836.578

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

"Juteko 2002"

"Tessedik Sámuel Jubileumi Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Tudományos Napok"/Előadások és poszterek összefoglalói

Szerző

Kiadó: Magánkiadás
Kiadás helye: Szarvas
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 396 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Angol 
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN: 963-202-719-1

Előszó

A felsőoktatási intézmények jelentősége egy-egy városban vagy régióban közismerten meghatározó. Az intézmények küldetésének általános elemei (szellemi-kulturális központ, humánerőforrás... Tovább

Tartalom

PLENÁRIS ÜLÉS - PLENARY SESSION
Patay István: A Tessedik Sámuel Főiskola feladatai a Dél-alföldi régió
fejlesztésében 21
Tasks of Tessedik Sámuel College in Development of South Region of
the Hungarian Great Plain 19
Ann-Marie Van den Dries: Az intézmények kétoldalú és sokoldalú
együttműködési stratégiái az Európai Unióban 22
Bilateral and Multilateral Co-operation Strategies of Institutions in the
European Union 19
Neszmélyi Károly: A növénytermesztés és az állattenyésztés biológiai
alapjai 23
Biological Bases of Plant Production and Animal Husbandry 19
ALKALMAZOTT KÖRNYEZET- ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
SZEKCIÓ
APPLIED ENVIRONMENTAL AND WASTE MANAGEMENT 19
Ryzhuk, S. M.:A mezőgazdasági termelés jellemzői az ukrán humid zóna
drénezett területein 29
Features of agriculture system on drained lands of Ukraine humid zone 19
Bukovinszky László - Dombóvári János - Jenei Éva: A szója termesztéstechnológiájának fejlesztése környezetkímélő tápanyagellátással 31
Improvement of Production Technology of Soya with Environment
Friendly Nutrient Supply 19
Szűcs István - Tóth Sebestyén - Szabóné Pap Hajnalka: Az agrár-környezetgazdálkodás és Heves megye gyepgazdálkodásának kapcsolata 33
The relationship between agroenvironmental management and
grassland management in Heves county 19
Ferencz Kálmán: Mikrotápelemek - szennyező nehézfémek - fenntartható
talaj termékenység 34
Micronutrition - heavy metal pollution - sustainable soil productivity 19
Simándi Péter - Kocsis István - Fórizs Katalin: Szerves hulladékok
oxidálása laboratóriumi körülmények között 36
Oxidation of organic wastes under laboratory conditions 37
Tímár Péter - Tímár Vendel: A hulladékgazdálkodás általános kérdései,
alapelvei Szarvason 38
Principles of Waste Management in town Szarvas 39
Uri Zsuzsanna - Simon László: Különbözőképpen kezelt szennyvíziszapok nehézfém-szennyezettségének vizsgálata 40
Heavy metals in fractions of different municipial sewage sludges 42
ÁLTALÁNOS ÁLLATTENYÉSZTÉS - NYÚLEGÉSZSÉGÜGY
SZEKCIÓ
GENERAL ANIMAL HUSBANDRY - RABBIT HYGIENE 19
Sófalvy Ferenc - Vidács Lajos: Eltérő genotípusú színes tollú húshibrid
végtermékek nevelési eredményeinek összehasonlítása 45
The comparison of the production results in the final products of the
different genotype meat hybrids 46
Sáfár Orsolya: A tenyésztojások tárolásának hatása a kelési eredményekre 47
The effect of storing breeding-eggs on hatching results 48
Húth Balázs - Holló István - Bakos Gábor - Rolf-Dieter Fahr: Eredmények és tapasztalatok a magyartarka fejhetőség vizsgálatáról 49
Results and experiences in examinations of milking ability of
Hungarian simental 50
Kormos Balázs - Jeney Zsigmond - Gorda Sándor - Bakos János: Különböző ponty (Cyprinus carpio 1.) vonalak stresszrezisztenciája 51
Stress response of different common carp (Cyprinus carpio 1.) varieties 19
Ducza Lajos: Almozott és almozatlan tartás hatása a sertéstelepeken 53
Comparing the Technologies of Dung Removal in Pig-keeping 55
Kerti Annamária - Bárdos László - Deli József - Fébel Hedvig: A cökotrófia szerepe a nyulak retinoid és karotinoid metabolizmusában 56
Role of caecotrophy in the metabolism of retinoid and carotenoid in
rabbits 57
Matics Zsolt - Szendrő Zsolt - Biróné Németh Edit - Radnai István: Szoptatási mód hatása a szopóskori elhullásra 58
Effect of the type of nursing on the mortality of young nursed rabbits 59
Gyovai Mónika - Szendrő Zsolt - Biróné Németh Edit - Radnai István: A
születési súly, a tej ellátottság és a takarmány mennyiségének hatása a
szopós- és növendéknyulak elhullására
Effect of birth weight, milk supply and feed quantity in the mortality of
nursed and growing rabbits 61
Bodnár Károly - Gesztesi Zsuzsanna: A szaporítás költségeinek
vizsgálata a nyúltenyésztésben 63
Cost analysis of reproduction management in rabbit production 19
Sinkovics György: A bélkokcidiózis elleni védekezés alapelvei és
stratégiája
The strategy and basic elements of defence of rabbit intestinal
coccidiosis 65
FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG SZEKCIÓ
SUSTAINABLE AGRICULTURE
Iványi Ildikó - Izsáki Zoltán: Rostkender műtrágyázási tartamkísérlet
eredményei 69
Results of long term fibre hemp fertilization experiment 19
Feehan, JA vidék örökségének fenntartása a kibővített Európai
Unióban
Sustaining rural heritage in an enlarged European Union 19
Jordán, G. N. M. - Hall, N. W. - Alderson, M. - Kizilsimsek, M. - Boz, /.: A
bükkönytermesztés és annak szerepe a fenntartható mezőgazdasági
potenciál biztosításában a Kahramanmaras területen, Törökországban 71
The cultivation of vetch as a means of contributing towards the
sustainable realisation of agricultural potential in the district of
Kahramanmaras, Turkey 72
Michael Alderson: Goats in Coats - The Potential for Crop-Livestock
Interactions to Reduce Soil Erosion and Improve Agricultural
Productivity and Sustainability in the Kahramanmaras Province of
Turkey 19
Eugen Teodor Man - Tolnai Simon: A magyar-román határvidéki együttműködés regionális kutatási programjának szintézise 73
The synthesis of the regional study project for transborder Romania-Hungary cooperation 74
Turchany Guy: Fenntartható mezőgazdaság a Local Agenda 21 tükrében 75
Sustainable Agriculture in Connection with the Local Agenda 21 76
Szebeni László: Az ipari rostkendertermesztés és feldolgozás hazai
megújítása piacképes, környezetbarát végtermékek előállítása céljából 76
Domestic renewal of industrial fibre hemp cultivation and processing in
order to produce saleable, environment-friendly end products 77
Márton Árpád: A kutatási eredmények általánosan alkalmazható
alapelvei a komplex és racionális talajhasznosításban 78
The research results useful in complex and rational soil use 79
Köhler Mihály: Fenntartható mezőgazdaság refugium (menedék)
területekkel 80
Sustainable Agriculture with Refuge Areas 81
Gál Dénes - Szabó Pál - Pékár Ferenc - Váradi László: Kombinált
intenzív-extenzív tavi haltermelő rendszer fejlesztése a természeti
erőforrások fenntartható használatáért 82
Development of a combined intensive-extensive pond fish production
system for the sustainable use of natural resources 83
Csengeri István: Minőségbiztosítási rendszerek a fenntartható halászatban és akvakultúrában 84
Quality assurance systems in sustainable fisheries and aquaculture 85
FOLYÓVIZEK KARAKTERISZTIKÁI - ÁRTÉRI GAZDÁLKODÁS
SZEKCIÓ
CHARACTERISTICS OF RIVERS - FLOODPLAIN MANAGEMENT 19
Andrásfalvy Bertalan. Az ártéri gazdálkodás vitás kérdései 89
Questions of water utilization on the flood plain areas 19
Oláh János: Ártéri erőforrások és haszonvételek a Tisza völgyben 91
Flood Plain Resources and Benefits in the Tisza River Valley 93
Fodor Zoltán: A magyarországi Tisza-szakasz egykori fokai kéziratos
térképeken
Channels named "fok" indicated on manuscript maps along the bank of
the Hungarian section of the Tisza River 95
Kovács Zsolt Csaba: A nagykörűi ártéri gazdálkodás „élő-világa" 95
Rural development - revitalization project of the ancient flood plain
agriculture along the river Tisza 97
Paszternák Ferenc - Lévai Kálmán - Patay Istvánné: A holtág és az ökotermesztés kapcsolata 98
Relationship between the oxbow and ecoproduction 19
Biróné Oncsik Mária: Nehézfém-szennyezés a Tiszán 100
Heavy metal contamination on the river Tisza 102
Csák József - Wágner János: Vízminőségi célállapot a Körösökön 103
Water Quality Target Status of Körös Rivers 104
Marjai Gyula - Kovács Vera: A Szent László-vízfolyás Bicske város
térségi szakaszának rendezése 105
Drainage of the Szent László Canal in the Region of Town Bicske 106
Czakóné Czédli Jolán - Vasas Ferencné - Szilágyi Ferenc: A Szarvas-Békésszentandrási-holtág vízgazdálkodása 106
The water management of the Szarvas-Békésszentandrás ox-bow 107
HUMÁN ERŐFORRÁSFEJLESZTÉS ÉS GAZDÁLKODÁS SZEKCIÓ
DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES 19
Vitalij Derlemenko: Országos információs, szaktanácsadási és oktatási
szolgáltató rendszer létrehozása Ukrajnában 111
Creating of National Information Consulting and Educational Services
System in Ukrainian 212
Micheller Magdolna: Az úr-paraszt antinómia feloldási lehetőségei a 20.
századi Magyarországon 213
The Possibilities of Resolving the Contradiction between Landowners
and Peasants in Hungary in the 20th Century 214
Wébel Dezső: A vidékfejlesztés településszociológiai aspektusai -
Lehetőségek és korlátok 214
Settlement Sociology Aspects of Rural Development: Possibilities and
Limits 215
Hekliné Herbály Katalin: A vidéki térségek jövőjét befolyásoló tényezők
többszempontú elemzése 216
Analysis of the factors influencing the future of rural areas I27
Hornokné Uhrin Erzsébet: A szlovák nyelv szerepe a Dél-alföldön
The Role of the Slovak Language in the Southern Plain 19
Máthé Ilona: A nyelv mint az 'egyenlő esély' kulcsa 119
Language As Key for 'Equal Chance Integration' 19
Köhler Mihály - Molnár Imre: Szarvasi gazdászhagyományok hasznosíthatók a XXL századi agrárszakember képzésben 119
Traditions of Szarvasi Agricultural Education can be utilised in
Training of Agriculturists of the 21st Century 120
Környezet- és természetvédelem szekció
Environment and nature protection 125
Nick Christofi - Irena B. Ivshina: A szennyezett talajok mikrobiális
felületaktív anyagai és biológiai helyreállításuk 125
Microbial Surfactants and Bioremediation of Polluted Soils 19
Grace O'Donovan: A műholdas fényképezés szerepe az európai természetvédelmi értékű területek feltérképezésében és megfigyelésében 126
The role of satellite imagery for mapping and monitoring areas of
conservation interest in Europe 127
Irena Hanousková - Jiri Zaloudik - Jan Procházka - Pavlina Hakrová: A
táj változása a 20. században - Védett területek és elhagyott antropogén
átmeneti zónák 127
Landscape Change in 20 Century Protected Areas and Abandoned
Anthropogenic Ecotones 128
Nigel Hall - Robin Ayrd: A „terepjáró" járművek, lovak és gyalogosok
által okozott viszonylagos talaj károsodás becslése 128
An assessment of the relatíve soil damage caused by a range of 'off
road' vehicles, horses and pedestrians 129
Yu. Tarariko: A technológiák energiamérlege 130
The energy value of the technologies 131
A. Tarariko: Az ukrán mezőgazdaság biologizációjának problémája 131
Problems of agriculture biologization in Ukraine 132
Corneliu Maior - Aurél Darau: A mezőgazdasági tájkép és a
biodiverzitás 133
Agricultural landscape and biodiversity 19
Szabóné Komlovszky Ildikó: Dendrofil atkatársulások diverzitásviszonyai 134
Diversity of dendrophylic mite-communities 135
Baracs Gabriella: Törvény az állatok védelméről és kíméletéről 136
Legislation of animal care and protection 137
Ivány Károly: A gyepvetőmag termesztésben és forgalmazásban szükséges fejlesztések a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program végrehajtása érdekében 139
Developments in the production and trade of grass seeds for the
Hungarian National Agro-Environmental Protection Program 140
Biró Péter - Szabóné Willin Erzsébet: A túzokállomány vizsgálata a Hevesi Füvespuszták Tájvédelmi Körzetben 141
A study of the great bustard population of the Heves Grass Plains Landscape-protection
Horváth Zoltán - Hatvani Attila - Csathó András István: Az Északbácskai löszpusztai gyepvegetációk védett (védendő) növényritkaságai 143
Rare conversed (ought to conversed) plants at the lawn flora of North
Bácska loess lowland plain I44
Tóth Albert: Hortobágyi gyeptársulások és a mikrorelief kapcsolata 144
Connection between micro- topography and grass- associations in the Hortobágy 146
Vas Ferenc: Mezőgazdasági vállalkozások környezetvédelme 147
Environment protection of agricultural enterprises 148
MŰSZAKI SZEKCIÓ - TECHNICAL QUESTIONS 19
Janurik Vilmos - Patay István: A SOLAREX VLX-53 napelem modul
energetikai vizsgálata 151
Energetic investigation of the Solarex VLX-53 solar cell modul 152
Lelkes János: A műszaki kutatások helye és szerepe az öntözés
tudományokban 153
Place and Role of Technical Research in Irrigation Science 154
Tímár Péter - Patay István: Háztartások és kisfarmok energetikai
viszonyai Magyarországon 155
Energetical relations of households and small farms in rural regions in
Hungary 156
Kalmár Imre - Krizsán József - Gulyás László - Bagi Béla: Gyűrűaknás
kisgazdasági szárítóberendezés kifejlesztése 157
Development of the ring-shafted small farm drier 158
Kalmár Imre - Krizsán József - Kalmárné Vass Eszter - Tímár Péter:
Környezetszennyező anyagból megújuló energia 159
New energy from polluting materials 160
Forgóné Nemcsics Mária - Cservenák Róbert - Köles Péter - Balla
Gábor - Szita Balázs: Belvízrendszerek térinformatikai adatbankjának
létrehozása 162
Establishment of GIS databank for surface drainage system 162
Vizdák Károly - Lakatos Vilmos: Családi gazdaságok gépesítettségi színvonalának elemzése Jász-Nagykun-Szolnok megyében 263
Analysis of the machinery level of the family agricultural enterprises in
Jász-Nagykun-Szolnok County 264
A NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI SZEKCIÓ
ACTUAL QUESTIONS OF PLANT HYGIENE
Patyka, V. - Sherstoboeva, E. Az ukrajnai mezőgazdasági biologizáció
mikrobiotikai elemei 167
Microbiotical Componet of Agriculture Biologization in Ukraine 29
M. L. Reilly - J. P. Dillon: Az ásványi műtrágyák összefüggése a növényi
paraziták előfordulásával 168
Aspects of Mineral Nutrient Predisposal to Crop Parasitism 169
Litkei Júlia - Komlovszky Szabó Ildikó - Christos Christias: Ökológiai
indikátorok 171
Ecological Indicators
Hudák Krisztina: Parazitoidok keresési viselkedése és hatékonysága
Bemisia Argentifolii-N Bellows & Perring (Homoptera: Aleyrodidae)
mint gazdán
Foraging behaviour and effectiveness study of parasitoids on Bemisia
Argentifolii Bellows & Perring (Homoptera: Aleyrodidae) as a host 173
Ács Tímea - Pénzes Béla - Elekes Mariann - Ferenczy Antal - Fail József:
Kabakosok ellenállósága a Meloidogyne incognita (Kofoid et White,
1919, Chitwood, 1949) fajjal szemben 174
The resistance of cucurbitaceous plants to Meloidogyne incognita
(Kofoid et White, 1919, Chitwood, 1949) 175
Zajácz Edit - Szalainé Mátray Enikő - Szalai Tamás: Napraforgó hibridek
méhészeti jelentősége eltérő agroökológiai adottságok esetén 175
The importance of some sunflower hybrids for apiculture under
different agro-ecological conditions 176
Harcz Péter - Kövics György - Naár Zoltán: Biológia védekezés a
paradicsom rizoktóniás palántadőlése ellen Trichoderma törzsek
felhasználásával 177
Biological control against Rhizoctonia damping off disease of tomato
by Trichoderma strains 178
Hatvani Attila - Kádár Ferenc - Horváth Zoltán: Futóbogarak vizsgálata
talajcsapdákkal agrárterületen (Coleoptera, Carabidae) 180
Dávid István - Radócz László: A selyemmályva (Abutilon theophrasti
Medic.) allelopatikus hatásának vizsgálata cukorrépán különböző körülmények között 180
Allelopathic affect of velvetleaf (Abutilon theophrasti Medic.)
sugarbeet under different conditions 181
Lauday Béla: Az Ambrosia elatior fertőzés felmérése Szarvas város területén 182
Horváth Zoltán - Hatvani Attila: A virágos élősködő Orobanche és Cuscuta fajok elleni biológiai védekezési módszerek ízeltlábúak felhasználásával 183
NÖVÉNYTERMESZTÉS - VETŐMAGTERMESZTÉS SZEKCIÓ
PLANT PRODUCTION - SEED PRODUCTION 19
Izsáki Zoltán: Termőhely-specifikus, minőségorientált növénytáplálás
fejlesztése 187
Development of land-site specific, quality-oriented plánt nutrition 188
Zsigrai György: Trágyázási tartamkísérletek (OMTK) kukorica
termesztési eredményei réti csernozjom talajon 189
Maize Production Results of Long-Term Fertilisation Experiments on
Meadow Chernozem Soil 190
Reszkető Péter - Szabó Péter: Az évjárat és a tőszám hatásának vizsgálata
néhány NK kukorica terméskomponenseire és termésére, Szarvason 191
The study of year-effect and different plant number on yield
components and maize yield of somé NK maize hybrids m Szarvas 192
Németh Tamás: Silócirok fajták kisparcellás összehasonlító értékelése
Szarvas térségében 193
Small Plot Comparison Trials of Silage Sorghum Vaneties in Region of
Szarvas
Kutasy Erika-Csajbók József: Évjárat hatása az őszi búza fajták
Effect of cropyear to the quality of winter wheat varieties 197
Futó Zoltán: A vetésidő hatása a kukorica termésére, vízleadására 2001-ben 198
Effect of planting time on yields of hybridmaizes and drying-down in
2001 199
Zsombik László: Különböző vetésidők hatása a napraforgó hibridek termésére és agronómiai paramétereire 199
The effect of different sowing-time on yield of sunflower hybrids and
its agronomy traits 201
Sárvári Mihály: Összefüggés a kukoricahibridek tőszáma és termése között 202
Relationship between density of maize hybrids and yields 202
Borbélyné Hunyadi Éva: Évjárat hatása különböző napraforgó genotípusok termésmennyiségére és olajtartalmára 203
Effect of cropyyear to yield-ability and oil content of different
sunflower genotypes 204
KERTÉSZET - TÁJGAZDÁLKODÁS SZEKCIÓ
LANDSCAPE - HORTICULTURE
N. Hall - S. Elgi - K Yilmaz - M. Kizilsimsek - M. Cölkesen - C. Gencoglan - K Ucan - R. Hollins - A. Hart: A talajminőség javításának
lehetőségei Kahramanmaras -ban, Kelet-Törökországban, Vicia sativa
felhasználásával 209
Opportunities for improving soil quality in Kahramanmaras, eastern
Turkey using Vicia sativa 210
Takácsné Hájos Mária - Kiss A. Sándor: Magnézium kezelés hatása
sáfrányos szeklice taxonok terméskomponenseire 211
The testing of Mg treatments on yield components of bastard saffron
taxons 212
Lévai Péter - Turiné Farkas Zsuzsa: Hidrokultúrás dísznövénytermesztés
gyökérrögzítő közegei és tápanyagellátása 213
Root-fixing mediums and nutrient supply of floriculture hydroponics 214
Szalókiné Zima Ildikó: A vöröshagyma öntözéses termesztése 215
Irrigated onion growing 216
Barnóczki Attila - Barnóczkiné Sztoilova Elena: Vöröshagymafajták
változékonysága a környezeti tényezők függvényében 218
Variability of onion varieties under the influence of environmental
factors 219
Köhler Mihály: Riolittufa a szőlészetben és a borászatban 220
Rhyolitic Tuff in Viticulture and Oenology 221
Köhler Mihály: Komposzt forgatás nélkül, riolittufával 222
Compost Preparation with Rhyolitic Tuff 223
Gombos Béla: Az időjárás és a rizs termése közötti összefüggés Békés
megyében 224
Relationship between rice yield and weather conditions in County
Békés 225
Gubicza Csilla: Kertségek és kertművelés szerepe, jövője, szabályozási
lehetőségei 226
The role, future and possibilities of regulation of garden plots and
gardening 227
Talajtan szekció - Soil Science 19
Vergunova, I. N. - Gajduk, O. V. - Dusejko, P. G.: A Csl37 vándorlása az
állandó üzemű talaj hidraulikai és gépészeti műtárgyak rendszerében a
mesterségesen létrehozott mezőgazdasági területeken 231
Migration 137Cs in the system of land hydraulic andengineering
structures of constant action in artificial created agrarian landscapes 19
Victor A. Vergunov: Drénezett, radioaktív anyagokkal szennyezett talajok
felhasználása 232
Using drained radioactive polluted grounds 233
Várallyay György:A Tiszántúl talajainak kétarcú vízgazdálkodása és
környezeti hatásai 233
Extreme Moisture Regime of Soils and Its Environmental
Consequences in the Transtisza Region 235
Búzás István - Tamás János - Hoyk Edit: A talajtulajdonságok és a terméseredmények térbeli heterogenitása egy dunántúli táblán 236
Spatial heterogeneity of soil characters and yield in a Transdanubian
field 237
Balogh István: Környezet- és talajvédelmi elvárások érvényesítése új
típusú talajjavító anyagok alkalmazásával 237
Application of new reclaiming amendments suiting the requirements of
enviromental and soil protection 239
Kappel Noémi - Tóth Kamill - Forró Edit - Sári Szilvia: Zöldségpalánták
nevelésére alkalmas földkeverékek legfontosabb fizikai paraméterei 240
Some Essential Physical parameters of Soil Mixtures for Vegetable
Transplant Raising 241
Sári Szilvia: Zöldségpalánták nevelésére alkalmas földkeverékek foszfortartalma 242
The Phoshorus Content of soil Mixtures Suitable for Raising Vegetable
Transplants 243
Simándi Péter - Kocsis István: A talaj szuszpenzió fotometriás vizsgálata 244
The photometric test of the soil suspension 245
Kocsis István - Babák György - Szoták Lászlóné: A földkeverékek fizikai
tulajdonságainak javítása Solakrol-lal 246
Improvement of physical quality of earth mixtures with Solakrol 247
Zsembeli József - Nyiri László: A csapadék és a párolgás mennyiségének
összefüggése liziméteres vízmérleg eredmények alapján 248
Correlation between the amount of precipitation and evaporation on the
base of water balances determined in lysimeters 249
TÉRSÉG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS SZEKCIÓ
REGIONAL AND RURAL DEVELOPMENT 19
Vörös Mihály László: A vidékfejlesztés humánerőforrás és
információigényei, tekintettel EU csatlakozásunkra 253
Human resource and information requirements of rural development
considering Hungary's Eu accession 254
Hadházy Ágnes: Terület-és vidékfejlesztési források az Első Nyírségi
Fejlesztési Társaság működési területén 255
Area-and rural development sources in the region of the First Nyírség
Developmental Company 256
Gurzó Imre: Az agrár-és vidékfejlesztés lehetőségei mikro szinten (egy
karakterisztikus Békés megyei település Csorvás példáján) 257
The Possibilities of Agricultural and Regional Development at Micro
Level (on the basis of a Characteristic Békés County Settlement called
Csorvás) 257
Nagy Rózsa: Gondolatok az önkormányzatok helyzetéről napjainkban 258
Some Ideas about the Situation of Local uthorities Today 258
Simon Sándor: Átalakulásban az Európai Unió mezőgazdasági szövetkezetei 259
The Transformation of the Agricultural Co-operatives in the European
Union 259
Paál Jenő - Geibl Bernadette: Döntéshozatali kockázatelemzés a hitelfelvétel és a támogatások struktúrájában 250
Risk Analysis of Decision-making in the Structure of Extension of Loan
