvár 172
Bánffyhunyadi szoba 174
Brassó az uj oláh Flórenc? 175
Az aradi vértanuk emlékmüve 176
Dél szobra 182
Kazánszoros az Aldunán 178
Resicabánya 179
Fiume 181
Nyugat szobra 182
Busuló magyar a »Bethlenek« cimü műből 189
A Rothermere lord -által javasolt határ 195
Apponyi Albert gróf 197
Lord Rothermere 199
Mussolini, Olaszország miniszterelnöke 202
Rákosi Jenő 207
A Délvidéki Országzászló 218
A diadalmas magyar cimer 220
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem