Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Adatkezelési tájékoztató

Érvényesség kezdete: 2021. december 1.

Aktuális PDF verzió

Korábbi verziók

Adatkezelési tájékoztató (Hatályba lépés: 2018. május 1.)

1. Bevezetés

Az Antikvárium.hu Kft. (székhelye: 6771 Szeged, Makai út 29., a továbbiakban: „Antikvárium.hu”, „szolgáltató”, vagy „adatkezelő”) antikvár könyvek szolgáltatása iránti online rendszert nyújt megrendelőinek, felhasználóinak. Ön a https://www.antikvarium.hu/ weboldalon (a továbbiakban: „antikvarium.hu weboldal” vagy "weboldal”) könyveket rendelhet meg, könyvaukciókon vehet részt, előjegyeztetheti magát a keresett könyvekre és az érdeklődésének megfelelő könyvek érkezéséről kaphat értesítést.

Az Antikvárium.hu mint adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „tájékoztató”, vagy „szabályzat”) szerint kezeli az Ön mint az adatkezelés érintettjének és az adatkezelésben közreműködő felhasználónak személyes adatait (a továbbiakban mint „érintett”). Az Antikvárium.hu adatkezelései megfelelnek a hatályos jogszabályokban és jelen szabályzatban foglalt előírásoknak.

Amennyiben jelen szabályzat bizonyos részei nem érthetőek, vagy kérdései merülnek fel, kérem, forduljon hozzánk bizalommal a jelen szabályzat Kapcsolat fejezetében rögzített elérhetőségeinken, hogy megválaszolhassuk kérdéseit.

Az Antikvárium.hu kizárólag jelen szabályzatban rögzített adatkezelésekhez és az ott meghatározott adatkezelési célokra kezeli személyes adatait. Adatait csak a szükséges mértékben, ideig és módon kezeljük, mivel kiemelten fontosnak tartjuk az Ön magánszféráját és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatainak biztonságban tartása érdekében az Antikvárium.hu megtesz minden szükséges és elérhető biztonsági intézkedést mind technikai értelemben, mind az adatkezelésben közreműködő személyek eljárása, illetve tevékenysége szerint.

Jelen tájékoztató ismerteti az Antikvárium.hu adatkezeléseinek részleteit és szabályait, amelyek mind az adatkezelőkre, mind az adatkezelésekben közreműködő partnereire irányadóak.

Az Antikvárium.hu a fenti személyes adatokat elsősorban azért kezeli, hogy vásárlói az antikvarium.hu weboldalt megfelelően használhassák. Az antikvarium.hu weboldal használata kapcsán megvalósuló adatkezelésben több személy, illetve szereplő vesz részt. Az Ön személyes adatai kapcsán megvalósuló adatkezelés során az adatkezelő az Antikvárium.hu.

Az „Adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Az adatkezelés kapcsán az Antikvárium.hu igénybe veheti további vállalkozások segítségét az adatkezelési célok végrehajtásában (pl.: házhozszállítás, könyvelés, szerverszolgáltatás, stb.). Ilyen esetben közreműködő partner vállalkozás az Ön személyes adatainak kezelésében adatfeldolgozóként vesz részt.

Az „Adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, és többnyire csak utasításokat hajt végre, illetve az adatkezelés szempontjából nem hoz döntéseket, illetve nem az adatfeldolgozó határozza meg az adatkezelés eszközeit.

Az adatkezelésért a vásárlók felé elsősorban az adatkezelő Antikvárium.hu tartozik felelősséggel. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben az adatfeldolgozóra vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Az adatkezelő által elkövetett hibákért kizárólag maga az adatkezelő felel.

Ön az adatkezeléssel szemben tiltakozhat

Ön, mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő, a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2. Az egyes adatkezelések

1. Az antikvarium.hu tevékenységével összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az Antikvárium.hu kereskedelmi tevékenységéhez szükséges az adatkezelés annak érdekében, hogy Ön a weboldalon keresztül megrendelését leadhassa, és mi az Ön könyvvásárlásra vonatkozó megrendeléseit teljesítsük. Személyes adatait az Ön megrendelésének teljesítése érdekében kezeljük.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlóra (érintettre)

A vásárló számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés az antikvarium.hu weboldal igénybevételéhez szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő az Antikvárium.hu.

 • székhely és levelezési cím:
 • e-mail cím:
 • telefonszám:
 • web:
 • Az Antikvárium.hu képviselője:
 • e-mail cím:
 • Magyarország 6771 Szeged, Makai út 29.
 • info@antikvarium.hu
 • +36 62 452-833
 • https://www.antikvarium.hu/
 • Chovanecz Balázs ügyvezető
 • info@antikvarium.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

Az antikvarium.hu weboldal regisztrált felhasználói, akik a weboldalon feltüntetett könyvek közül vásárolnak, rendelnek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az online vásárlók.

A kezelt személyes adatok

A vásárlókról az alábbi személyes adatokat kezeli az Antikvárium.hu:

személyazonosító adatok

vásárló neve, születési év, lakcím

kapcsolattartási adatok

e-mail cím, telefonszám

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás megadása elektronikus formában történik.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) a) alapján, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Antikvárium.hu és az alábbi kapcsolt vállalkozása, a Könyvfelvásárló Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá.

Kapcsolt vállalkozás:

Cégnév: Könyvfelvásárló Kft.
Székhely: 6771 Szeged, Makai út 31. Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz:

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: EBOND Informatikai Szolgáltató Kft.
Székhely: 6724 Szeged, Hétvezér utca 2.

Rendszergazda:

Cégnév: Whizystems Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5600 Békéscsaba, Kis-Tabán utca 28.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Ön nem köteles az antikvarium.hu weboldal igénybevételéhez szükséges személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor Ön nem fogja tudni igénybe venni az antikvarium.hu online vásárlási felületet, és ebben az esetben a vásárló nem fogja tudni élvezni az antikvarium.hu weboldal nyújtotta online vásárlási lehetőséget.

Adatkezelés és tárolás ideje

Az érintett adatait a szerződés fennállása alatt kezeljük. A szerződés megszűnését követően az adatkezelő a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges személyes adatait kezelheti. Ennek alapján személyes adatai az általános 5 éves elévülési ideig kezelhetők abból a célból, hogy a megrendeléseivel összefüggésben érvényesíthessék jogos érdekeiket.

Ennek a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárlók adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A fenti adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás valósul meg.

Társaságunk profilalkotást nem végez.

A „profilalkotás” személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

A profilalkotás célja, hogy az Ön számára érdekesebb és fontosabb termékeinket kínáljuk fel, illetve vásárlási szokásaihoz jobban igazodó webáruházat tudjunk az Ön rendelkezésére bocsátani. A profilalkotás kizárólag vásárlási szokásaira és preferenciáira terjed ki. A profilalkotás az Ön számára nem jár hátrányos következményekkel vagy bármilyen korlátozásokkal.

Google: Az Antikvarium.hu a Google LLC. Google Adwords, Google Analytics, Google DoubleClick, és a Google Youtube szolgáltatását weboldala keretében használja. A Google Adwords Google Analytics, Google DoubleClick, Google Youtube cookiekat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges oka az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Google segítségével.

A cookie által tárolt információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google LLC. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google LLC. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google LLC. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google LLC. - Adatvédelmi irányelvei - a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.

A Google LLC. weboldalán a Google LLC. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

A Goolge adatkezelésének beállításait itt módosíthatja: https://privacy.google.com

Facebook: Az Antikvarium.hu a Facebook Inc. szolgáltatását a weboldala keretében használja. A Facebook cookiekat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges célja az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Facebook segítségével.

A cookie által tárolt információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Facebook Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Facebook Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Facebook Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Facebook Inc. Adatvédelmi irányelvei a https://www.facebook.com/privacy/explanation honlapon érhető el.

A Facebook Inc. weboldalán a Facebook Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Instagram: Az Antikvarium.hu az Instagram szolgáltatását a weboldala keretében használja. A Facebook cookiekat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges célja az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Facebook segítségével.

A cookie által tárolt információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Facebook Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Instagram átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Facebook Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Instagram Adatvédelmi irányelvei a https://help.instagram.com/519522125107875 honlapon érhető el.

Az Instagram weboldalán a Instagram adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Twitter, Pinterest: A MOPP a Twitter, Pinterest szolgáltatását a weboldala keretében használja. A Twitter, Pinterest cookiekat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését.

A Twitter adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a kezelt adatok köréről kérjük az alábbi weboldalon tájékozódjon: https://cdn.cms-twdigitalassets.com/content/dam/legal-twitter/site-assets/privacy-page-gdpr/pdfs/PP_Q22018_April_EN.pdf

A Pinterest adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a kezelt adatok köréről kérjük az alábbi weboldalon tájékozódjon: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy

2. Az Antikvárium.hu vásárlóinak szállítási adatainak kezelése

Az adatkezelés célja

Az antikvarium.hu weboldalon leadott megrendelésének az Antikvárium.hu eleget tesz, és a megrendelt árut (könyvet) házhozszállítási szolgáltatása útján juttatja el az Ön részére. A szállítással összefüggésben az Antikvárium.hu kezeli a vásárlók szállítási adatait. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy az Antikvárium.hu eleget tegyen annak a szerződésben vállalt kötelezettségének, hogy a megrendelt árut házhoz szállítja.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés az antikvarium.hu weboldalon történő rendelés leadása kapcsán szerződés alapján szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő az Antikvárium.hu.

 • székhely és levelezési cím:
 • e-mail cím:
 • telefonszám:
 • web:
 • Az Antikvárium.hu képviselője:
 • e-mail cím:
 • Magyarország 6771 Szeged, Makai út 29.
 • info@antikvarium.hu
 • +36 62 452-833
 • https://www.antikvarium.hu/
 • Chovanecz Balázs ügyvezető
 • info@antikvarium.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

Az antikvarium.hu weboldal regisztrált felhasználói, akik a weboldalon feltüntetett könyvek közül vásárolnak, rendelnek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az online vásárlók.

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a Antikvárium.hu a megrendelések teljesítése érdekében:

Személyazonosító adatok:

vevő neve, lakcíme, szállítási címe

Kapcsolattartási adatok

e-mail cím, telefonszám

Adatkezelés jogalapja

A vásárló személyes adatainak kezelésének oka, illetve alapja (jogalapja) az, hogy az Ön által online megvásárolt könyvet az Ön által megadott címre elszállítsa, és ezzel a szerződéses kötelezettségét teljesíteni tudja.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, ; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Antikvárium.hu és az alábbi kapcsolt vállalkozása, a Könyvfelvásárló Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá.

Kapcsolt vállalkozás:

Cégnév: Könyvfelvásárló Kft.
Székhely: 6771 Szeged, Makai út 31. Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz:

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: EBOND Informatikai Szolgáltató Kft.
Székhely: 6724 Szeged, Hétvezér utca 2.

Rendszergazda:

Cégnév: Whizystems Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5600 Békéscsaba, Kis-Tabán utca 28.

Az Antikvárium.hu szállítási és fuvarozási cégekkel működik együtt. Ezek a cégek adatfeldolgozókként vesznek részt a szállítással összefüggésben megvalósuló adatkezelésben. Ezeknek a cégeknek az Antikvárium.hu a megrendeléseinek leszállításához szükséges adatain túl, más adatokat nem ad át.

Csomagküldés, futárszolgálat:

A Szolgáltató neve: Sprinter Futárszolgálat Kft.
A Szolgáltató székhelye:1097 Budapest, Táblás utca 39.

 • Sprinter Futárszolgálat: Az antikvarium.hu a weboldalon leadott rendelések házhozszállítását a Sprinter Futárszolgálat Kft. (továbbiakban „Sprinter”) által üzemeltetett futárszolgálaton keresztül is teljesítheti. Amennyiben az Ön megrendelése Sprinter futárszolgálatán keresztül kerül teljesítésre, úgy az adatait továbbítjuk a Sprinter részére. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy az Ön megrendelésének házhozszállítását teljesíteni tudjuk és ennek következtében Ön hozzájusson a megrendelt termékekhez. A Sprinter szolgáltatás kapcsán megvalósuló adatkezelésben adatfeldolgozó a Sprinter Futárszolgálat Kft (Cg. 01-09-660447; székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.).
 • A Sprinter kapcsán megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatban kérem, az alábbi oldalon tájékozódjon: http://www.sprinter.hu/wp-content/uploads/2018/05/Sprinter-Adatkezelesi-Tajekoztato.pdf
 • Amennyiben személyes adatainak kezelése kapcsán merülnek fel kérdései vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, forduljon elsősorban az adatkezelőhöz, vagyis az Antikvárium.hu-hoz.
 • Amennyiben adatfeldolgozó által megvalósított adatkezelés kapcsán merülnek fel kérdései, vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, hogy forduljon elsősorban a Sprinter Futárszolgálat Kft.-hez.

A Szolgáltató neve: FOXPOST Zrt.
A Szolgáltató székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

 • FOXPOST csomagátvétel: Az antikvarium.hu a weboldalon leadott rendelések kiszállítását a FOXPOST Zrt. (továbbiakban „FOXPOST” által üzemeltetett csomagátvételi helyeken keresztül is teljesítheti. Amennyiben az Ön megrendelése FOXPOST csomagátvevő helyeken keresztül kerül teljesítésre, úgy az adatait továbbítjuk a FOXPOST részére. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy az Ön megrendelésének házhozszállítását teljesíteni tudjuk és ennek következtében Ön hozzájusson a megrendelt termékekhez. A FOXPOST szolgáltatás kapcsán megvalósuló adatkezelésben adatfeldolgozó a FOXPOST Zrt. (Cg. 10-10-020309; székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.).
 • A FOXPOST kapcsán megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatban kérem, az alábbi oldalon tájékozódjon: https://www.foxpost.hu/wp-content/uploads/2018/05/01_Adatkezel%C3%A9si-Szab%C3%A1lyzat_2018.pdf?
 • Amennyiben személyes adatainak kezelése kapcsán merülnek fel kérdései vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, forduljon elsősorban az adatkezelőhöz, vagyis az Antikvárium.hu-hoz.
 • Amennyiben adatfeldolgozó által megvalósított adatkezelés kapcsán merülnek fel kérdései, vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, hogy forduljon elsősorban a FOXPOST Zrt.- hez.

A Szolgáltató neve: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
A Szolgáltató székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

 • GLS Futárszolgálat: Az antikvarium.hu a weboldalon leadott rendelések házhozszállítását a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (továbbiakban GLS) által üzemeltetett futárszolgálaton keresztül is teljesítheti. Amennyiben az Ön megrendelése GLS futárszolgálatán keresztül kerül teljesítésre, úgy az adatait továbbítjuk a GLS részére. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy az Ön megrendelésének házhozszállítását teljesíteni tudjuk és ennek következtében Ön hozzájusson a megrendelt termékekhez. A GLS szolgáltatás kapcsán megvalósuló adatkezelésben adatfeldolgozó a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (Cg. 13-09-111755; székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.).
 • A GLS kapcsán megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatban kérem, az alábbi oldalon tájékozódjon: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat
 • Amennyiben személyes adatainak kezelése kapcsán merülnek fel kérdései vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, forduljon elsősorban az adatkezelőhöz, vagyis az Antikvárium.hu-hoz.
 • Amennyiben adatfeldolgozó által megvalósított adatkezelés kapcsán merülnek fel kérdései, vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, hogy forduljon elsősorban a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.-hez.

A Szolgáltató neve: Express One Hungary Kft.
A Szolgáltató székhelye: 1239 Budapest, Európa utca 12.

 • Express One Futárszolgálat: A antikvarium.hu a weboldalon leadott rendelések házhozszállítását az Express One Hungary Kft. (továbbiakban „Express One”) által üzemeltetett futárszolgálaton keresztül is teljesítheti. Amennyiben az Ön megrendelése Express One futárszolgálatán keresztül kerül teljesítésre, úgy az adatait továbbítjuk az Express One részére. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy az Ön megrendelésének házhozszállítását teljesíteni tudjuk és ennek következtében Ön hozzájusson a megrendelt termékekhez. Az Express One szolgáltatás kapcsán megvalósuló adatkezelésben adatfeldolgozó az Express One Hungary Kft. (Cg. 01-09-980899; székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12.).
 • Az Express One kapcsán megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatban kérem, az alábbi oldalon tájékozódjon: https://expressone.hu/public/Express_One_Hungary_Kft_Adatkezelesi_tajekoztato.pdf
 • Amennyiben személyes adatainak kezelése kapcsán merülnek fel kérdései vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, forduljon elsősorban az adatkezelőhöz, vagyis az Antikvárium.hu-hoz.
 • Amennyiben adatfeldolgozó által megvalósított adatkezelés kapcsán merülnek fel kérdései, vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, hogy forduljon elsősorban az Express One Hungary Kft.-hez.

A Szolgáltató neve: FedEx Trade Networks Transport & Brokerage (Hungary) Kft.
A Szolgáltató székhelye: 2220 Vecsés, Airport City Logisztikai Park, Üllői út 807/B C. ép.

 • FedEx Futárszolgálat: A antikvarium.hu a weboldalon leadott rendelések házhozszállítását a FedEx Trade Networks Transport & Brokerage (Hungary) Kft. (továbbiakban „FedEx”) által üzemeltetett futárszolgálaton keresztül is teljesítheti. Amennyiben az Ön megrendelése FedEx futárszolgálatán keresztül kerül teljesítésre, úgy az adatait továbbítjuk a FedEx részére. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy az Ön megrendelésének házhozszállítását teljesíteni tudjuk és ennek következtében Ön hozzájusson a megrendelt termékekhez. A FedEx szolgáltatás kapcsán megvalósuló adatkezelésben adatfeldolgozó a FedEx Trade Networks Transport & Brokerage (Hungary) Kft. (Cg. 13-09-141990; székhely: 2220 Vecsés, Airport City Logisztikai Park, Üllői út 807/B C. ép.).
 • A FedEx kapcsán megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatban kérem, az alábbi oldalon tájékozódjon: https://www.fedex.com/hu-hu/privacy-policy.html
 • Amennyiben személyes adatainak kezelése kapcsán merülnek fel kérdései vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, forduljon elsősorban az adatkezelőhöz, vagyis az Antikvárium.hu-hoz.
 • Amennyiben adatfeldolgozó által megvalósított adatkezelés kapcsán merülnek fel kérdései, vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, hogy forduljon elsősorban a FedEx Trade Networks Transport & Brokerage (Hungary) Kft.-hez.

A Szolgáltató neve: Magyar Posta Zrt.
A Szolgáltató székhelye: 2220 Vecsés, Airport City Logisztikai Park, Üllői út 807/B C. ép.

 • Magyar Posta Zrt.: A antikvarium.hu a weboldalon leadott rendelések házhozszállítását a Magyar Posta Zrt. (továbbiakban „Magyar Posta”) által is teljesítheti. Amennyiben az Ön megrendelése Magyar Postán keresztül kerül teljesítésre, úgy az adatait továbbítjuk a Magyar Posta részére. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy az Ön megrendelését teljesíteni tudjuk és ennek következtében Ön hozzájusson a megrendelt termékekhez. A Magyar Posta szolgáltatás kapcsán megvalósuló adatkezelésben adatfeldolgozó a Magyar Posta Zrt. (Cg. 01-10-042463; székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.).
 • Magyar Posta kapcsán megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatban kérem, az alábbi oldalon tájékozódjon: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato
 • Amennyiben személyes adatainak kezelése kapcsán merülnek fel kérdései vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, forduljon elsősorban az adatkezelőhöz, vagyis az Antikvárium.hu-hoz.
 • Amennyiben adatfeldolgozó által megvalósított adatkezelés kapcsán merülnek fel kérdései, vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, hogy forduljon elsősorban a Magyar Posta Zrt.-hez.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Ön nem köteles házhozszállításhoz szükséges személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor Ön nem fogja tudni igénybe venni az antikvarium.hu online vásárlási felületet – mivel online vásárláshoz elengedhetetlenül szükséges egy szállítási cím megadása –, ill. ebben az esetben a vásárló nem fogja tudni élvezni az antikvarium.hu weboldal nyújtotta online vásárlási lehetőséget.

Adatkezelés és tárolás ideje

Az Antikvárium.hu a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges személyes adatait a szállítást követően is kezelheti. Ennek alapján személyes adatai az általános 5 éves elévülési ideig kezelhetőek abból a célból, hogy szállítással kapcsolatos igényeivel összefüggésben érvényesíthesse jogos érdekeiket.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárlók adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük amely, országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A vásárlók adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

3. Az Antikvárium.hu számlázással és könyveléssel összefüggő adatkezelése

Az adatkezelés célja

A megvásárolt termékek (könyvek) ellenértékéről az Antikvárium.hu a hatályos jogszabályok értelmében köteles számlát kiállítani a megrendelői részére. A számlakiállítással összefüggésben az Antikvárium.hu kezeli a vásárlók számlázási adatait. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy az Antikvárium.hu eleget tegyen annak a jogszabályi kötelezettségének, hogy gazdasági eseményekről számviteli bizonylatot kell kiállítania. A számlakiállítás kapcsán felmerülő adatkezelés az Antikvárium.hu üzlethelyiségeiben és online webáruházán történő vásárlási folyamatokra is kiterjed.

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

Az antikvarium.hu weboldal regisztrált felhasználói, akik a weboldalon feltüntetett könyvek közül vásárolnak, rendelnek, továbbá az Antikvárium.hu üzlethelyiségeiben vásárlók. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a vásárlók.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő az Antikvárium.hu.

 • székhely és levelezési cím:
 • e-mail cím:
 • telefonszám:
 • web:
 • Az Antikvárium.hu képviselője:
 • e-mail cím:
 • Magyarország 6771 Szeged, Makai út 29.
 • info@antikvarium.hu
 • +36 62 452-833
 • https://www.antikvarium.hu/
 • Chovanecz Balázs ügyvezető
 • info@antikvarium.hu

A kezelt személyes adatok

A vásárlókról az alábbi személyes adatokat kezeli az Antikvárium.hu:

személyazonosító adatok

vásárló neve, születési év, lakcím

kapcsolattartási adatok

e-mail cím, telefonszám

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Antikvárium.hu és az alábbi kapcsolt vállalkozása, a Könyvfelvásárló Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá.

Kapcsolt vállalkozás:

Cégnév: Könyvfelvásárló Kft.
Székhely: 6771 Szeged, Makai út 31. Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz:

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: EBOND Informatikai Szolgáltató Kft.
Székhely: 6724 Szeged, Hétvezér utca 2.

Rendszergazda:

Cégnév: Whizystems Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5600 Békéscsaba, Kis-Tabán utca 28.

Könyvelés:

Cégnév: Lida és Társa 97 Kft.
Székhely: 6723 Szeged, Pósz Jenő u. 1/a.

Jogszabályi előírás alapján személyes adatait továbbíthatjuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A vásárló köteles a vásárlása kapcsán kiállítandó számlákhoz szükséges adatait megadni, mivel a számla kiállításának kötelezettségét a jogszabály írja elő.

Adatkezelés és tárolás ideje

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) - (2) bekezdései alapján a számla, illetve annak kiállításához szükséges adatok megőrzési ideje 8 év.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárlók adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük amely, országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A vásárlók adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

4. Az Antikvárium.hu vásárlóinak adatkezelése a weboldal témaköri értesítő szolgáltatásával összefüggésben

Az adatkezelés célja

Az adatkezelést célja, hogy Ön értesítést kapjon az érdeklődésének megfelelő művek érkezéséről, újdonságokról. Az értesítő beállítása megkönnyíti az egyes témák, sorozatok figyelemmel kísérését. Kérheti az értesítést egyes szerzők könyveiről, sorozatokról, adott könyvkiadók kiadványairól, bizonyos évfolyamokról, valamint háború előtti könyvekről, bejelölheti az Önt érdeklő témát/témákat. Ez a menüpont segíthet akkor is, ha nem tudja a könyv címét, de más adataival rendelkezik. Ha Ön több értesítőt is beállított, pl. értesítést kér a modellezéssel kapcsolatos könyvekről, valamint "A világirodalom remekei" sorozatról – egy elektronikus levélben, de külön listában kapja meg a kért információt.

Tájékoztatjuk, hogy ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azzal, hogy az értesítők beállításainál törli a korábban felvett értesítéseit. Az értesítés törlését követően nem fogunk Önnek értesítőt küldeni az Ön által beállított témákról.

Az értesítésküldéssel összefüggésben az Antikvárium.hu kezeli az antikvarium.hu weboldalt használó vásárlók elektronikus elérhetőségének adatait.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az értesítés beállításai során Ön beállíthatja, hogy milyen gyakorisággal szeretne értesítést kapni (1 nap, 2 nap, 3 nap, 1 hét, 2 hét).

Értesítések gyakorisága: Az Ön által megjelölt gyakorisággal naponta, két naponta, három naponta, hetente vagy két hetente.

Az értesítéseket e-mail címére küldjük elektronikus formában.

Az értesítés kizárólag az Antikvárium.hu szolgáltatásaihoz és termékeihez kapcsolódik, az értesítés nem tartalmaz más cégektől származó vagy más cégekre irányuló reklámot.

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő az Antikvárium.hu.

 • székhely és levelezési cím:
 • e-mail cím:
 • telefonszám:
 • web:
 • Az Antikvárium.hu képviselője:
 • e-mail cím:
 • Magyarország 6771 Szeged, Makai út 29.
 • info@antikvarium.hu
 • +36 62 452-833
 • https://www.antikvarium.hu/
 • Chovanecz Balázs ügyvezető
 • info@antikvarium.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

Az antikvarium.hu weboldal regisztrált felhasználói, akik értesítőt állítanak be. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a weboldal felhasználói, akik értesítőt állítanak be.

A kezelt személyes adatok

A vásárlókról az alábbi személyes adatokat kezeli az Antikvárium.hu:

Személyazonosító adatok

feliratkozó neve

Kapcsolattartási adatok

feliratkozó e-mail címe

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás megadása elektronikus formában történik.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) a) alapján, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Antikvárium.hu és az alábbi kapcsolt vállalkozása, a Könyvfelvásárló Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá.

Kapcsolt vállalkozás:

Cégnév: Könyvfelvásárló Kft.
Székhely: 6771 Szeged, Makai út 31. Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz:

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: EBOND Informatikai Szolgáltató Kft.
Székhely: 6724 Szeged, Hétvezér utca 2.

Rendszergazda:

Cégnév: Whizystems Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5600 Békéscsaba, Kis-Tabán utca 28.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A vásárló nem köteles az antikvarium.hu weboldal igénybevétele kapcsán a szükséges adatait megadni, de az adatok hozzájáruláson alapuló megadása nélkül a vásárló nem fog tudni regisztrálni az Antikvárium.hu weboldalra és így nem fog tudni értesítőt beállítani.

Adatkezelés és tárolás ideje

Az adatokat az érintett visszavonásáig kezeljük.

Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és a hozzájárulását bármikor az visszavonhatja, azzal, hogy az értesítők beállításainál a jelölőnégyzet segítségével törli a korábban felvett értesítéseit. Az értesítés törlését követően nem fogunk Önnek értesítőt küldeni az Ön által beállított témákról.

Erre tekintettel az adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárlók adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A fenti adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás valósul meg (lásd: 4-6. oldal).

5. Az Antikvárium.hu vásárlóinak adatkezelése a weboldal előjegyzési szolgáltatásával összefüggésben

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy Ön az által keresett műveket megvásárolhassa. A weboldalon lehetősége van arra, hogy Ön egy jelenleg nem elérhető műre előjegyeztesse magát. Az előjegyzéséről egy automatikus e-mailt küldünk az Ön e-mail címére. Amennyiben a keresett mű elérhetővé válik úgy azonnal értesítjük Önt az Ön választása alapján emailben vagy telefonon. Egy mű előjegyzése esetén egyetlen értesítést kap, majd előjegyzését inaktívvá tesszük. Az „Előjegyzéseim” menüpontra kattintva bármikor megtekintheti, hogy mely könyvekre jegyzett már elő, előjegyzéseit törölheti, aktiválhatja/inaktiválhatja. Az előjegyzés nem kötelezi Önt vásárlásra! Az előjegyzésre vonatkozó részletes szabályokat az alábbi linken érheti el: https://www.antikvarium.hu/segitseg/ertesito#ertesito-anchor

Tájékoztatjuk, hogy ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azzal, hogy az előjegyzést az „Előjegyzéseim” menüpontra kattintva a jelölőnégyzet segítségével törli vagy inaktívvá teszi. Az előjegyzés törlését vagy inaktívvá tételét követően nem fogunk Önnek értesítést küldeni a korábban előjegyzett művek elérhetőségéről.

Az értesítésküldéssel összefüggésben az Antikvárium.hu kezeli az antikvarium.hu weboldalt használó vásárlók elektronikus elérhetőségének adatait.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Ön az előjegyzése kapcsán az alábbi értesítéseket kapja:

 • Egyszeri automatikus e-mail az Ön által tett előjegyzés rögzítéséről.
 • Egyszeri értesítés e-mailen vagy telefonon (az Ön választása alapján) a keresett mű elérhetőségéről.

Az értesítés kizárólag az Antikvárium.hu szolgáltatásaihoz és termékeihez kapcsolódik, az értesítés nem tartalmaz más cégektől származó vagy más cégekre irányuló reklámot.

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő az Antikvárium.hu.

 • székhely és levelezési cím:
 • e-mail cím:
 • telefonszám:
 • web:
 • Az Antikvárium.hu képviselője:
 • e-mail cím:
 • Magyarország 6771 Szeged, Makai út 29.
 • info@antikvarium.hu
 • +36 62 452-833
 • https://www.antikvarium.hu/
 • Chovanecz Balázs ügyvezető
 • info@antikvarium.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

Az antikvarium.hu weboldal regisztrált felhasználói, akik a weboldalon feltüntetett könyvek közül vásárolnak, rendelnek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az online vásárlók.

A kezelt személyes adatok

A vásárlókról az alábbi személyes adatokat kezeli az Antikvárium.hu:

Személyazonosító adatok

feliratkozó neve

Kapcsolattartási adatok

feliratkozó e-mail címe, telefonszáma

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás megadása elektronikus formában történik.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) a) alapján, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Antikvárium.hu és az alábbi kapcsolt vállalkozása, a Könyvfelvásárló Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá.

Kapcsolt vállalkozás:

Cégnév: Könyvfelvásárló Kft.
Székhely: 6771 Szeged, Makai út 31. Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz:

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: EBOND Informatikai Szolgáltató Kft.
Székhely: 6724 Szeged, Hétvezér utca 2.

Rendszergazda:

Cégnév: Whizystems Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5600 Békéscsaba, Kis-Tabán utca 28.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A vásárló nem köteles az antikvarium.hu weboldal igénybevétele kapcsán a szükséges adatait megadni, de az adatok hozzájáruláson alapuló megadása nélkül a vásárló nem fog tudni regisztrálni az Antikvárium.hu weboldalra és így nem fog tudni előjegyzést beállítani.

Adatkezelés és tárolás ideje

Az adatokat az érintett visszavonásáig kezeljük.

Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és a hozzájárulását bármikor az visszavonhatja, azzal, hogy az előjegyzést az „Előjegyzéseim” menüpontra kattintva a jelölőnégyzet segítségével törli vagy inaktívvá teszi. Az előjegyzés törlését vagy inaktívvá tételét követően nem fogunk Önnek értesítést küldeni a korábban előjegyzett művek elérhetőségéről.

Erre tekintettel az adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárlók adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A fenti adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás valósul meg (lásd: 4-6. oldal).

6. Az Antikvárium.hu vásárlóinak adatkezelése a weboldalon lévő aukciókkal összefüggésben

Az adatkezelés célja

Tájékoztatjuk, hogy az Antikvarium.hu aukciós felületének részletes szabályai és technikai leírásai az Antikvarium.hu aukciós szabályzata tartalmazza, amely az alábbi linken érhető el: https://www.antikvarium.hu/aukcio/index.php?t=rules

Jelen adatkezelés célja, hogy az adatkezelő elősegítse a licitált termék megvásárlását az Ön részére. Az Antikvarium.hu az licitálás előtt és a licitálás során értesítéseket küld Önnek az induló aukciókról és az aukciók állásáról.

Tájékoztatjuk, hogy ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az aukcio@antikvarium.hu e-mail címre intézett kéréssel.

Az értesítésküldéssel összefüggésben az Antikvárium.hu kezeli az antikvarium.hu weboldalt használó vásárlók kapcsolattartási adatait.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Ön az aukciók kapcsán az alábbi értesítéseket kapja:

 • Emailben értesítjük Önt az újonnan induló aukciókról.
 • Emailben értesítjük Önt, amennyiben kedvenc témakörében, vagy kedvenc szerzőjétől, szerkesztőjétől egy aukción felkínált könyv található meg.
 • Emailben értesítjük Önt, amennyiben valaki felüllicitálja az Ön licitálását. Az értesítő emailt a felüllicitálásról az aukció tervezett végéig, de legkésőbb 20:00-ig küldjük.
 • Emailben értesítjük Önt 24 órával a licitálás lezárása előtt.
 • Emailben értesítjük Önt a licitálás lezárásának napján.
 • A licitálás eredményéről emailben értesíteni fogjuk a licitálást megnyert felhasználókat, 48 órán belül.
 • A licitálás eredményéről emailben értesíteni fogjuk a licitálást nem megnyert felhasználókat, 48 órán belül.
 • A licitálás eredményéről emailben értesíteni fogjuk minden ügyfelünket.
 • SMS-ben értesítjük Önt a licitálás vége előtt 1 órával. Amennyiben szeretné, hogy a jövőben ne kapjon SMS értesítést kérjük, jelezze leiratkozási szándékát az aukcio@antikvarium.hu e-mail címen.

Tájékoztatjuk, hogy ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az aukcio@antikvarium.hu e-mail címre intézett kéréssel.

Az értesítés kizárólag az Antikvárium.hu szolgáltatásaihoz és termékeihez kapcsolódik, az értesítés nem tartalmaz más cégektől származó vagy más cégekre irányuló reklámot.

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő az Antikvárium.hu.

 • székhely és levelezési cím:
 • e-mail cím:
 • telefonszám:
 • web:
 • Az Antikvárium.hu képviselője:
 • e-mail cím:
 • Magyarország 6771 Szeged, Makai út 29.
 • info@antikvarium.hu
 • +36 62 452-833
 • https://www.antikvarium.hu/
 • Chovanecz Balázs ügyvezető
 • info@antikvarium.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

Az antikvarium.hu weboldal regisztrált felhasználói, akik az aukciós értesítésekre feliratkoznak. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a weboldal felhasználói, akik az aukciós értesítésekre feliratkoznak.

A kezelt személyes adatok

A vásárlókról az alábbi személyes adatokat kezeli az Antikvárium.hu.:

Személyazonosító adatok

feliratkozó

Kapcsolattartási adatok

feliratkozó e-mail címe, telefonszáma

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás megadása elektronikus formában történik.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) a) alapján, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Antikvárium.hu és az alábbi kapcsolt vállalkozása, a Könyvfelvásárló Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá.

Kapcsolt vállalkozás:

Cégnév: Könyvfelvásárló Kft.
Székhely: 6771 Szeged, Makai út 31. Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz:

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: EBOND Informatikai Szolgáltató Kft.
Székhely: 6724 Szeged, Hétvezér utca 2.

Rendszergazda:

Cégnév: Whizystems Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5600 Békéscsaba, Kis-Tabán utca 28.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A vásárló nem köteles az antikvarium.hu weboldal igénybevétele kapcsán a szükséges adatait megadni, de az adatok hozzájáruláson alapuló megadása nélkül a vásárló nem fog tudni regisztrálni az Antikvárium.hu weboldalra és így nem fog tudni részt venni az Antikvárium.hu aukcióin.

Adatkezelés és tárolás ideje

Az adatokat az érintett visszavonásáig kezeljük.

Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és a hozzájárulását bármikor az visszavonhatja, bármikor visszavonhatja az aukcio@antikvarium.hu e-mail címre intézett kéréssel.

Erre tekintettel az adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárlók adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A fenti adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás valósul meg (lásd: 4-6. oldal).

7. Az Antikvárium.hu vásárlóinak adatkezelése marketing célú hírlevélküldéssel összefüggésben

Az antikvarium.hu weboldal fejlesztéseiről, újdonságairól számol be, valamint akciókról és promóciókról értesíti a feliratkozó vásárlóit.

Az adatkezelés célja

Marketing célú üzeneteket és reklámokat juttatunk el Önhöz, hogy értesüljön termékeinkről, akcióinkról, kedvezményeinkről és ennek megfelelően az Ön számára fontos információkat eljuttassuk az Ön részére.

Tájékoztatjuk, hogy ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően marketing célú hírleveleket küldeni.

A hírlevélküldéssel összefüggésben az Antikvárium.hu kezeli az antikvarium.hu weboldalt használó vásárlók elektronikus elérhetőségének adatait.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés kapcsán a vásárlók napi gyakorisággal értesülnek az antikvarium.hu weboldal újdonságairól, híreiről, akcióiról és ajánlatairól.

A hírlevelek és ajánlatok gyakorisága: Hírleveleinket és ajánlatainkat heti rendszerességgel küldjük meg Önnek.

A hírleveleinket e-mail címére küldjük elektronikus formában.

A hírleveleinket kizárólag az Antikvárium.hu szolgáltatásának, termékeinek és akciónak leírásáról, ill. kapcsolódó érdekességekről küldünk. Hírleveleink tartalmazhatnak más cégektől származó vagy más cégekre irányuló reklámot.

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő az Antikvárium.hu.

 • székhely és levelezési cím:
 • e-mail cím:
 • telefonszám:
 • web:
 • Az Antikvárium.hu képviselője:
 • e-mail cím:
 • Magyarország 6771 Szeged, Makai út 29.
 • info@antikvarium.hu
 • +36 62 452-833
 • https://www.antikvarium.hu/
 • Chovanecz Balázs ügyvezető
 • info@antikvarium.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

Az antikvarium.hu weboldal regisztrált felhasználói, akik a hírlevélküldésre feliratkoznak. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az online vásárlók.

A kezelt személyes adatok

A vásárlókról az alábbi személyes adatokat kezeli az Antikvárium.hu.:

Személyazonosító adatok

feliratkozó neve

Kapcsolattartási adatok

feliratkozó e-mail címe

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás megadása elektronikus formában történik.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) a) alapján, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Antikvárium.hu és az alábbi kapcsolt vállalkozása, a Könyvfelvásárló Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá.

Kapcsolt vállalkozás:

Cégnév: Könyvfelvásárló Kft.
Székhely: 6771 Szeged, Makai út 31. Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz:

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: EBOND Informatikai Szolgáltató Kft.
Székhely: 6724 Szeged, Hétvezér utca 2.

Rendszergazda:

Cégnév: Whizystems Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5600 Békéscsaba, Kis-Tabán utca 28.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A vásárló nem köteles az antikvarium.hu weboldal igénybevétele kapcsán hírlevélküldéshez szükséges adatait megadni, de az adatok hozzájáruláson alapuló megadása nélkül az Antikvárium.hu a vásárló részére hírlevelet nem fog tudni küldeni.

Adatkezelés és tárolás ideje

Az adatokat az érintett visszavonásáig kezeljük.

Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és a hozzájárulását bármikor az visszavonhatja, bármikor visszavonhatja az aukcio@antikvarium.hu e-mail címre intézett kéréssel.

Erre tekintettel az adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárlók adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A fenti adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás valósul meg (lásd: 4-6. oldal).

8. A vásárlók adatainak kezelése nyereményjátékkal összefüggésben

Az adatkezelés célja

Az Antikvárium.hu időszakosan nyereményjátékot hirdet az antikvarium.hu weboldalon vásárlói részére. A nyereményjáték kapcsán marketing célú üzeneteket és reklámokat juttatunk el Önhöz, hogy értesüljön termékeinkről, akcióinkról, kedvezményeinkről, amelyek a nyereményjátékkal állnak összefüggésben.

Tájékoztatjuk, hogy ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően marketing célú hírleveleket küldeni.

A nyereményjátékra vonatkozó hírlevélküldéssel összefüggésben az Antikvárium.hu kezeli az antikvarium.hu weboldalt használó vásárlók elektronikus elérhetőségének adatait.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés kapcsán a vásárlók az általában 1-3 napig tartó nyereményjáték ideje alatt általánosan havi gyakorisággal értesülnek az antikvarium.hu weboldalon meghirdetett nyereményjátékról.

A nyereményjátékkal összefüggő hírlevelek és ajánlatok gyakorisága: általánosan hírleveleinket és ajánlatainkat havi gyakorisággal küldjük meg Önnek.

A hírleveleinket e-mail címére küldjük elektronikus formában.

A hírleveleinket kizárólag az Antikvárium.hu nyereményjátékairól küldünk. Hírleveleink nem tartalmaznak más cégektől származó vagy más cégekre irányuló reklámot.

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő az Antikvárium.hu.

 • székhely és levelezési cím:
 • e-mail cím:
 • telefonszám:
 • web:
 • Az Antikvárium.hu képviselője:
 • e-mail cím:
 • Magyarország 6771 Szeged, Makai út 29.
 • info@antikvarium.hu
 • +36 62 452-833
 • https://www.antikvarium.hu/
 • Chovanecz Balázs ügyvezető
 • info@antikvarium.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

Az antikvarium.hu weboldal regisztrált felhasználói, akik a hírlevélküldésre feliratkoznak. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az online vásárlók.

A kezelt személyes adatok

A vásárlókról az alábbi személyes adatokat kezeli az Antikvárium.hu.:

Személyazonosító adatok

feliratkozó neve

Kapcsolattartási adatok

feliratkozó e-mail címe

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás megadása elektronikus formában történik.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) a) alapján, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.). 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Antikvárium.hu és az alábbi kapcsolt vállalkozása, a Könyvfelvásárló Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá.

Kapcsolt vállalkozás:

Cégnév: Könyvfelvásárló Kft.
Székhely: 6771 Szeged, Makai út 31. Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz:

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: EBOND Informatikai Szolgáltató Kft.
Székhely: 6724 Szeged, Hétvezér utca 2.

Rendszergazda:

Cégnév: Whizystems Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5600 Békéscsaba, Kis-Tabán utca 28.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A vásárló köteles az antikvarium.hu weboldal igénybevétele kapcsán hírlevélküldéshez szükséges adatait megadni, de az adatok hozzájáruláson alapuló megadása nélkül az Antikvárium.hu a vásárló részére hírlevelet nem fog tudni küldeni.

Adatkezelés és tárolás ideje

Az adatokat az érintett visszavonásáig kezeljük.

Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és a hozzájárulását bármikor az visszavonhatja, bármikor visszavonhatja az aukcio@antikvarium.hu e-mail címre intézett kéréssel.

Erre tekintettel az adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárlók adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A fenti adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás valósul meg (lásd: 4-6. oldal).

9. Az Antikvárium.hu Kft. panaszkezelésével összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az Antikvárium.hu kereskedelmi tevékenységéhez szükséges az adatkezelés annak érdekében, hogy Ön az Antikvárium.hu szolgáltatásával szemben panaszt tehessen. Az Antikvárium.hu az Ön panaszát köteles megvizsgálni, és Önt annak eredményéről tájékoztatni. Személyes adatait az Ön panaszának kezelése érdekében kezeljük.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

A vásárló számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés az antikvarium.hu weboldal vásárlóinak panaszának kezeléséhez szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő az Antikvárium.hu.

 • székhely és levelezési cím:
 • e-mail cím:
 • telefonszám:
 • web:
 • Az Antikvárium.hu képviselője:
 • e-mail cím:
 • Magyarország 6771 Szeged, Makai út 29.
 • info@antikvarium.hu
 • +36 62 452-833
 • https://www.antikvarium.hu/
 • Chovanecz Balázs ügyvezető
 • info@antikvarium.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

Az antikvarium.hu weboldal regisztrált felhasználói, akik a weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások tekintetében panaszt tesznek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az online vásárlók.