and Subsidies 260
Czimbalmas Róbert: Egyéni gazdaságok birtokszerkezetének, gazdálkodásának vizsgálata Jász-Nagykun-Szolnok megyében 261
Examination of land structure and agricultural activity of private farms
in Jász-Nagykun-Szolnok county 262
Borzán Anita: A CEFTA-tagság hatása a magyar-román gazdasági kapcsolatokra 263
The Influence of CEFTA-membership on the Hungarian Romanian
Economic Relations 264
Szima Mária: Az ellenőrzés és a rendelkezés vizsgálatának speciális
lehetőségei mezőgazdasági szervezetekben 264
Specific possibilities in the research of auditing and disposition in
agricultural organisations 265
Karácsonyi Péter - Sári László - Kaiser Imre: Kísérlet az egységes gazdasági-üzemméret mutató meghatározására 265
An Attempt to Create a General Economical Index for different
agricultural enterprises 266
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS ÖNTÖZÉS SZEKCIÓ
WATER MANAGEMENT AND IRRIGATION 19
Krasimir Petrov: Az éghajlatváltozás hatása a vízkészletekre Bulgáriában 271
Water Resource Impacts of Climate change in Bulgaria: an Overview 271
János Hajtó - Finst, P. - Sandra Culkin: Fluoreszkáló festékadalékkal kiegészített polimerek vízelemzés céljára 271
Fluorescent Dye Doped Polymers For Water Tracing 272
Blidaru Tudor Viorel - Bartha Josif - Cismaru Corneliu - Gábor Victor -
Scripcariu Dániel: A vízgazdálkodás optimalizálása a tér-analízist és
fuzzy rendszereket alkalmazó öntözőrendszerekben 273
The optimization of water management in irrigation systems using
spatial analysis and fuzzy systems 273
Giurma Ion - Bartha Iosif - Giurma Raluca: A maximális vízátfolyás
kiszámítása a mesterséges víztározók vízgazdálkodásához 274
Contribution on calculus of maximum flows for water management of
artificial retentions 274
Bartha Iosif - Giurma Ion - Burlacu Dumitru: Az öntözőcsatornák hatékony üzemeltetése 275
Efficient operation of irrigation canals 275
Eftimie Nitescu - Stefan Popescu - Iosif Bartha - Esmeralda Chiorescu: A
termálvíz felhasználási lehetőségei a szabadföldi öntözési programokban 276
About the Usage Possibilities of the geothermal water in Field Irrigation
Projects 276
Antal Emánuel - Dimény Judit - Köles Péter: Növekvő aszálygyakoriság
hatása a mezőgazdasági vízgazdálkodásra - aszálystratégia 277
The influence of the increasing drought frequency on the agricultural
water management - a drought strategy 278
Vermes László: Mit tartalmaz és hogyan valósítható meg a Nemzeti
Aszály Stratégia? 279
What is the content of the National Drought Strategy and how could it
be realized? 279
Thyll Szilárd - Bíró Tibor: Belvíz-veszélyeztetett térségek kockázati értékelése 280
Risk analyses of regions endangered by surplus water 281
Mészáros Miklós: Tápoldatos öntözés előkészítése, üzemeltetési jellemzőinek megválasztása 282
Preparation of chemigation and selection of its operation parameters 283
Bozán Csaba - Nagy László: A Kondorosvölgyi minta-belvízgyűjtő adatállományának időszerű elemei 284
Employable knowledge by the experiments conducted formerly in
modell inland water gathering arable land - Kondorosvölgy 285
Kocsis István - Soós András - Almási Zoltán - Kaptás Tibor. A termőréteg vízkészletének változása lejtős területen 286
Water store changing of productive layer on slopy area 287
Ligetvári Ferenc: Az ökológiai elvű integrált vízgyűjtőfejlesztés az EU
keretirányelv tükrében 288
Ecological principles in integrated water management concerning EU
Water Framework 289
POSZTEREK - POSTER SESSION 290
Szabó Lajos: Nehézfém szennyezések hatása a napraforgó toxikus elem 293
Effect of heavy metal contaminations on the toxic element content of
sunflower crop 293
Kiss A. Sándor - Szőllösi-Varga Ilona - Galbács Zoltán: A jellemző komponensek eloszlása borsó és kukorica csíranövényekben koruk függvényeként 294
Characteristic Chemicals in the Coleoptyle Parts of Pea and Maize 295
Bukovinszkyné Gajzer Gyöngyvér: Cellulózbontó aktivitás művelt és természetes gyepek talajában 295
Activity of cellulose decomposition in the grasslands 296
Csizmarik Gábor - Szabó-Komlovszky Ildikó - Litkei Júlia - B. Gajzer
Gyöngyvér - Lauday Béla: Mikrobiális lebontás halastavak, víztározók
kiszáradó üledékében 297
Microbial respiration in a drained fish pond sediment 298
Edes Katalin: Szarvas város hulladékgazdálkodása 299
The waste management of Szarvas town 299
Köhler Mihály: Kommunális szennyvizek híg- és almostrágyák kezelése
és újrahasznosítása 300
Treatment and Re-use of Sewage, Liquid Manure and Livestock Dung 301
Csízi István - Monori István: A Matricaria inodora, mint alternatív juhtakarmány 302
Matricaria inodora, a possible fodder for sheep
Monori István - Karuczka Antal - Csízi István: A juhvér, mint piacképes
termék 303
Sheep-blood, a new product on the market 304
Nagy Imre - Tóth István: A kondíció állapot és a takarmányozás hatása a
bárányszaporulatra a TSF Mezőtúri Főiskolai Kar tangazdaságának juh
törzstenyészetében 305
The correlation between condition and fodder at the progeny of lamb on
the sheep breeding farm of Mezőtúr Agricultural College Faculty of
TSF 306
Zomhorszkyné Kovács Melinda - Gyarmati Tünde - Szendrő Zsolt -
Miseta Attila - Bencsné Köllő Zita: Kétszer szoptatás hatása a kisnyulak
néhány emésztés élettani paraméterének alakulására 306
Effect of double suckling on somé physiological properties of the
digestive tract of young rabbits 307
Szalai Tamás - Nyárai H. Ferenc - Holló Sándor - Zajácz Edit: Fenntartható növénytermesztési rendszerek 308
Sustainable cropping systems 310
Gergely Pálné - Bozán Csaba - Siklósiné Rajki Erzsébet: A
takarmány cirok szerepe a környezetterhelés csökkentésében 311
Sorghum crops for decreasing the environmental loading 312
Lengyel Péter - Csengeri István - Oncsik Erzsébet - Györe Károly -
Sándor Zsuzsánna - Biróné Oncsik Mária - Szabó Pál - Janurik Endre -
Józsa Vilmos - Pékár Ferenc: Potenciális nehézfém-toxicitás becslése
SEM/AVS módszerrel a Felső-tiszai vízgyűjtő üledékeiben 313
Assessment of potential heavy metal toxicity in the sediments of the
upper Tisza basin by the SEM/AVS method 314
Nyerges Györgyi - Szabó Bettina: A gyöngyösi Sár-hegy lágyszárú
növénytársulásainak vizsgálata 316
Krizsán József - Kalmárné Vass Eszter - Bakos Béláné - Szabó Emese:
Ökológiai állapotfelmérés felhagyott bányaművelés után Mezőtúr
térségében 317
Ecological research in a former clay-field in Mezőtúr area 318
Bukovinszky László - István Major: A víztározók hatása a biodiverzitásra
a Ceara-i Sertáo Central-ban 319
Effects of water reservoirs on biodiversity of Sertáo Central in Ceara 320
Magyar Ilona Enikő: Gyepek természetvédelmi célú helyreállítása 321
Restoring of swards as part of the environment protection 322
Peley Árpád: A különböző rendszerkezelési módszerek lehetséges hatásai
a biológiai szűrő ammónia eltávolítási hatékonyságára 323
The effects of different system manipulation techniques on ammonia
removal of trickling filters 324
Vermes Pál: A kockázat figyelembevétele a karbantartásszervezésben 325
Considering risks in the organization of maintenance 326
Szalai Dániel - Zajácz Edit: Ökológiai gazdálkodás a méhészetben 327
Organic farming in apiculture 328
Horváth József- Kazinczi Gabriella: Az autökológiai tényezők és a vírusfertőzés hatása két gyomfaj csírázására 328
The effect of autecological factors and virus infection on the
germination of two weed species 330
Kövics György - Lőrincz Nikoletta: A búza gombás eredetű betegségeinek
névhasználata 331
Changes in the scientific names of wheat fungal diseases 332
Radócz László - Dávid István: Cukorrépa gyomirtási kísérletek hajdúsági
termőterületeken 333
Weed control experiments in sugarbeet on different croplands of the
Hungarian region of Hajdúság 334
Halász Erika - Sipos Tamás - Szabóné Csalló Klára: Rozs és triticale
termesztés Felső-Szabolcsban 335
Growing of rye and triticale varieties in Felső-Szabolcs 336
Reszkető Péter - Szabó Péter: Eltérő tenyészidejű kukoricák (Zea Mays
L.) növekedés dinamikájának és levélfelületének alakulása, különböző
tőszámon 337
Studies on growth dynamics and leaf area in different vegetation season
maize hybrids (Zea Mays L.) at different plant densities 338
Szabóné Csalló Klára - Iszályné Tóth Judit: A „Gabi" tavaszi bükköny
termesztésének és hasznosításának lehetőségei gyengébb termőhelyeken 339
Possibility of growing and utilization of common vetch „Gabi" on
unfavourable growing sites 340
Kincses Sándorné - Loch Jakab - Ruzsányi László: Az NPK-trágyázás
hatásának összehasonlítása a kukorica és a búza termésére tartamkísérletben öntözött és nem öntözött viszonyok között 342
Comparison of the effect of NPK fertilization on the yield of maize and
wheat under irrigated and non-irrigated conditions in a long-term
experiment
Borbély Ferenc: PiZ édes csillagfürt termelés fejlesztésének indoka és lehetőségei
Reasons and possibilities of development in sweet lupine production 344
Izsáki Zoltánné: Lucernafajták és törzsek termésmennyiségének és minőségének vizsgálata a 4. hasznosítási évben
Study of the yield quantity and quality of alfalfa (Medicago sativa L.)