A kezelt személyes adatok

A vásárlókról az alábbi személyes adatokat kezeli az Antikvárium.hu.:

Személyazonosító adatok

panasztevő neve, lakcíme

Kapcsolattartási adatok

panasztevő postacíme, telefonszáma

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás megadása elektronikus formában történik.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) a) alapján, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.). 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Antikvárium.hu és az alábbi kapcsolt vállalkozása, a Könyvfelvásárló Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá.

Kapcsolt vállalkozás:

Cégnév: Könyvfelvásárló Kft.
Székhely: 6771 Szeged, Makai út 31. Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz:

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: EBOND Informatikai Szolgáltató Kft.
Székhely: 6724 Szeged, Hétvezér utca 2.

Rendszergazda:

Cégnév: Whizystems Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5600 Békéscsaba, Kis-Tabán utca 28.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A vásárló köteles a panaszkezeléshez szükséges adatait megadni, mivel a panasz kivizsgálását és az Ön részére címzett válasz megküldési kötelezettségét a jogszabály írja elő.

Adatkezelés és tárolás ideje

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdései alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvhöz és az Antikvárium.hu válaszához szükséges adatok megőrzési ideje 5 év.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárlók adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A vásárló személyes adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

10. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése pályázatok, önéletrajzok kapcsán

Az adatkezelés célja

Az Antikvárium.hu-nál munkavállalási célból felvételre jelentkezők személyes adatait az adatkezelő Antikvárium.hu abból a célból kezeli, hogy az Ön jelentkezését, pályázatát, önéletrajzát elbírálja, valamint a kiválasztott felvételre jelentkezővel munkaszerződést kössön.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

A felvételre jelentkező számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a felvételre jelentkezés elbírálása érdekében szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő az Antikvárium.hu.

 • székhely és levelezési cím:
 • e-mail cím:
 • telefonszám:
 • web:
 • Az Antikvárium.hu képviselője:
 • e-mail cím:
 • Magyarország 6771 Szeged, Makai út 29.
 • info@antikvarium.hu
 • +36 62 452-833
 • https://www.antikvarium.hu/
 • Chovanecz Balázs ügyvezető
 • info@antikvarium.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

Az Antikvárium.hu felvételre jelentkezői azok, akik az Antikvárium.hu-nál munkaszerződést kívánnak kötni. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a felvételre jelentkezők.

A kezelt személyes adatok

A vásárlókról az alábbi személyes adatokat kezeli az Antikvárium.hu.:

felvételre jelentkező neve, önéletrajzában feltüntetett adatok

felvételre jelentkező telefonszáma, e-mail címe

Kapcsolattartási adatok

panasztevő postacíme, telefonszáma

Továbbá minden olyan adat, amely a felvételre jelentkezés, önéletrajz, pályázat során az adatkezelőhöz továbbításra kerül, ill. azok elbírálásához szükséges kommunikáció folytatásához szükséges.

Adatkezelés jogalapja

Az Ön adatainak kezelése munkaszerződés létrejötte érdekében szükséges. Személyes adatait kizárólag a munkaszerződés létrejöttével összefüggésben kezeljük.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Továbbá az adatkezelés jogszerűnek minősül a GDPR Preambulum (44) alapján, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.

A felvételi eljárás lezártát követően, az adatkezelő jogos érdekből a felvételre jelentkező adatait 1 évig tárolja. Ennek a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Antikvárium.hu és az alábbi kapcsolt vállalkozása, a Könyvfelvásárló Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá.

Kapcsolt vállalkozás:

Cégnév: Könyvfelvásárló Kft.
Székhely: 6771 Szeged, Makai út 31. Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz:

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: EBOND Informatikai Szolgáltató Kft.
Székhely: 6724 Szeged, Hétvezér utca 2.

Rendszergazda:

Cégnév: Whizystems Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5600 Békéscsaba, Kis-Tabán utca 28.

A felvételre jelentkező (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Ön nem köteles személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, az Antikvárium.hu nem fogja tudni az Ön jelentkezését, önéletrajzát, pályázatát elbírálni, ezáltal nem fog tudni Önnel munkaviszonyt létesíteni.

Az Antikvárium.hu az Ön pályázati anyagát 1 évig őrzi meg annak érdekében, hogy értesíteni tudjuk Önt a későbbi állás lehetőségekkel kapcsolatban. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk. Amennyiben Ön nem kívánja, hogy a pályázati anyagának benyújtását követően értesítsük aktuális állásajánlatainkról, úgy azt hr@antikvarium.hu-hoz intézett kéréssel bármikor jelezheti. Ezt követően pályázati anyagát töröljük.

Adatkezelés és tárolás ideje

Az Ön személyes adatait az Antikvárium.hu a felvételre jelentkezés, önéletrajz, pályázat anyagát 1 évig tárolja. Amennyiben Ön nem kívánja, hogy a pályázati anyagának benyújtását követően értesítsük aktuális állásajánlatainkról, úgy azt hr@antikvarium.hu-hoz intézett kéréssel bármikor jelezheti. Ezt követően pályázati anyagát töröljük.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A felvételre jelentkező személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A felvételre jelentkezők adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

3. Jogok, amelyek megilletik az érintetteket, akiknek a személyes adatait kezelik az adatkezelés során

Önt mint érintettet, akinek a személyes adatait kezelik, az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg. Tájékoztatjuk, hogy lenti jogait elsősorban az adatkezelővel szemben gyakorolhatja. Lenti jogait az Antikvárium.hu-val szemben gyakorolhatja.

Az Önt mint érintettet megillető jogok az adatkezelések kapcsán

 • tájékoztatáshoz való jog,
 • hozzáféréshez való jog,
 • helyesbítéshez való jog,
 • törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”,
 • korlátozáshoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • adathordozhatósághoz való joga,
 • hozzájárulás visszavonásához való jog,
 • panaszjog,
 • bírósági jogorvoslathoz való jog.

Tájékoztatáshoz való jog

Érintett tájékoztatásának általános szabályai és a tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelés megkezdése előtt legkésőbb az érintett személyes adatainak megszerzésekor az érintettet az adatkezelőnek részletesen tájékoztatnia kell. Az adatkezeléssel kapcsolatban azokról az információkról, amelyeket jelen adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

Az előzetes tájékoztatás megadásának felelőse az adatkezelő. Az Ön adatainak kezelése kapcsán az adatkezelő az Antikvárium.hu.

A fenti előzetes tájékoztatáson túl az adatkezelés bármely szakaszában tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az alábbiak szerint. Ebben az esetben az adatkezelőnek a tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül meg kell adnia. A 25 napos határidő csak indokolt esetben hosszabbítható meg legfeljebb 2 hónappal.

Az adatkezelő a tájékoztatást csak akkor tagadhatja meg, amennyiben bizonyítja, hogy az érintett nem azonosítható.

Ha az adatkezelő nem intézkedik, vagyis nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, akkor egy hónapon belül tájékoztatnia kell az érintettet az intézkedés elmaradásáról, annak okáról, valamint az érintett jogáról, hogy az adatkezeléssel összefüggésben panasszal élhet, ill. bírósághoz fordulhat. A panasz, ill. bírósági jogorvoslat részleteivel kapcsolatban jelen tájékoztató lentebb részletes információkat tartalmaz.

A tájékoztatást és intézkedést az adatkezelőnek az érintett számára díjmentesen kell biztosítania. Azonban kivételesen észszerű mértékű díjat számolhat fel az adatkezelő, vagy megtagadhatja a tájékoztatást és intézkedést, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

A hozzáférési jog alapján az érintettet az alábbi információkról kell tájékoztatni kérés esetén: a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, vagy ezek hiánya, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”

Ön mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. amennyiben az adatkezelés alapja az érintett hozzájárulása (pl.: hírlevél küldése), és az érintett visszavonja a hozzájárulását az adatkezeléshez, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fenti esetekben meghatározott törlési kérelemnek az adatkezelő nem köteles eleget tenni, amennyiben az adatkezelés szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, és a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet köteles tájékoztatni a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul (pl. hírlevél küldése) vagy a felek között fennálló szerződési kötelezettség teljesítésén; és b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (pl. marketing célú levél küldése az ügyfeleknek), az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (pl. marketing célú hírlevél küldése) – az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás visszavonásával a visszavonás előtti adatkezelés nem válik jogszerűtlenné.

4. Adatbiztonság

Személyes adatok tárolása és az adatkezelés biztonsága

Az Antikvárium.hu informatikai infrastruktúrája, tárhelyei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, telephelyein találhatóak. Az Antikvárium.hu továbbá külső tárhelyszolgáltatót vesz igénybe, és adatait saját szerverein tárolja. A szerver üzemeltetését az EBOND Informatikai Szolgáltató Kft. végzi.

Az adatkezelésekhez alkalmazott informatikai eszközöket és megoldásokat, különösen a biztonsági rendszereket úgy választjuk meg és használjuk, hogy a kezelt személyes adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Személyes adatait megfelelő intézkedésekkel védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, adatvédelmi incidens, adatlopás, adatszivárgás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Antikvárium.hu, ill. külső tárhelyszolgáltatója a nyilvántartásaiban kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve törvényi felhatalmazás esetén – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak, ill. az érintetthez rendelhetőek.

A mindenkori technikai fejlettségi szintre tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezeléseink biztonságáról és védelméről, amelyek megfelelő védelmi szintet biztosítanak személyes adatainak.

Az Antikvárium.hu és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott veszélyes emberi (pl. csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések, stb.), illetve természeti (pl. tűz és árvíz), vagy más okból eredő (pl. szolgáltatás kimaradás, stb.) káros behatások ellen. Az Antikvárium.hu adatainak biztonságát szerver és szoftver szintű védelmi eljárásokkal és szolgáltatásokkal biztosítja.

Az Antikvárium.hu az adatkezelések során megvédi a személyes adatait, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult (titkosság), a személyes adatainak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét (sértetlenség), gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználóknak szüksége van a személyes adatokra, akkor valóban hozzá tudjanak férni a kívánt adatokhoz, és rendelkezésre álljanak (rendelkezésre állás).

Tájékoztatjuk az érintetteket és partnereinket, hogy a személyes adatok részben az internet segítségével kerülnek továbbításra az Antikvárium.hu-hoz. Az interneten továbbított adatok és elektronikus üzenetek biztonsága az alkalmazott protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati veszélyekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására irányulnak. Az ilyen veszélyek kiküszöbölése érdekében az Antikvárium.hu megtesz minden tőle elvárható biztonsági intézkedést.

Az adatvédelmi incidens és annak kezelése

Az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDRP) alapján Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Tehát adatvédelmi incidensnek tekintendő minden olyan esemény, vagy helyzet, amikor az Ön személyes adatai illetéktelen kezekbe kerülhetnek.

Adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az incidenst az illetékes felügyeleti hatóságnak, illetve tájékoztatjuk Önt is, mint az adatkezelés érintettjét, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

5. Jogorvoslat, Panaszjog, Bírósági jogorvoslat

Azaz mit tehet, amennyiben személyes adatait Ön szerint nem szabályszerűen kezelik?

Panaszjog

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabálysértő. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

A panaszjog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon. Tehát panaszjogának gyakorlása esetén is, azzal egyidejűleg közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot is kezdeményezhet.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, amely hatóságnak az elérhetőségei az alábbiak:

 • Név:
 • Székhely:
 • Levelezési cím:
 • Telefon:
 • Fax:
 • Honlap:
 • E-mail:
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • 06 1 391 1400
 • 06 1 391 1410
 • http://www.naih.hu
 • ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogorvoslathoz való jog a NAIH, vagy más felügyeleti hatóság döntésével szemben

Amennyiben adatkezelésével kapcsolatban a felügyeleti hatósághoz fordult (NAIH), és a hatóság döntést hozott az ügyében, akkor Ön mint az adatkezelés érintettje, jogosult ezzel a döntéssel szemben bírósági jogorvoslatot kezdeményezni, vagyis a döntést bíróság előtt megtámadni. Az előbbi bírósági jogorvoslathoz való jog akkor is megilleti Önt, ha az illetékes felügyeleti hatóság (NAIH) nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal (NAIH) szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az adatkezelővel, vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy bírósági jogorvoslatot vegyen igénybe, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem jogszabályszerű kezelése következtében megsértették az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogait. A bírósági jogorvoslathoz való jog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon, vagy panasztételi jogát gyakorolja.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az Antikvárium.hu esetében a tevékenységi helye szerinti bíróság a magyarországi bíróságok. Míg az Antikvárium.hu székhelye szerint illetékes bíróság a Szegedi Járásbíróság, illetve speciális hatáskör esetén a Szegedi Törvényszék.

A bírói jogorvoslati eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Kártérítési felelősség és sérelemdíj

Azaz hogyan felel az adatkezelő, ill. adatfeldolgozó az érintettel szemben kár esetén?

Amennyiben a nem megfelelő adatkezelés Önnek mint az érintettnek kárt okozott, akkor a kár megtérítéséért az adatkezelő felel. Kárról abban az esetben lehet beszélni, amennyiben az adatkezelés jogszabálysértő, vagy szerződésszegő volt, és ebből az érintettnek vagyoni hátránya is származott. Jogszabályellenes adatkezelés esetén az érintett sérelemdíjat is követelhet.

A kártérítési vagy sérelemdíj iránti igényét elsősorban az adatkezelővel szemben érvényesítheti. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben csak a rá vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Vagyis az adatfeldolgozó az adatkezelő által elkövetett hibákért nem felel.

6. Az adatkezelések kapcsán alkalmazott jogszabályok listája

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 1997. évi XLVII. törvény - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről (Esztv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Sztv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgy. tv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).

7. Kapcsolat

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdései merülnek fel, vagy adatkezelésünk kapcsán az Önt megillető jogokat kívánja gyakorolni, akkor kérjük, forduljon az Antikvárium.hu Kft.-hez mint adatkezelőhöz. Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdései merülnek fel, vagy adatkezelésünk kapcsán az Önt megillető jogokat kívánja gyakorolni, akkor kérjük, forduljon az Antikvárium.hu Kft.-hez mint adatkezelőhöz.

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő az Antikvárium.hu.

 • székhely és levelezési cím:
 • e-mail cím:
 • telefonszám:
 • web:
 • Az Antikvárium.hu képviselője:
 • e-mail cím:
 • Magyarország 6771 Szeged, Makai út 29.
 • info@antikvarium.hu
 • +36 62 452-833
 • https://www.antikvarium.hu/
 • Chovanecz Balázs ügyvezető
 • info@antikvarium.hu