varieties and lines in the 4th growing season 345
Eissa Ahmed Eissa - Bisztray György - Jenes Barnabás - Bába Erzsébet -
Zarka Veronika - Velich István: A bab kallusz transzformációja mannitdehidrogenáz génnel, génpuska segítségével 346
Transformation of Phaseolus vulgáris L. callus by mannit
dehydrogenase gene using partiele delivery system 349
Cseuz László- Köhler Mihály: Riolittufa őrlemény hatásának vizsgálata
őszi búza és őszi durumbúza fajtákra 350
Evaluation of the effect of riolite tuff on winter wheat and durum wheat
genotypes 351
Kissné Bakos Katalin: Takarmányborsó populációk genetikai variabilitásának összehasonlító vizsgálata 352
Comparative research of the genetic variability of fodder pea
populations 353
Gyuricza Csaba - Ujj Apolka: A kukorica bakhátas termesztés hatása a
talaj fizikai jellemzőire és a termésre 354
Effect of ridge-tillage of maize on different soil physical parameters and
the yield 355
Fekete Szabolcs - Tillyné-Mándy Andrea - Stefanovits-Bányai Éva: Balkonnövények a környezetgazdálkodásban 356
Balcony plants in environmental management 357
Czinkóczky Mihály: Ültetvények sorközfüvesítése 358
Sod revetment in vineyards 358
Oláh Róbert - Ruthner Szabolcs - Korbuly János: A szőlő molekuláris
nemesítése a Szent István Egyetem Genetika és Kertészeti
Növénynemesítési Tanszékén 359
The molecular breeding of grapes at the Department of Genetics and
Horticultural Plánt Breeding of Szent István University 360
Slezák Katalin - Terbe István - Stefanovitsné Bányai Éva: Fehér termésű
paprika sótűrése hajtatásban 361
Salt tolerance of white fruited paprika varieties in forcing 362
Némethyné Uzoni Hanna - Stefanovits-Bányai Éva: A bórtrágyázás hatása
a sárgarépa elemösszetételére 363
The Effect of Boron Fertilization on Element Content of Carrot 364
Kosáry Judit - Szőllősi Dóra - Vad Marianna - Füstös Zsuzsanna: A
hagymacsírázás jellemzése a lipoxigenáz összetétellel 365
Characterization of germination of onion by lipoxygenase composition 366
Takácsné Hájos Mária - Stefanovitsné Bányai Éva - Holly László: Sáfrányos szeklice (Carthamus tinctorius L.) taxonok gazdasági értékmérő
tulajdonságainak és makroelem tartalmának vizsgálata réti öntéstalajon 368
Testing of agronomic properties and macroelement content of bastard
saffron (Carthamus tinctorius L.) taxons in meadow silt soils 369
Fodor László: Környezetszennyező elemek mobilitásának vizsgálata barna erdőtalajon 370
Heavy metal contaminants in the soil 371
Filep Tibor: A talaj K-, Ca- és Mg-szolgáltató képességének jellemzés tenyészedénykísérletekben 371
Characterisation of the buffer capacities of K, Ca and Mg in pot
experiments 372
Nagy Péter Tamás - Hovánszki György: A talaj N-szolgáltató képességének vizsgálata talajérleléses kísérletekkel a nyírlugosi tartamkísérletben 373
Determination of N-supply ability of the soil in Nyírség region 374
Nyerges Györgyi - Biró Borbála: Nehézfém szennyezés hatásai a talaj
minőségére
Márton Árpád - Szabóné Csalló Klára - Henzsel István: Penetrométeres
mérési eredmények riolittufával kezelt területeken 376
Results of riolittufa treatments, measured by penetrometer 377
Köhler Mihály: Növénytáplálás ásványi anyag szennyvíziszap keverékkel 378
Nutrient Supply of Plants by Mixture of a Mineral and Sewage Sludge 379
Köhler Mihály: Belvízi árkok szűrése riolittufával 380
Filtering of Lateral Ditches by Rhyolitic Tuff 381
V. Vergunov - I. Vergunova: A Cs-137 izotóp aktivitásának kutatása az
ukrán erdős sztyepp lejtős területein végbemenő vízeróziós folyamatokban 382
137 Cs Izotope Activity in Studying Water Erosion Processes on the
Sloping Lands of Ukrainian Forest-Steppe 382
Horváth József - Varnyú Anikó: Kistelepülések megújulási esélyei 383
Revival chances of small settlements 384
Forgóné Nemcsics Mária: Módszer a belvízrendszerek fejlesztésének
mezőgazdasági megalapozására földrajzi információs rendszerrel 385
Methodology for the agricultural foundation of excess water
development with geographical information system 386
Lelkes János: A nemzetközi szabványosítás szerepe az öntözés gépesítésében
Roll of international standardisation in irrigation engineering 339
Franjo Tomic - Iván Simunic - Davor Romic - Dragutin Petosic: Vízadagolás az öntözési együttható alapján
Water dosage using the coefficient of irrigation 390
Bozán Csaba: Az időszakosan fellépő káros vízbőség közvetlen hatása
néhány búzafajtára 391
Effects of the temporary damage caused by excess waters on some
winter wheat varieties 392
Fodor Dezső: A korszerű öntözés energiaigénye 394
Energy Demand of the Modern Irrigation
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem